Tionscnamh na nOllscoileanna Eorpacha
Is é is aidhm don tionscnamh seo glúin nua de dhaoine cruthaitheacha Eorpacha a thabhairt le chéile atá in ann comhoibriú i dteangacha difriúla, thar theorainneacha agus i ndisciplíní difriúla chun dul i ngleic le dúshláin mhóra na sochaí agus leis an nganntanas oibrithe oilte atá romhainn san Eoraip.
Two students smiling with the European Universities logo overlaid

Cad é Tionscnamh na nOllscoileanna Eorpacha?

Tá athrú ag teacht ar earnáil an oideachais san Eoraip. Ag Cruinniú Mullaigh Göteborg in 2017, leag ceannairí an Aontais Eorpaigh amach fís le haghaidh an oideachais agus an chultúir. Ina cuid Conclúidí Mhí na Nollag 2017, d’iarr an Chomhairle Eorpach ar na Ballstáit, ar an gComhairle agus ar an gCoimisiún roinnt tionscnamh a chur chun cinn, iad seo a leanas ina measc:

‘...comhpháirtíochtaí straitéiseacha a neartú ó cheann ceann an Aontais, idir institiúidí ardoideachais, agus spreagadh a thabhairt chun go dtiocfaidh tuairim agus scór "ollscoil Eorpach" chun cinn faoi 2024, chun go mbeidh líonraí d'ollscoileanna arna gcruthú ón mbun aníos ar fud an Aontais a chuirfidh ar chumas na mac léinn céim a bhaint amach trí dhul i mbun staidéir i gcúpla ceann de thíortha an Aontais, rud a chuirfidh le hacmhainn iomaíochais na n-ollscoileanna Eorpacha’.

D'oibrigh institiúidí ardoideachais, eagraíochtaí mic léinn, na Ballstáit agus an Coimisiún i gcomhar le chéile chun tionscnamh na nOllscoileanna Eorpacha a fhorbairt, tionscnamh a fhreagraíonn don iarraidh sin. Inniu tá sé ar cheann de thionscnaimh shuaitheanta uaillmhianacha an Aontais Eorpaigh chun Limistéar Eorpach Oideachais a thógáil.

 

Cad is Ollscoil Eorpach ann?

Comhghuaillíochtaí trasnáisiúnta atá in Ollscoileanna Eorpacha agus ollscoileanna na todhchaí a bheidh iontu amach anseo: cuirfidh siad luachanna agus féiniúlacht na hEorpa chun cinn agus déanfaidh siad cáilíocht agus iomaíochas an ardoideachais Eorpaigh a athrú ó bhonn. Chun an chéim mhór chun cinn sin a bhaint amach, tá an Coimisiún ag tástáil roinnt samhlacha comhair i leith Ollscoileanna Eorpacha agus chuige sin tá dhá ghlao ar thograí faoin gclár Erasmus+ curtha amach aige. Maidir leis na comhghuaillíochtaí:

  • beidh comhpháirtithe as gach cineál institiúide ardoideachais ina mbaill díobh agus cumhdóidh siad raon geografach leathan ar fud na hEorpa
  • beidh siad bunaithe ar straitéis fhadtéarmach a bheartóidh siad i gcomhar le chéile agus a dhíreoidh ar inbhuanaitheacht, sármhaitheas agus luachanna Eorpacha
  • cuirfidh siad curaclaim ar fáil ina mbeidh na mic léinn lárnach, curaclaim a sholáthrófar go comhpháirteach ar fud campas idir-ollscoile, áit ar féidir le pobail mac léinn ilghnéitheacha a gcuid clár féin a cheapadh agus leas a bhaint as an tsoghluaisteacht ar gach leibhéal staidéir
  • glacfaidh siad cur chuige a bheidh dírithe ar na dúshláin, cur chuige a chuirfidh ar chumas mac léinn, lucht acadúil agus comhpháirtithe seachtracha a bheith ag obair i gcomhar le chéile i bhfoirne idirdhisciplíneacha chun dul i ngleic leis na fadhbanna is mó atá romhainn san Eoraip inniu

Torthaí an chéad ghlao

Foilsíodh torthaí ghlao 2019 i mí an Mheithimh 2019. As na 54 iarratas a fuarthas, roghnaíodh na chéad 17 gcomhghuaillíocht d'Ollscoileanna Eorpacha, ina raibh 114 institiúid ardoideachais as 24 Bhallstát páirteach. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach an preasráiteas iomlán.

Torthaí an dara glao

Tá torthaí ghlao 2020 foilsithe anois. As an 62 iarratas a fuarthas, roghnaíodh 24 chomhghuaillíocht d'Ollscoileanna Eorpacha, ina bhfuil 165 institiúid ardoideachais as 26 Bhallstát agus ó thíortha eile atá páirteach i gclár Erasmus+. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach an preasráiteas iomlán.

Déanfaidh na 41 chomhghuaillíocht d’Ollscoileanna Eorpacha roinnt samhlacha a thástáil i dtaobh choincheap na nOllscoileanna Eorpacha agus scrúdófar an chaoi a bhféadfadh an glao an t-ardoideachas a athrú ó bhonn. Déanfar Tionscnamh na nOllscoileanna Eorpacha a chur chun feidhme ina iomláine agus ar scála níos mó faoin gcéad chlár Erasmus eile, sin an clár do 2021-2027. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach an bhileog eolais faoin Tionscnamh ón gCoimisiún.