×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να συμβάλλει στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές αντικατοπτρίζουν τη φιλοδοξία της Επιτροπής να δώσει τη δυνατότητα παροχής της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και εξεύρεσης εργασίας σε όλους τους νέους, σε όλη την Ευρώπη.

Students of all ages studying

Προς έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης

Είναι προς το κοινό συμφέρον όλων των κρατών μελών να αξιοποιήσουν στο έπακρο το δυναμικό της εκπαίδευσης και του πολιτισμού ως κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς και ως μέσο συνειδητοποίησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της πολυμορφίας της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να συμβάλλει στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές αντικατοπτρίζουν τη φιλοδοξία της Επιτροπής να δώσει τη δυνατότητα παροχής της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και εξεύρεσης εργασίας σε όλους τους νέους, σε όλη την Ευρώπη. Ο στόχος είναι ότι, στην Ευρώπη: 

  • η παραμονή στο εξωτερικό για σπουδές και μάθηση θα πρέπει να είναι ο κανόνας· 
  • οι τίτλοι σπουδών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την ΕΕ· 
  • η εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών επιπλέον της μητρικής γλώσσας θα πρέπει να γίνει ο κανόνας·
  • όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο· και
  • οι πολίτες θα πρέπει να έχουν έντονη αίσθηση της ταυτότητάςτους ως Ευρωπαίοι, της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολυμορφίας της.

Πώς εργάζεται η Επιτροπή για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης; 

Τον Ιανουάριο του 2018, η Επιτροπή υπέβαλε μια πρώτη δέσμη μέτρων, που αφορούν: 

Η Επιτροπή υπέβαλε τώρα μια δεύτερη δέσμη πρωτοβουλιών.  

Στην ανακοίνωσή της Η οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ευρώπης: ο ρόλος της πολιτικής για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, η Επιτροπή υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης, της νεολαίας και του πολιτισμού στην οικοδόμηση του μέλλοντος της Ευρώπης. Εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο απαντά στα ερωτήματα που θέτουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2017. Περιγράφει το όραμα για την οικοδόμηση ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης σε συνδυασμό με:

Επίσης περιγράφει τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και την ευρωπαϊκή φοιτητική κάρτα

Αυτή η δέσμη πρωτοβουλιών περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για συστάσεις του Συμβουλίου σχετικά με: