Euroopa haridusruum

Euroopa haridusruumi eesmärk on toetada Euroopa Liidu liikmesriike vastupidavate ja tulevikku suunatud haridus- ja koolitussüsteemide kujundamisel. 

Students of all ages studying

Loome aastaks 2025 Euroopa haridusruumi

Euroopa haridusruumi loomisega soovitakse edendada koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, et suurendada riiklike haridus- ja koolitussüsteemide kvaliteeti ja kaasavust.

COVID-19 pandeemia on selgesti näidanud, kui oluline on vältida õppimise ja oskuste arendamise struktuursete takistuste mõju inimeste tööväljavaadetele ja ühiskonnaelus osalemisele.

Seega on Euroopa haridusruumi loomine tihedalt seotud ELi COVID-19 taastekavaga Next Generation EU, mille eesmärk on juhtida liit kriisist välja ning liikuda tänapäevase ja kestlikuma Euroopa suunas, mis on valmis ellu viima digi- ja rohepööret.

Euroopa haridusruum loob tervikliku käsituse ELi tegevusest haridus- ja koolitusvaldkonnas, et luua Euroopas õppimisvõimalused, millest on kasu nii õppijatele, õpetajatele kui ka institutsioonidele.

Idee luua Euroopa haridusruum sai esmakordselt Euroopa juhtide toetuse 2017. aastal Rootsis toimunud Göteborgi sotsiaaltippkohtumisel. Esimesed meetmepaketid võeti vastu 2018. ja 2019. aastal.

Euroopa Komisjoni president von der Leyen kinnitas oma poliitilistes suunistes aastatel 2019–2024 tegutseva Euroopa Komisjoni jaoks, et 2025. aastaks on Euroopa haridusruumist saanud reaalsus.

Spurt Euroopa haridusruumi suunas

30. septembril 2020 avaldas komisjon uue teatise Euroopa haridusruumi saavutamise kohta aastaks 2025

Teatises antakse põhjalik ülevaade sellest, kuidas muuta Euroopa haridusruum 2025. aastaks tegelikkuseks. Selles kirjeldatakse üksikasjalikult Euroopa haridusruumi saavutamise vahendeid ja vahe-eesmärke ELi liikmesriikide ning haridus- ja koolitusvaldkonna sidusrühmade jaoks.

Komisjoni nägemus Euroopa haridusruumist põhineb kuuel mõõtmel.

 • parandada põhioskusi, sh digioskusi, ja valdkonnaüleseid oskusi nagu ettevõtlikkus, loovus ja kodanikuaktiivsus
 • lihtsustada õppijate ja haridustöötajate liikuvust ning haridusasutuste vahelist rahvusvahelist koostööd
 • edendada keeleõpet ja mitmekeelsust ning toetada kultuurilise mitmekesisuse tundma õppimist ja sellega seotud tegevusi
 • rikastada haridust, lisades sellele Euroopa perspektiivi, ning muuta mõistetavamaks, mida Euroopa inimeste igapäevaelus muudab, samuti edendada sellekohast kriitilist mõtlemist
 • tagada, et haridus- ja koolitusasutused on turvalised ja kaasavad ega levita väärinfot
 • viia hariduse omandamine ja haridustase lahku sotsiaalsest, majanduslikust ja kultuurilisest staatusest, et edendada sotsiaalset liikuvust
 • edendada kaasavat haridust ja soolist võrdõiguslikkust hariduse ja koolituse kõikidel tasanditel ja sektorites
 • parandada sootundlikkust, näiteks võidelda seksistliku käitumise ja seksuaalse ahistamise vastu hariduse- ja koolitusvaldkonnas
 • tagada kutsehariduse kohandamine rohe- ja digipöördega ning tulevikukindlate elukestva õppe strateegiate olemasolu
 • tugevdada piiriülest koostööd noorsootöö, spordi ja kultuuri valdkonnas, edendades mitteformaalset õpet
 • püüelda soolise tasakaalu poole juhtivatel ametikohtadel, sealhulgas haridusasutustes, ning muuta suhtumist kutsealadesse, kus mehed või naised on ebavõrdselt esindatud
 • vältida soostereotüüpe erialavalikul ning haridustavade kujundamisel ja õppematerjale koostamisel
 • luua kliimahariduse edendamise koalitsioon, et koondada oskusteavet ja ressursse, millega muuta keskkonnasäästlikkusega seotud käitumist
 • investeerida keskkonnahoidlikusse haridus- ja koolitustaristusse 
 • integreerida keskkonnasäästlikkus loodus- ja humanitaarteaduste õppesse ning julgustada nendega seotud oskuste, meetodite, protsesside ja kultuuride vahetamist
 • tagada, et inimestel oleksid tulevikus rohemajandusele üleminekuks vajalikud oskused, nagu digioskused ja ettevõtlusalased oskused
 • toetada liikmesriike õpetajate nappusega tegelemisel ning õpetaja elukutse mitmekesistamisel ja selle atraktiivsemaks muutmisel
 • tagada, et õpetajatel ja koolitajatel on võimalused pidevaks kutsealaseks arenguks  
 • parandada õpetajaks õppijate ja õpetajate õpirändeperioodide kvaliteeti ja kvantiteeti
 • muuta rahvusvaheline liikuvus õpetajahariduse lahutamatuks osaks
 • toetada kõrgkoolidevahelist tihedat ja süvendatud koostööd, eelkõige rahvusvaheliste kõrgharidusliitude tegevust
 • viia ellu Euroopa ülikoolide ja Euroopa üliõpilaspileti algatused
 • koostada koos liikmesriikide ja sidusrühmadega kõrgkoolide ümberkujundamise kava
 • arendada välja Euroopa lähenemisviis mikrokvalifikatsioonitunnistustele, et suurendada õpivõimalusi ning kõrg-, kutseharidus- ja koolitusasutuste rolli elukestvas õppes
 • keskenduda rohkem haridusprogrammidele, mis on suunatud selliste tipptasemel tehnoloogiatega seotud digioskustele nagu tehisintellekt ja kõrgjõudlusega andmetöötlus
 • suurendada ELi jõupingutusi üleilmsete probleemide lahendamisel ning edendada Euroopa huve ja väärtusi rahvusvahelisel tasandil, sh ÜRO 2020. aasta kestliku arengu eesmärkide saavutamisel
 • toetada Euroopa hariduse rahvusvahelistumist põhi-, kesk- ja kõrghariduses ning kutsehariduse ja noorsootöö valdkonnas
 • soodustada haridusasutuste rahvusvahelist koostööd, et tuua Euroopasse kõige andekamaid ja edendada vastastikust õppimist ning ühiseid rahvusvahelisi teadus- ja innovatsiooniprojekte
 • toetada Lääne-Balkani riikide ja Euroopa naabruses asuvate riikide haridus-, koolitus- ja teadussüsteemide reforme

Nõukogu kiitis 18. veebruaril 2021 heaks resolutsiooni, mis käsitleb strateegilist raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal, et liikuda Euroopa haridusruumi loomise suunas ja kaugemale (2021–2030). 

Kuidas kavatseb komisjon Euroopa haridusruumi loomisele kaasa aidata? 

Teatises „Euroopa haridusruumi saavutamine 2025. aastaks“ on lisaks kuuele peamisele mõõtmele esitatud veel rida vahendeid ja vahe-eesmärke. 

Et tutvuda Euroopa haridusruumi rakendamist ja edasiarendamist toetavate konkreetsete poliitikasuundade ja algatustega, külastage Euroopa haridusruumi veebisaiti ja siinse veebisaidi poliitikasuundade veebilehte.

Euroopa haridusruum toimib käsikäes Euroopa oskuste tegevuskavaga, uuendatud kutsehariduspoliitikaga ja Euroopa teadusruumi algatusega, et rakendada teadmisi ja muuta need Euroopa majanduse elavdamise ja jõukuse alustalaks.

Et Euroopa haridusruum saaks 2025. aastaks teoks ja et jälgida tehtud edusamme, teeb komisjon ettepaneku luua liikmesriikide ja muude sidusrühmadega tehtava koostöö ja kaasatuse edendamise raamistik.

Komisjon teeb Euroopa haridusruumi tervikliku juhtimisraamistiku väljatöötamisel tihedat koostööd liikmesriikidega.

Lisaks loob komisjon Euroopa haridusruumi jaoks alalise platvormi, millega tagatakse avalikkusele juurdepääs Euroopa haridusruumi meetmetele ja teenustele ning Euroopa haridusruumi ja poliitilise koostööga seotud teabe läbipaistvus ja kättesaadavus.