Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης
Η Επιτροπή αναπτύσσει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης που θα επιτρέψει σε όλους τους νέους να επωφεληθούν από την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση, και να βρουν απασχόληση σε όλη την Ευρώπη.
Students of all ages studying

Επικαιροποίηση: 30 Σεπτεμβρίου 2020

Μια νέα ανακοίνωση για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης δημοσιεύθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Καθορίζει την πορεία για την επίτευξη του ΕΧΕ έως το 2025.

Η σελίδα αυτή επικαιροποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει τη νέα ανακοίνωση. Εν τω μεταξύ, μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο Τύπου και να τηλεφορτώσετε την ανακοίνωση.

Προς έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης

Είναι προς το κοινό συμφέρον όλων των κρατών μελών της ΕΕ να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρουν η εκπαίδευση και ο πολιτισμός για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας σε όλη την πολυμορφία της. 

Η Επιτροπή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να συμβάλει στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Το όραμα αυτής της πολιτικής είναι ότι σε ολόκληρη την ΕΕ: 

Τι κάνει η ΕΕ για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης; 

Η Επιτροπή υπέβαλε μια πρώτη δέσμη μέτρων σχετικά με: 

Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Η οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ευρώπης»: ο ρόλος της πολιτικής για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό», η Επιτροπή πρότεινε μια δεύτερη δέσμη πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν τον καίριο ρόλο της εκπαίδευσης, της νεολαίας και του πολιτισμού στην οικοδόμηση του μέλλοντος της Ευρώπης. Εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται η Επιτροπή στην έκκληση για ανάληψη δράσης που απευθύνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2017

Η ανακοίνωση περιγράφει το όραμα της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης που θα συνδυάζει:

Επίσης περιγράφει τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες για την ίδρυση ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και ευρωπαϊκής φοιτητικής κάρτας. Αυτή η δέσμη πρωτοβουλιών περιλαμβάνει προτάσεις για συστάσεις του Συμβουλίου σχετικά με:

Η σύσταση του Συμβουλίου για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχετικά με τη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών εκδόθηκε από τους υπουργούς Παιδείας κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στις 22 Μαΐου 2019.