×

Děkujeme, že jste zavítali na internetové stránky věnované vzdělávání a odborné přípravě.  Většina stránek je v současné době k dispozici pouze v angličtině.  Stránky se však již překládají do ostatních 23 úředních jazyků EU a budou aktualizovány, jakmile budou příslušné překlady k dispozici.

Evropský prostor vzdělávání

Evropská komise vyvíjí iniciativy na podporu úsilí o vytvoření tzv. Evropského prostoru vzdělávání. Tyto iniciativy odráží snahu Komise o to, aby se všem mladým lidem dostalo co nejlepšího vzdělání či odborné přípravy a aby našli uplatnění kdekoli v Unii.

Students of all ages studying

Vytvoření evropského prostoru vzdělávání

Je ve společném zájmu všech členských států využít plného potenciálu vzdělávání a kultury a chápat je jako hybnou sílu vytváření pracovních míst, hospodářského růstu a sociální spravedlnosti a také jako prostředek poznávání evropské identity ve vší její rozmanitosti.

Evropská komise vyvíjí iniciativy na podporu úsilí o vytvoření tzv. Evropského prostoru vzdělávání. Tyto iniciativy odráží snahu Komise o to, aby se všem mladým lidem dostalo co nejlepšího vzdělání či odborné přípravy a aby našli uplatnění kdekoli v Unii. Cílem je dosáhnout toho, aby:

  • se studijní pobyt v zahraničí stal normou 
  • školní vysvědčení a vysokoškolské diplomy byly uznávány v celé EU 
  • se znalost dvou dalších jazyků kromě mateřského stala normou
  • každý měl přístup k vysoce kvalitnímu vzdělání, a to bez ohledu na socio-ekonomické zázemí
  • lidé měli silný pocit evropské identity, evropského kulturního dědictví a rozmanitosti Evropy.

Jaká opatření Evropské komise za tím účelem přijímá? 

V lednu 2017 předložila Komise první balíček opatření zabývající se těmito aspekty:

Komise nyní předložila druhý balíček iniciativ

Ve svém sdělení s názvem Budování silnější Evropy: úloha politik týkajících se mládeže, vzdělávání a kultury Komise zdůrazňuje významnou úlohu, kterou vzdělávání, mládež a kultura hrají při budování evropské budoucnosti. Toto sdělení se zabývá otázkou, jak splnit výzvy stanovené vedoucími představiteli zemí EU v závěrech ze zasedání Evropské rady v prosinci 2017. Popisuje vizi budování Evropského prostoru vzdělávání jako kombinaci:

Popisuje také probíhající iniciativy týkající se sítě evropských univerzit a evropské studentské karty.

Balíček iniciativ obsahuje rovněž návrhy doporučení Rady: