×

Děkujeme, že jste zavítali na internetové stránky věnované vzdělávání a odborné přípravě.  Většina stránek je v současné době k dispozici pouze v angličtině.  Stránky se však již překládají do ostatních 23 úředních jazyků EU a budou aktualizovány, jakmile budou příslušné překlady k dispozici.

Iniciativa týkající se Evropských univerzit

Cílem této iniciativy je vytvořit podmínky pro spolupráci nové generace kreativních Evropanů, kteří jsou schopni spolupracovat v různých jazycích, přes hranice a napříč obory a zasazovat se o řešení velkých společenských problémů a nedostatků určitých dovedností a kvalifikací na evropském kontinentě.

© Shutterstock

Vzdělávací prostředí v Evropě se mění. Na summitu v Göteborgu v roce 2017 nastínili vedoucí představitelé EU pro oblast vzdělávání a kultury společnou vizi. Evropská rada vyzvala ve svých  závěrech z prosince 2017 členské státy, Radu a Komisi, aby předložily několik iniciativ a splnily tento cíl:

„…posílit strategická partnerství mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání po celé EU a vybízet k tomu, aby do roku 2024 existovalo zhruba dvacet „Evropských univerzit“, neboli zdola nahoru vytvořených sítí univerzit napříč EU, jež studentům umožní získat titul kombinací studia v několika zemích EU a přispějí k mezinárodní konkurenceschopnosti evropských univerzit“.

Iniciativa týkající se Evropských univerzit, kterou společně vypracovaly vysokoškolské instituce, studentské organizace, členské státy EU a Komise, na tuto výzvu reaguje. Dnes je jednou ze stěžejních iniciativ, kterými EU realizuje svou ambici vybudovat tzv. Evropský prostor vzdělávání.

Co si představit pod pojmem Evropská univerzita?

Tyto nadnárodní aliance budou evropskými univerzitami budoucnosti, budou podporovat evropské hodnoty a identitu a radikálně změní kvalitu a konkurenceschopnost evropského vysokoškolského vzdělávání. V rámci příprav tohoto zásadního kroku vpřed zveřejnila Evropská komise novou výzvu k podávání návrhů, aby otestovala různé modely spolupráce založené na těchto zásadách:

  • Bude se jednat o sdružení vybraných partnerů ze všech typů vysokoškolských institucí s širokým zeměpisným zastoupením v rámci Evropy.
  • Uplatněna bude společná dlouhodobá strategie zaměřená na udržitelnost, excelenci a evropské hodnoty.
  • Cílem je nabízet studijní programy zaměřené na potřeby studentů, které bude zajišťovat více univerzit najednou a v jejichž rámci bude studentský kolektiv diverzifikované povahy vytvářet své vlastní programy a zkušenostní mobilitu (tzv. experience mobility) na všech studijních úrovních.
  • Přístup bude zaměřen na výzvy a v jeho rámci mohou studenti, akademičtí pracovníci a externí partneři spolupracovat v mezioborových týmech a řešit nedůležitější současné evropské priority.

Žádosti

Pro účely výzvy 2019 je z evropských fondů k dispozici 60 milionů EUR, které budou využity k otestování koncepce a jejího transformačního potenciálu na dvanácti experimentálních modelech. Lhůta pro podávání žádostí o účast v této výzvě skončila 28. února a výsledky budou zveřejněny letos v létě.

Další informace o výzvě 2019 najdete na internetových stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA).