Inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych

Celem inicjatywy dotyczącej europejskich szkół wyższych jest zintegrowanie nowego pokolenia kreatywnych Europejczyków, którzy będą w stanie współpracować w różnych językach, ponad granicami państw i dyscyplinami, aby sprostać ogromnym wyzwaniom społecznym i niedoborom wykwalifikowanej kadry w Europie.

Two students smiling with the European Universities logo overlaid

Czym jest inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych?

Sytuacja w szkolnictwie w całej Europie zmienia się nieustannie. Na szczycie w Göteborgu w 2017 r. unijni przywódcy przedstawili swoją wizję edukacji i kultury. W konkluzjach z grudnia 2017 r. Rada Europejska wezwała kraje Unii, Radę oraz Komisję do poczynienia postępów w zakresie szeregu inicjatyw, po to aby:

„wzmocnić strategiczne partnerstwa w całej UE między instytucjami szkolnictwa wyższego i promować wyłonienie się do 2024 r. około dwudziestu »europejskich szkół wyższych«, opartych na oddolnych sieciach uczelni z całej UE, dzięki czemu studenci będą mogli zdobywać dyplomy w trybie łączenia studiów w kilku państwach UE i zwiększy się międzynarodowa konkurencyjność europejskich uczelni”.

Odpowiedzią na to wezwanie jest inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych przygotowana przez uczelnie, organizacje studenckie, kraje unijne oraz Komisję. Jest to obecnie jedna z inicjatyw przewodnich ambitnego planu stworzenia europejskiego obszaru edukacji.

 

Czym są europejskie szkoły wyższe?

Europejskie szkoły wyższe to międzynarodowe partnerstwa, które będą uniwersytetami przyszłości wspierającymi europejskie wartości i tożsamość europejską. Zrewolucjonizują one europejskie szkolnictwo wyższe pod względem jakości i konkurencyjności. Aby zrealizować to ambitne założenie, Komisja testuje obecnie możliwe modele współpracy europejskich szkół wyższych. W tym celu ogłosiła dwa zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+. Partnerstwa:

  • będą obejmować wszelkiego rodzaju instytucje szkolnictwa wyższego i będą miały szeroki zakres geograficzny w Europie
  • będą się opierać na wspólnie opracowanej długoterminowej strategii kładącej nacisk na zrównoważony charakter, dążenie do doskonałości i wartości europejskie
  • będą oferować programy nauczania dostosowane do studentów, realizowane przy współpracy różnych uczelni, gdzie zróżnicowana społeczność studentów mogłaby tworzyć własne programy i korzystać z mobilności na każdym etapie studiów
  • będą działać w oparciu o podejście zorientowane na wyzwania, w ramach którego studenci, kadra akademicka i partnerzy zewnętrzni mogą podejmować współpracę w interdyscyplinarnych zespołach, aby rozwiązywać największe problemy, z jakimi mierzy się dziś Europa.

Wyniki pierwszego zaproszenia do składania wniosków

Wyniki zaproszenia z 2019 r. opublikowano w czerwcu 2019 r. Spośród 54 zgłoszeń wybrano pierwsze 17 stowarzyszeń europejskich szkół wyższych obejmujących 114 instytucji szkolnictwa wyższego z 24 państw członkowskich. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Wyniki drugiego zaproszenia do składania wniosków

Opublikowano już wyniki zaproszenia z 2020 r. Spośród 62 otrzymanych wniosków wybrano 24 nowe stowarzyszenia europejskich szkół wyższych obejmujące 165 instytucji szkolnictwa wyższego z 26 państw członkowskich i innych krajów uczestniczących w programie Erasmus+. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

41 stowarzyszeń europejskich szkół wyższych przetestuje różne modele wdrażania koncepcji europejskich szkół wyższych i zbada potencjał tej inicjatywy pod kątem transformacji systemu szkolnictwa wyższego. Inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych zostanie w pełni wdrożona i rozszerzona w ramach kolejnego programu Erasmus na lata 2021–2027. Więcej informacji na temat tej inicjatywy można znaleźć w opracowanej przez Komisję nocie faktograficznej.