Euroopa haridusruum
Komisjon töötab välja algatusi, et aidata luua Euroopa haridusruum, mis võimaldab kõigil noortel saada parimat haridust ja koolitust ning leida tööd kogu Euroopas.
Students of all ages studying

Ajakohastamine: 30. september 2020

Uus teatis Euroopa haridusruumi kohta avaldati 30. septembril 2020. Selles kirjeldatakse, kuidas saavutada Euroopa haridusruum 2025. aastaks.

Seda lehekülge praegu ajakohastatakse, et kajastada uue teatise sisu. Vahepeal saate tutvuda selleteemalise pressiteatega ja alla laadida teatise.

Euroopa haridusruumi loomise suunas

Kõikide liikmesriikide ühine huvi on ära kasutada hariduse ja kultuuri täielikku potentsiaali, kuna need edendavad töökohtade loomist, majanduskasvu ja paremat sotsiaalset ühtekuuluvust ning annavad võimaluse kogeda Euroopa identiteeti kogu selle mitmekesisuses. 

Komisjon töötab välja algatusi Euroopa haridusruumi loomise toetamiseks. Asjaomase visiooni kohaselt kogu ELis: 

Kuidas kavatseb EL üles ehitada Euroopa haridusruumi? 

Komisjon on esitanud esimese meetmepaketi, mis käsitleb järgmist: 

Oma teatises „Tugevama Euroopa väljakujundamine: noorte-, haridus- ja kultuuripoliitika roll“ tegi komisjon ettepaneku teise meetmepaketi kohta, mille puhul rõhutatakse hariduse, noorte ja kultuuri rolli Euroopa tuleviku ülesehitamisel. Teatises kirjeldatakse, kuidas komisjon viib ellu Euroopa Ülemkogu 2017. aasta detsembri järeldustes sisalduvaid üleskutseid. 

Teatises kirjeldatakse komisjoni visiooni luua Euroopa haridusruum, milles on ühendatud:

Teatises tutvustatakse ka käimasolevaid algatusi Euroopa ülikoolid ja Euroopa üliõpilaspilet. Algatuste pakett sisaldab nõukogu soovituse ettepanekuid seoses järgmisega:

22. mail 2019 Brüsselis toimunud haridusministrite nõukogu nõupidamisel võeti vastu nõukogu soovitus tervikliku keeleõppekäsituse kohta.