Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης έχει ως στόχο να στηρίξει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικοδόμηση ανθεκτικών και μακρόπνοων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Students of all ages studying

Για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης έως το 2025

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τον περαιτέρω εμπλουτισμό της ποιότητας και της συμμετοχικότητας των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ιδίως υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19, είναι σημαντικό να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι διαρθρωτικοί φραγμοί στη μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων να επηρεάσουν τις προοπτικές απασχόλησης των πολιτών και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Ως εκ τούτου, ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης συνδέεται με το Next Generation EU, το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ από τη νόσο COVID-19 , το οποίο θα οδηγήσει την Ένωση στην έξοδο από την κρίση και σε μια σύγχρονη και πιο βιώσιμη Ευρώπη, έτοιμη να αντιμετωπίσει την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση.

Αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης της δράσης της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για τη δημιουργία ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου μάθησης, ο οποίος θα ωφελεί όλους τους εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτικούς και τα ιδρύματα.

Η ιδέα για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από τους ευρωπαίους ηγέτες κατά την κοινωνική σύνοδο κορυφής του 2017 στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Οι πρώτες δέσμες μέτρων εγκρίθηκαν το 2018 και το 2019.

Στις πολιτικές κατευθύνσεις της για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2019-2024, η πρόεδρος της Επιτροπής κ. φον ντερ Λάιεν δεσμεύτηκε να υλοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης έως το 2025.

Ενισχυμένη προσέγγιση για την επίτευξη του ΕΧΕ

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 δημοσιεύτηκε νέα ανακοίνωση της Επιτροπής για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025

Η ανακοίνωση παρουσιάζει μια φιλόδοξη προσέγγιση για την υλοποίηση του ΕΟΧ έως το 2025. Περιγράφει λεπτομερώς τα μέσα και τα ορόσημα για την επίτευξη των στόχων του ΕΧΕ από κοινού με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Το όραμα της Επιτροπής για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης έχει έξι διαστάσεις:

 • βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών ικανοτήτων και των εγκάρσιων δεξιοτήτων, όπως η επιχειρηματικότητα, η δημιουργικότητα και η συμμετοχή στα κοινά
 • διευκόλυνση της κινητικότητας των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών και διεθνής συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 • προώθηση της εκμάθησης γλωσσών, πολυγλωσσία και υποστήριξη της ανακάλυψης και διαχείρισης της πολιτιστικής πολυμορφίας
 • εμπλουτισμός της εκπαίδευσης με μια ευρωπαϊκή προοπτική, ενθαρρύνοντας την κατανόηση και την κριτική σκέψη σχετικά με το τι σημαίνει η Ευρώπη για την καθημερινή ζωή των πολιτών
 • διασφάλιση ότι τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ασφαλή, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς παραπληροφόρηση
 • αποσύνδεση του μορφωτικού επιπέδου και των εκπαιδευτικών επιδόσεων από την κοινωνική θέση και την οικονομική και πολιτιστική κατάσταση για την προώθηση της κοινωνικής κινητικότητας
 • προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • βελτίωση της ευαισθησίας ως προς τη διάσταση του φύλου, για παράδειγμα με την αντιμετώπιση της σεξιστικής συμπεριφοράς και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
 • διασφάλιση ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) είναι προσαρμοσμένη στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και ότι εφαρμόζονται μακρόπνοες στρατηγικές διά βίου μάθησης
 • ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους, του αθλητισμού και του πολιτισμού για την προώθηση της μη τυπικής μάθησης
 • επιδίωξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε ηγετικές θέσεις, μεταξύ άλλων σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και άνοιγμα επαγγελμάτων στα οποία οι άνδρες και/ή οι γυναίκες εκπροσωπούνται άνισα
 • αμφισβήτηση των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο όσον αφορά τις επιλογές σπουδών και στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών πρακτικών και υλικών
 • κινητοποίηση εμπειρογνωμοσύνης και πόρων για την αλλαγή συμπεριφοράς όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα με τη δημιουργία Συνασπισμού για την Εκπαίδευση για το Κλίμα
 • επενδύσεις σε υποδομές πράσινης εκπαίδευσης και κατάρτισης 
 • ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στις φυσικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και ενθάρρυνση των ανταλλαγών μεταξύ των συναφών δεξιοτήτων, μεθόδων, διεργασιών και πολιτισμών
 • διασφάλιση ότι τα άτομα διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ευδοκιμήσουν στην πράσινη οικονομία του μέλλοντος, όπως οι ψηφιακές δεξιότητες και η επιχειρηματικότητα
 • στήριξη των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εκπαιδευτικών και την τόνωση της διαφοροποίησης και της ελκυστικότητας των εκπαιδευτικών σταδιοδρομιών
 • διασφάλιση ότι οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές έχουν ευκαιρίες για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη 
 • βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των περιόδων κινητικότητας των εκπαιδευτικών κατά την αρχική κατάρτιση και πέραν αυτής
 • να καταστεί η διεθνής κινητικότητα αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
 • στήριξη της στενότερης και βαθύτερης συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως των διεθνών συμμαχιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • συμμετοχή στην πλήρη εφαρμογή των πρωτοβουλιών για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και την ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα
 • από κοινού δημιουργία, με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενός προγράμματος μεταρρυθμίσεων για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης μικροδιαπιστευτηρίων που θα συμβάλει στη διεύρυνση των ευκαιριών μάθησης και θα ενισχύσει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη δια βίου μάθηση.
 • προώθηση της εστίασης σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες που σχετίζονται με τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων
 • ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την προώθηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων και αξιών διεθνώς, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2020
 • προώθηση της διεθνοποίησης της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια (ανώτερη) εκπαίδευση και στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους
 • προώθηση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε διεθνές επίπεδο για την προσέλκυση των καλύτερων ταλέντων στην Ευρώπη και προώθηση της μάθησης από ομοτίμους και κοινών διεθνών σχεδίων έρευνας και καινοτομίας
 • ενθάρρυνση της μεταρρύθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της Ευρωπαϊκής Γειτονίας

Στις 18 Φεβρουαρίου 2021 το Συμβούλιο εξέδωσε το ψήφισμα σχετικά με στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης προς τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και πέραν αυτού (2021-2030). 

Πώς εργάζεται η Επιτροπή για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης; 

Η ανακοίνωση για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025 καθορίζει μια σειρά μέσων και οροσήμων σε σχέση με τις έξι διαστάσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιμέρους πολιτικές και πρωτοβουλίες που θα στηρίξουν την υλοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, συμβουλευτείτε τις σελίδες του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και τις ενότητες πολιτικών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης θα λειτουργήσει σε συνέργεια με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων, την ανανεωμένη πολιτική ΕΕΚ και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας για την αξιοποίηση της γνώσης, καθιστώντας την θεμέλιο της ανάκαμψης και της ευημερίας της Ευρώπης.

Για να καταστεί ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης πραγματικότητα έως το 2025 και να παρακολουθείται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου για τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση με τα κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διακυβέρνησης για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης.

Θα δημιουργήσει επίσης μια μόνιμη πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, ως δημόσια πύλη για τις δράσεις και τις υπηρεσίες της, η οποία θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και τα αποτελέσματα της συνεργασίας σε θέματα πολιτικής.