×

Dziękujemy za odwiedzenie nowej strony internetową na temat kształcenia i szkolenia.  Większość stron internetowych jest obecnie dostępna wyłącznie w języku angielskim.  Aktualnie strony te są tłumaczone na pozostałe 23 języki urzędowe UE.  Zostaną one zaktualizowane, jak tylko dostępne będzie ich tłumaczenie.

Inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych

Celem tej inicjatywy jest zintegrowanie nowego pokolenia kreatywnych Europejczyków, którzy będą w stanie współpracować w różnych językach, ponad granicami państw i dyscyplinami, aby sprostać ogromnym wyzwaniom społecznym i niedoborom wykwalifikowanej kadry w Europie.

© Shutterstock

Sytuacja w szkolnictwie w całej Europie zmienia się nieustannie. Na szczycie w Göteborgu w 2017 r. unijni przywódcy przedstawili swoją wizję edukacji i kultury. W konkluzjach z grudnia 2017 r. Rada Europejska wezwała kraje Unii, Radę oraz Komisję do poczynienia postępów w zakresie szeregu inicjatyw, po to aby:

„wzmocnić strategiczne partnerstwa w całej UE między instytucjami szkolnictwa wyższego i promować wyłonienie się do 2024 r. około dwudziestu »europejskich szkół wyższych«, opartych na oddolnych sieciach uczelni z całej UE, dzięki czemu studenci będą mogli zdobywać dyplomy w trybie łączenia studiów w kilku państwach UE i zwiększy się międzynarodowa konkurencyjność europejskich uczelni”.

Odpowiedzią na to wezwanie jest inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych przygotowana przez uczelnie, organizacje studenckie, kraje unijne oraz Komisję. Jest to obecnie jedna z inicjatyw przewodnich ambitnego planu stworzenia europejskiego obszaru edukacji.

Czym są europejskie szkoły wyższe?

Te międzynarodowe partnerstwa będą europejskimi uniwersytetami przyszłości, które wesprą europejskie wartości i tożsamość oraz zrewolucjonizują europejskie szkolnictwo wyższe pod względem jakości i konkurencyjności. Z myślą o wprowadzeniu tego przełomowego rozwiązania Komisja Europejska ogłosiła nowe zaproszenie do składania wniosków. Chce przetestować możliwe modele współpracy oparte na następujących elementach:

  • partnerstwo wybranych instytucji szkolnictwa wyższego różnego typu o szerokim zakresie geograficznym na terenie Europy
  • wspólnie opracowana długoterminowa strategia kładąca nacisk na zrównoważony charakter, dążenie do doskonałości i wartości europejskie
  • programy nauczania dostosowane do studentów, realizowane przy współpracy różnych uczelni, gdzie zróżnicowana społeczność studentów mogłaby tworzyć własne programy i korzystać z mobilności na każdym etapie studiów
  • podejście zorientowane na wyzwania, w ramach którego studenci, kadra akademicka i partnerzy zewnętrzni mogą podejmować współpracę w multidyscyplinarnych zespołach, aby rozwiązywać największe problemy, z jakimi mierzy się dziś Europa.

Zgłoszenia

W ramach zaproszenia do składania wniosków na rok 2019 z unijnych środków udostępniono sześćdziesiąt milionów euro na potrzeby dwunastu modeli eksperymentalnych, które mają pozwolić przetestować koncepcję i jej potencjał transformacyjny. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 28 lutego, a wyniki zostaną opublikowane latem tego roku.

Więcej informacji na temat zaproszenia do składania wniosków na 2019 r. dostępnych jest na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).