×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Iniciatíva „Európske univerzity“

Účelom tejto iniciatívy je spojiť novú generáciu kreatívnych Európanov, ktorí budú schopní spolupracovať v rôznych jazykoch, naprieč hranicami a vednými odbormi na riešení problému nedostatku zručností a ďalších závažných spoločenských výziev, ktorým čelí Európa.

© Shutterstock

Situácia v oblasti vzdelávania sa v Európe mení. Lídri EÚ načrtli víziu vzdelávania a kultúry na samite v Göteborgu v roku 2017. Európska rada vo svojich záveroch z decembra 2017 vyzvala členské štáty, Radu a Komisiu prijať viaceré iniciatívy, okrem iného napríklad:

„... posilniť strategické partnerstvá medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania naprieč EÚ a podnecovať k tomu, aby sa do roku 2024 vytvorilo približne dvadsať „Európskych univerzít“ pozostávajúcich zo sietí univerzít v celej EÚ vytvorených zdola nahor, ktoré umožnia študentom získať titul kombináciou štúdií vo viacerých krajinách EÚ, a prispejú tak k medzinárodnej konkurencieschopnosti európskych univerzít“.

Reakciou na túto výzvu je iniciatíva „Európske univerzity“, ktorú spoločne vytvorili inštitúcie vyššieho vzdelávania, študentské organizácie, členské štáty a Komisia. Dnes je jednou z hlavných iniciatív v rámci snahy EÚ o vybudovanie európskeho vzdelávacieho priestoru.

Čo sú „európske univerzity“?

Tieto nadnárodné aliancie sa stanú európskymi univerzitami budúcnosti, budú sa v nich podporovať európske hodnoty a identita a mali by priniesť revolúciu v kvalite a konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania. Na dosiahnutie tohto výrazného posunu spustila Európska komisia novú výzvu na testovanie rôznych modelov spolupráce vychádzajúcich z týchto zásad:

  • aliancia vybraných partnerov zo všetkých typov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktorá pokryje široký európsky geografický priestor;
  • spoločné vytýčenie dlhodobej stratégie zameranej na udržateľnosť, excelentnosť a európske hodnoty;
  • učebné osnovy sústredené na študentov poskytnuté spoločne v rámci jedného univerzitného areálu, kde si môžu študenti pochádzajúci z rôznych prostredí vybudovať vlastné programy a zažiť mobilitu na všetkých študijných úrovniach;
  • prístup založený na výzvach, v ktorom môžu študenti, akademickí pracovníci a externí partneri spolupracovať v medzidisciplinárnych tímoch a riešiť najväčšie problémy, ktorým Európa v súčasnosti čelí.

Prihlášky

Pokiaľ ide o výzvu na rok 2019, na testovanie tejto koncepcie a jej transformačného potenciálu je k dispozícii 60 miliónov EUR z prostriedkov EÚ na dvanásť experimentálnych modelov. Prihlášky na túto výzvu bolo možné podávať do 28. februára, výsledky sa zverejnia v lete tohto roku.

Ďalšie informácie o výzve na rok 2019 nájdete na webových stránkach Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA).