Kvaliteetsed investeeringud haridusse ja koolitusse

Euroopa Komisjon aitab tõhustada haridusse ja koolitusse investeerimisel tehtavat tööd, edendades kvaliteetseid investeeringuid ja rohelist haridustaristut.
#EuropeanEducationArea

Selleks et muuta Euroopa haridusruum 2025. aastaks reaalsuseks, on vaja piisavalt investeerida haridusse ja koolitusse ning samal ajal tagada hariduse ja koolituse kvaliteet, tulemuslikkus ja tõhusus. 

Nagu teatises Euroopa haridusruumi saavutamise kohta aastaks 2025 märgiti, toetab seda protsessi haridusse ja koolitusse tehtavate kvaliteetsete investeeringute eksperdirühm, kes aitab jätkuvalt keskenduda riiklikele ja piirkondlikele investeeringutele.

Komisjon pakub konkreetset toetust kohalikele, piirkondlikele ja riiklikele ametiasutustele, et hõlbustada haridustaristusse investeerimise alal vastastikust õppimist, analüüsi ja heade tavade jagamist.

Investeeringud haridusse ja koolitusse aitavad kaasa rohe- ja digipöördele ning kestvale taastumisele COVID-19 kriisist. Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi kaudu saadaval olevad märkimisväärsed rahalised vahendid võimaldavad oluliselt toetada haridus- ja koolitusreforme ja -investeeringuid, mis ulatuvad taristust ja ehitusest kuni koolituste, digiseadmete ja avatud õppematerjalide rahastamiseni.

Komisjon edendab haridustaristute rohelisemaks muutmist, et viia need vastavusse tänapäevaste energianõuetega ja arendada koolide rohealasid. See omakorda soodustab suhtlust ja õppimist ning vastab samal ajal nõudlusele uute pädevuste ja pedagoogikasuundade järele. 

Viimati lisatud

19. veebruaril 2021 avaldas komisjon aruande „Euroopa sotsiaalse ja majandusliku vastupanuvõime suurendamine haridusse investeerimise kaudu“. Selles majandusdokumendis keskendutakse haridusse ja koolitusse investeerimisest tulenevale kasule.

Komisjon on avaldanud ka avaliku osalemiskutse haridusse ja koolitusse tehtavate kvaliteetsete investeeringute eksperdirühma moodustamiseks. 

Loodav eksperdirühm analüüsib põhjalikult olemasolevaid tõendeid, et teha kindlaks, kuidas parandada haridustulemusi ja suurendada kaasavust ning teha kulutusi tõhusamalt.

Euroopa Liit (EL) suunab järgmise seitsme aasta jooksul haridusse ja koolitusse rohkem vahendeid kui kunagi varem. 

Eksperdirühm aitab riikide ametiasutustel olemasolevaid rahastamisvahendeid parimal viisil ära kasutada. Ta toetab tõenditel põhineva poliitika kujundamist ning koostab selleks liikmesriikidele juhenddokumendi kindlate tõenditega peamiste poliitikameetmete rakendamise mõju, kulude ja probleemide kohta.

Rühm keskendub oma analüüsis järgmistele valdkondadele, kuhu tehakse suurem osa hariduskulutustest ja millel võib olla oluline mõju haridustulemustele:

  • õpetajad ja koolitajad;
  • haridustaristu ning sellega seotud füüsiliste ja inimressursside haldamine; 
  • digiõpe (taristu ja pädevuste arendamine).

Iga valdkond peaks hõlmama hariduse ja koolituse kõiki tasandeid alates alusharidusest ja lapsehoiust kuni täiskasvanuhariduseni ning kõigi poliitikavalikute kohta tehakse kulude-tulude analüüs ja eelarvemõju analüüs.

Eksperdirühma esimene koosolek toimub 2021. aasta kevadel. Avalduste esitamise tähtpäev on 20. märts 2021