Европейско пространство за образование

Целта на европейското пространство за образование е да се подкрепят страните от Европейския съюз при изграждането на устойчиви и ориентирани към бъдещето системи за образование и обучение. 

Students of all ages studying

Към европейско пространство за образование до 2025 г.

Целта на европейското пространство за образование е да се подкрепи сътрудничеството между страните от Европейския съюз, за да се повишат качеството и приобщаващият характер на националните системи за образование и обучение.

По-специално с оглед на пандемията от COVID-19 е много важно да се предотврати възможността структурни пречки пред ученето и развитието на умения да се отразят на перспективите за заетост на гражданите и на участието им в обществото.

Затова европейското пространство за образование се свързва с Next Generation EU — плана на ЕС за възстановяване от COVID-19, за да изведат заедно Съюза от кризата към модерна и по-устойчива Европа, подготвена за екологичния и цифровия преход.

Целта е да се разработи цялостен подход към действията на ЕС в областта на образованието и обучението, за да бъде създадено истинско европейско пространство за учене, което е от полза за всички учащи, преподаватели и институции.

Идеята за създаване на европейско пространство за образование за пръв път бе подкрепена от европейските лидери на Социалната среща на върха през 2017 г. в Гьотеборг, Швеция. Първите пакети от мерки бяха приети през 2018 г. и 2019 г.

В своите Политически насоки за следващата Европейска комисия (2019—2024 г.) председателят Фон дер Лайен пое ангажимент европейското пространство за образование да стане реалност до 2025 г.

Засилен подход към изграждане на европейското пространство за образование

Ново съобщение на Комисията относно изграждането на европейско пространство за образование до 2025 г. бе публикувано на 30 септември 2020 г. 

В съобщението е представен амбициозен подход за превръщането на европейското пространство за образование в реалност до 2025 г. В него са посочени средствата и основните етапи за постигане на целите на европейското пространство за образование заедно с държавите от ЕС и заинтересованите страни от сферата на образованието и обучението.

Визията на Комисията за европейско пространство за образование се разгръща в шест измерения:

 • подобряване на основните умения, включително цифрови и трансверсални умения, като предприемачество, креативност и гражданска ангажираност
 • улесняване на мобилността за учащи и преподаватели и на международното сътрудничество между образователните институции
 • подкрепа за изучаването на езици и многоезичието и подпомагане на откриването и управлението на културното многообразие
 • обогатяване на образованието с европейска перспектива, като се насърчава разбирането за това каква роля играе Европа в ежедневието на гражданите и критичното мислене по този въпрос
 • гарантиране на безопасността, приобщаващия характер и липсата на дезинформация в образователните институции
 • отделянето на образователните постижения от социалния, икономическия и културния статус с цел насърчаване на социалната мобилност
 • подкрепа за приобщаващото образование и равенството между половете на всички равнища и във всички сектори на образованието и обучението
 • подобряване на чувствителността към пола, например като се вземат мерки във връзка със сексистко поведение и сексуален тормоз в сферата на образованието и обучението
 • гарантиране, че професионалното образование и обучение (ПОО) е адаптирано към екологичния и цифровия преход и че се създават ориентирани към бъдещето стратегии за учене през целия живот
 • укрепване на трансграничното сътрудничество в работата с младежта, спорта и културата, като се стимулира неформалното учене
 • стремеж към баланс между половете на ръководните позиции, включително във висшите училища, и отваряне на професиите, в които мъжете и/или жените не са еднакво представени
 • противпоставяне на свързаните с пола стереотипи във връзка с избора на обучение и в рамките на образователните практики и материали
 • мобилизиране на експертен опит и ресурси за промяна на поведението по отношение на екологичната устойчивост чрез създаване на Коалиция за образование, посветено на климата
 • инвестиции в екологично образование и инфраструктура за образование 
 • включване на устойчивостта на околната среда в природните и хуманитарните науки и насърчаване на обмена между свързаните с тях умения, методи, процеси и култури
 • осигуряване на хората на необходимите умения да просперират в екологосъобразната икономика на бъдещето, например предприемачески и цифрови умения
 • подкрепа за мерките, предприемани от страните от ЕС във връзка с недостига на учители, и засилване на диверсификацията и привлекателността на преподавателската кариера
 • осигуряване на учителите и обучаващите на възможности за продължаващо професионално развитие 
 • повишаване на качеството и количеството на периодите на учителска мобилност в първоначалната подготовка на учителите и след това
 • превръщане на международната мобилност в неразделна част от подготовката на учителите
 • подкрепа за по-тясното и по-задълбочено сътрудничество между висшите училища, по-специално международните алианси за висше образование
 • участие в пълното разгръщане на инициативите за европейски университети и европейска студентска карта
 • създаване — съвместно с държавите от ЕС и заинтересованите страни — на програма за трансформация на висшите училища
 • разработване на европейски подход към микроквалификациите, за да се подпомогне разширяването на възможностите за учене и да се укрепи ролята на институциите за висше образование и за професионално образование и обучение в ученето през целия живот
 • обръщане на специално внимание на специализираните образователни програми за придобиване на задълбочени цифрови умения, свързани с авангардни технологии, като изкуствения интелект и високоскоростните изчисления
 • подкрепа за усилията на ЕС да реагира на глобалните предизвикателства и да отстоява европейските ценности и интереси в международен план, включително постигането на целите на ООН за устойчиво развитие за 2020 г.
 • продължаване на интернационализирането на европейското образование на равнище начално, средно и висше образование и в областта на професионалното образование и работата с младите хора
 • насърчаване на сътрудничеството между образователните институции в международен план, за да се помогне за привличането на най-талантливите млади хора в Европа и да се стимулират партньорското обучение и съвместните международни проекти в областта на научните изследвания и иновациите
 • насърчаване на реформата в системите за образование, обучение и изследвания на страните от Западните Балкани и в съседните на Съюза държави

На 18 февруари 2021 г. Съветът одобри Резолюция относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението с оглед на европейското пространство за образование и отвъд него (2021—2030 г.) 

Какво прави Комисията за изграждане на европейско пространство за образование? 

В Съобщението относно изграждането на европейско пространство за образование до 2025 г. се посочват редица средства и основни етапи в рамките на шестте измерения.  

За повече информация относно тези отделни политики и инициативи, които ще подкрепят реализирането и по-нататъшното развитие на европейското пространство за образование, вижте страниците в разделите за европейското пространство за образование и политиките на този уебсайт.

Европейското пространство за образование ще работи във взаимодействие с Новата европейска програма за умения, обновената политика относно ПОО и европейското научноизследователско пространство за оползотворяване на знанията и превръщането им в основа на възстановяването и просперитета на Европа.

За да може европейското пространство за образование да стане реалност до 2025 г. и за да се проследява постигнатият напредък, Комисията предлага да се създаде благоприятна рамка за сътрудничество и участие с държавите от ЕС и други заинтересовани страни.

Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите от ЕС за разработване на цялостна рамка за управление на европейското пространство за образование.

Тя също така ще създаде постоянна платформа за европейското пространство за образование като публичен портал към неговите действия и услуги. Така ще се гарантират прозрачността и достъпът до информация за европейското пространство за образование и резултатите от политическото сътрудничество.