×

Dėkojame, kad apsilankėte naujojoje švietimui ir mokymui skirtoje interneto svetainėje. Šiuo metu informacija daugumoje puslapių pateikiama tik anglų kalba, tačiau svetainė verčiama į kitas 23 oficialiąsias ES kalbas. Kai tik puslapiai bus išversti, juos atnaujinsime.

Europos universitetų iniciatyva

Šios iniciatyvos tikslas – sutelkti naują kūrybingų europiečių, kurie gali bendradarbiauti įvairiomis kalbomis tarpvalstybiniu ir tarpdisciplininiu mastu, kartą, kad būtų sprendžiami Europai kylantys dideli visuomenės uždaviniai ir gebėjimų trūkumo problema.

© Shutterstock

Švietimas Europoje keičiasi. 2017 m. Geteborgo aukščiausiojo lygio susitikime ES vadovai išdėstė švietimo ir kultūros viziją. 2017 m. gruodžio mėn. išvadose Europos Vadovų Taryba paragino valstybes nares, Tarybą ir Komisiją imtis įvairių iniciatyvų, be kita ko:

„... stiprinti aukštojo mokslo įstaigų strategines partnerystes visoje ES ir skatinti, kad iki 2024 m. atsirastų apie dvidešimt „Europos universitetų“, kuriuos sudarytų taikant principą „iš apačios į viršų“ sukurti visos ES universitetų tinklai, kurie sudarys sąlygas studentams gauti laipsnį derinant studijas keliose ES šalyse ir prisidės prie Europos universitetų tarptautinio konkurencingumo.“

Į šį raginimą atsižvelgiama aukštojo mokslo įstaigų, studentų organizacijų, valstybių narių ir Komisijos drauge parengta Europos universitetų iniciatyva. Šiandien tai viena iš pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinant ES siekį sukurti Europos švietimo erdvę.

Kas yra Europos universitetas?

Šios tarpvalstybinės sąjungos bus Europos ateities universitetai, skatinantys Europos vertybes, stiprinantys Europos tapatybę ir iš esmės gerinantys Europos aukštojo mokslo kokybę bei didinantys jo konkurencingumą. Kad būtų padarytas šis didelis šuolis, Europos Komisija paskelbė naują kvietimą teikti pasiūlymus, kurio tikslas – išbandyti įvairius bendradarbiavimo modelius, grindžiamus tokiais principais:

  • plačios europinės geografinės aprėpties pasirinktų partnerių iš visų rūšių aukštojo mokslo įstaigų sąjunga;
  • drauge numatyta ilgalaikė strategija, kurioje pabrėžiamas tvarumas, kompetencija ir Europos vertybės;
  • į studentus orientuotos mokymo programos, drauge įgyvendinamos tarpuniversitetiniame „miestelyje“, kuriomis remdamasi įvairialypė studentija gali rengti savo programas ir įgyti judumo patirties visais studijų lygmenimis;
  • vadovavimasis iššūkiais pagrįstu metodu, kurį taikant studentai, akademiniai darbuotojai ir išorės partneriai gali bendradarbiauti tarpdalykinėse grupėse spręsdami didžiausius šiandien Europai kylančius uždavinius.

Paraiškos

Pagal 2019 m. kvietimą teikti pasiūlymus dvylikai eksperimentinių modelių, kad būtų išbandyta koncepcija ir jos potencialas skatinti pokyčius, bus skirta 60 mln. eurų Europos lėšų. Paraiškas pagal jį buvo galima teikti iki vasario 28 d. Rezultatai bus paskelbti šią vasarą.

Daugiau informacijos apie 2019 m. kvietimą teikti pasiūlymus pateikiama Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) interneto svetainėje.