Европейско пространство за образование
Комисията разработва инициативи, насочени към изграждането на европейско пространство за образование, в което всички млади хора да могат да се възползват от най-доброто образование и обучение и да намират работа в цяла Европа.
Students of all ages studying

Актуализация: 30 септември 2020 г.

На 30 септември бе публикувано ново съобщение относно европейското пространство за образование (ЕПО). В него се посочва пътят за постигане на ЕПО до 2025 г.

Тази страница се актуализира, за да бъде отразено новото съобщение. Междувременно можете да прочетете информацията за медиите и да изтеглите съобщението.

Към Европейско пространство за образование

Всички държави от ЕС имат интерес да се използва изцяло потенциалът на образованието и културата като движещи сили за създаването на работни места, постигането на икономически растеж и подобряването на социалното сближаване, както и като средство за досег до европейската идентичност в цялото ѝ многообразие. 

Комисията разработва инициативи за изграждане на европейско пространство за образование. Визията, заложена в тази политика, е в целия ЕС: 

Какво прави ЕС за изграждане на европейско пространство за образование? 

Комисията представи първи пакет от мерки, насочени към: 

В своето съобщение Изграждане на по-силна Европа: ролята на политиките за младежта, образованието и културата Комисията предложи втори пакет от инициативи, с което подчерта ключовата роля на образованието, младежта и културата в изграждането на бъдещето на Европа. В съобщението се посочва какви действия предприема Комисията в отговор на отправения от европейските лидери призив за действие в заключенията на Европейския съвет от декември 2017 г. 

Също така се описва визията на Комисията за изграждане на европейско пространство за образование, която обхваща:

Описани са и текущите инициативи за учредяване на европейски университети и създаване на европейска студентска карта. Този пакет от инициативи включва предложения за препоръки на Съвета за:

Препоръката на Съвета относно всеобхватен подход към преподаването и изучаването на езици бе приета от министрите на образованието на 22 май 2019 г. на заседанието на Съвета в Брюксел.