×

Täname, et külastasite uut hariduse ja koolituse veebisaiti. Enamik selle sisust on esialgu ainult inglise keeles. Praegu tõlgitakse kogu veebisaiti ka ELi ülejäänud 23 ametlikku keelde. Ajakohastame veebisaiti kohe, kui tõlked on valmis.

Euroopa haridusruum

Euroopa Komisjon töötab välja algatusi Euroopa haridusruumi loomise toetamiseks. Need algatused väljendavad komisjoni püüdlust pakkuda kõigile noortele parimat haridust ja koolitust, et nad leiaksid töö Euroopa mis tahes piirkonnas.

Students of all ages studying

Euroopa haridusruumi loomise suunas

Kõikide liikmesriikide ühine huvi on ära kasutada hariduse ja kultuuri täielikku potentsiaali, kuna need edendavad töökohtade loomist, majanduskasvu ja sotsiaalset õiglust ning annavad võimaluse kogeda Euroopa identiteeti kogu selle mitmekesisuses.

Euroopa Komisjon töötab välja algatusi Euroopa haridusruumi loomise toetamiseks. Need algatused väljendavad komisjoni püüdlust pakkuda kõigile noortele parimat haridust ja koolitust, et nad leiaksid töö Euroopa mis tahes piirkonnas. Eesmärk on, et Euroopas: 

  • oleks tavaline õppimise eesmärgil välismaal viibida
  • tunnustataks kõikjal kesk- ja kõrgharidusdiplomeid
  • oleks tavaline lisaks emakeelele ka kahe võõrkeele oskus;
  • peaks igaühel olema juurdepääs väga kvaliteetsele haridusele, olenemata nende sotsiaal-majanduslikust taustast ning
  • oleks elanike identiteedi oluline osa olla eurooplane, kes tajub Euroopa kultuuripärandit ja selle mitmekesisust.

Kuidas kavatseb komisjon üles ehitada Euroopa haridusruumi?

Jaanuaris 2018 esitas komisjon esimese meetmete paketi, milles käsitletakse järgmist: 

Komisjon on nüüd esitanud teise algatuste paketi.

Oma teatises „Tugevama Euroopa väljakujundamine: noorte-, haridus- ja kultuuripoliitika roll" rõhutab komisjon, kui olulised on haridus, noored ja kultuur Euroopa tuleviku ülesehitamisel. Teatises kirjeldatakse, kuidas ta viib ellu Euroopa Ülemkogu 2017. aasta detsembri järeldustes sisalduvaid üleskutseid. Selles kirjeldatakse komisjoni visiooni luua Euroopa haridusruum, toetudes järgmisele:

Teatises tutvustatakse ka käimasolevaid algatusi Euroopa ülikoolid ja Euroopa üliõpilaspilet

Algatuste pakett sisaldab ka nõukogu soovituse ettepanekuid seoses järgmisega: