Goda investeringar i utbildning

Kommissionen främjar bra investeringar i utbildning och en miljövänlig utbildningsinfrastruktur.
#EuropeanEducationArea

För att det europeiska utbildningsområdet ska bli verklighet senast 2025 krävs tillräckliga investeringar i utbildning samtidigt som man ser till att utbildningen håller hög kvalitet och är ändamålsenlig och effektiv. 

I meddelandet om att förverkliga det europeiska området för utbildning senast 2025 aviserades en expertgrupp för högkvalitativa investeringar i utbildning. Gruppen ska bidra till arbetet för ett utbildningsområde genom att hjälpa till att behålla fokus på nationella och regionala investeringar.

Kommissionen kommer att ge särskilt stöd till lokala, regionala och nationella myndigheter för att underlätta ömsesidigt lärande, analyser och utbyte av god praxis om investeringar i utbildningsinfrastruktur.

Investeringar i utbildning kommer att bidra till den gröna och digitala omställningen och en varaktig återhämtning från coronakrisen. Faciliteten för återhämtning och resiliens kommer att finansiera reformer och investeringar i utbildning, från infrastruktur och byggnadsprojekt till fortbildning, it-utrustning och öppna utbildningsresurser.

Kommissionen kommer att främja miljöanpassningar av utbildningsinfrastrukturen för att uppfylla dagens energistandarder och förbättra skolornas grönområden. Det kommer i sin tur att bidra till interaktion och lärande samtidigt som man tillgodoser efterfrågan på ny kompetens och pedagogik. 

Senaste nytt

Den 19 februari 2021 publicerade kommissionen en rapport om att stärka social och ekonomisk resiliens genom att investera i utbildning. Den här ekonomiska rapporten tar upp fördelarna med utbildningsinvesteringar.

Kommissionen har också publicerat en inbjudan att anmäla intresse till den nya expertgruppen för högkvalitativa investeringar i utbildning. 

Gruppen ska göra en ingående analys av befintliga belägg för att kartlägga politiska alternativ som förbättrar utbildningsresultaten och delaktigheten och samtidigt bidrar till att pengarna används på ett effektivare sätt.

De närmaste sju åren kommer EU att anslå mer pengar än någonsin till utbildning. 

Expertgruppen kommer att hjälpa de nationella myndigheterna att använda medlen på bästa sätt. Dessutom kommer man att stödja utvecklingen av evidensbaserat beslutsfattande genom att ta fram ett vägledningsdokument för medlemsländerna med tillförlitliga uppgifter om viktiga politiska åtgärders effekter, kostnader och utmaningar.

Expertgruppen kommer att inrikta sin analys på de grupper och områden som står för den största delen av utbildningsutgifterna och kan ha stor inverkan på utbildningsresultaten, särskilt

  • lärare och utbildare
  • förvaltningen av infrastruktur och tillhörande fysiska och mänskliga resurser 
  • digital utbildning (infrastruktur och kompetensutveckling).

Varje område bör omfatta alla utbildningsnivåer – från barnomsorg och förskola till vuxenutbildning – och åtföljas av en lönsamhetsanalys och en undersökning av budgetkonsekvenserna för varje alternativ.

Det första mötet i expertgruppen kommer att hållas våren 2021. Sista ansökningsdag är den 20 mars 2021