×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

Европейско пространство за образование

Европейската комисия разработва инициативи за изграждане на Европейско пространство за образование. Тези инициативи отразяват нейната амбиция да се даде възможност на младите хора да получат най-доброто образование и обучение и да намират работа в целия континент.

Students of all ages studying

Към Европейско пространство за образование

Всички държави членки имат интерес да се използва изцяло потенциалът на образованието и културата като движещи сили за създаването на работни места и постигането на икономически растеж и социална справедливост, както и като средство за досег до европейската идентичност в цялото ѝ многообразие.

Европейската комисия разработва инициативи за изграждане на Европейско пространство за образование. Тези инициативи отразяват нейната амбиция да се даде възможност на младите хора да получат най-доброто образование и обучение и да намират работа в целия континент. Целта е в Европа: 

  • престоите в чужбина с учебна цел да се превърнат в стандарт; 
  • дипломите за средно и висше образование да се признават навсякъде в ЕС; 
  • владеенето на два езика в допълнение към майчиния език да се превърне в норма;
  • всеки да има достъп до висококачествено образование независимо от социално-икономическия си произход и
  • хората да имат силно чувство за европейска идентичност, както и за културното наследство на Европа и нейното многообразие.

Какво прави Комисията за изграждане на Европейско пространство за образование? 

През януари 2017 г. Комисията представи първи пакет от мерки за:

Сега Комисията предлага втори пакет от инициативи

В своето съобщение Изграждане на по-силна Европа: ролята на политиките за младежта, образованието и културата Комисията подчертава тяхната важна роля за изграждането на бъдещето на Европа. Посочва се какви действия предприема Комисията в отговор на призивите на европейските лидери в заключенията на Европейския съвет от декември 2017 г. Описва се визията за изграждане на Европейско пространство за образование въз основа на комбинация от:

В съобщението са описани и текущите инициативи за европейски университети и европейска студентска карта. Този пакет от инициативи също включва предложения за препоръки на Съвета за: