Ποιοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλει στην εντατικοποίηση των εργασιών για επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση μέσω της προώθησης ποιοτικών επενδύσεων και πράσινων υποδομών εκπαίδευσης.
#EuropeanEducationArea

Για να καταστεί ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης πραγματικότητα έως το 2025, απαιτείται επαρκές επίπεδο επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά του. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025, ομάδα εμπειρογνωμόνων για ποιοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση θα στηρίξει αυτή τη διαδικασία συμβάλλοντας στη διατήρηση της εστίασης στις εθνικές και περιφερειακές επενδύσεις.

Η Επιτροπή θα παρέχει ειδική στήριξη στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές ώστε να διευκολύνει την αμοιβαία μάθηση, την ανάλυση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών για επενδύσεις σε υποδομές εκπαίδευσης.

Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση θα συμβάλουν στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και στη διαρκή ανάκαμψη από την κρίση της COVID-19. Αυτή η σημαντική χρηματοδότηση, η οποία διατίθεται μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα παράσχει επίσης σημαντική στήριξη για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, από υποδομές και κατασκευές μέχρι κύκλους κατάρτισης, ψηφιακές συσκευές ή χρηματοδότηση για ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους.

Η Επιτροπή θα προωθήσει φιλικότερες προς το περιβάλλον εκπαιδευτικές υποδομές, για την τήρηση των σημερινών ενεργειακών προτύπων και τη βελτίωση των χώρων πρασίνου στις σχολικές εγκαταστάσεις. Αυτό με τη σειρά του θα συμβάλει στην ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης και της μάθησης, ενώ παράλληλα θα ανταποκριθεί στη ζήτηση για νέες ικανότητες και παιδαγωγικές μεθόδους. 

Τελευταίες ενημερώσεις

Στις 19 Φεβρουαρίου 2021 η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση με τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανθεκτικότητας στην Ευρώπη μέσω της επένδυσης στην εκπαίδευση». Αυτό το οικονομικό έγγραφο επικεντρώνεται στα οφέλη των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις ποιοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα διενεργήσει διεξοδική ανάλυση των υφιστάμενων στοιχείων για τον προσδιορισμό επιλογών πολιτικής που θα ενισχύσουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και τη συμμετοχικότητα, βελτιώνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των δαπανών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα διοχετεύσει περισσότερα κονδύλια σε σχέση με το παρελθόν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση κατά την επόμενη επταετία. 

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα βοηθήσει τις εθνικές αρχές να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα κονδύλια και θα στηρίξει την ανάπτυξη τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής με την κατάρτιση εγγράφου καθοδήγησης για τα κράτη μέλη, το οποίο θα παρέχει αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο, το κόστος και τις προκλήσεις κατά την εφαρμογή βασικών μέτρων πολιτικής.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα εστιάσει την ανάλυσή της στους τομείς που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για την εκπαίδευση και ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, ιδίως:

  • στους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές
  • στη διαχείριση των εκπαιδευτικών υποδομών και των συναφών υλικών και ανθρώπινων πόρων 
  • στην ψηφιακή εκπαίδευση (ανάπτυξη υποδομών και ικανοτήτων)

Κάθε τομέας θα πρέπει να καλύπτει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης — από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως την εκπαίδευση ενηλίκων — και θα συνοδεύεται από ανάλυση κόστους-οφέλους και εξέταση των δημοσιονομικών επιπτώσεων για κάθε επιλογή πολιτικής.

Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2021. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 20 Μαρτίου 2021