Iniciativa „Evropské univerzity“

Cílem této iniciativy je vytvořit podmínky pro spolupráci nové generace kreativních Evropanů, kteří jsou schopni spolupracovat v různých jazycích, přes hranice a napříč obory a zasazovat se o řešení společenských problémů a nedostatků určitých dovedností a kvalifikací na evropském kontinentě.

Two students smiling with the European Universities logo overlaid

V čem iniciativa „Evropské univerzity“ spočívá?

Vzdělávací prostředí v Evropě se mění. Na summitu v Göteborgu v roce 2017 nastínili vedoucí představitelé EU pro oblast vzdělávání a kultury společnou vizi. Evropská rada vyzvala ve svých závěrech z prosince 2017 členské státy, Radu a Komisi, aby předložily několik iniciativ a splnily tento cíl:

„…posílit strategická partnerství mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání po celé EU a vybízet k tomu, aby do roku 2024 existovalo zhruba dvacet „Evropských univerzit“, neboli zdola nahoru vytvořených sítí univerzit napříč EU, jež studentům umožní získat titul kombinací studia v několika zemích EU a přispějí k mezinárodní konkurenceschopnosti evropských univerzit“.

Iniciativa týkající se Evropských univerzit, kterou společně vypracovaly vysokoškolské instituce, studentské organizace, členské státy EU a Komise, reaguje právě na tuto výzvu. Dnes je jednou ze stěžejních iniciativ, kterými EU realizuje svou ambici vybudovat tzv. Evropský prostor vzdělávání.

 

Co si představit pod pojmem Evropská univerzita?

Evropské univerzity a nadnárodní aliance budou univerzitami budoucnosti – budou podporovat evropské hodnoty a identitu a radikálně změní kvalitukonkurenceschopnost evropského vysokoškolského vzdělávání. K dosažení tohoto významného kroku Komise testuje různé modely spolupráce evropských univerzit prostřednictvím dvou výzev k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+. Aliance budou:

  • zahrnovat partnery ze všech typů vysokoškolských institucí a zeměpisně pokryjí celou Evropu
  • vycházet ze společné dlouhodobé strategie zaměřené na udržitelnost, excelenci a evropské hodnoty
  • nabízet studijní programy zaměřené na potřeby studentů, které bude zajišťovat více univerzit najednou a v jejichž rámci budou studentské kolektivy diverzifikované povahy vytvářet své vlastní programy a zkušenostní mobilitu (tzv. experience mobility) na všech studijních úrovních
  • zaměřeny na výzvy, takže studenti, akademičtí pracovníci a externí partneři budou moci spolupracovat v mezioborových týmech a řešit nedůležitější současné evropské priority.

Výsledky první výzvy

Výsledky výzvy z roku 2019 byly zveřejněny v červnu 2019. Z 54 obdržených žádostí bylo vybráno prvních 17 aliancí evropských univerzit zahrnujících 114 vysokoškolských institucí ve 24 členských státech. Další podrobnosti najdete v tiskové zprávě.

Výsledky druhé výzvy

Výsledky výzvy z roku 2020 byly právě zveřejněny. Ze 62 obdržených žádostí bylo vybráno dalších 24 aliancí evropských univerzit zahrnujících 165 vysokoškolských institucí z 26 členských států a dalších zemí účastnících se programu Erasmus+. Další podrobnosti najdete v tiskové zprávě.

Celkem 41 alianci evropských univerzit otestuje různé modely nové koncepce Evropských univerzit a prozkoumá, jaký je její potenciál v oblasti transformace vysokoškolského vzdělávání. V rámci příštího programu Erasmus v období 2021–2027 již bude iniciativa Evropské univerzity probíhat v plné podobě a bude se dále rozšiřovat. Více informací najdete v infopřehledu Komise k této iniciativě.