Инициатива за мрежи от европейски университети

Целта на тази инициатива е да се формира ново поколение креативни европейци, които могат да си сътрудничат на различни езици, без оглед на граници и научни дисциплини, за да се справят с обществените предизвикателства и недостига на умения, пред които е изправена Европа.

Two students smiling with the European Universities logo overlaid

Какво представлява инициативата за мрежи от европейски университети?

Панорамата на европейското образование се променя. На срещата на върха в Гьотеборг през 2017 г. лидерите на ЕС очертаха визия за образованието и културата. В заключенията си от декември 2017 г. Европейският съвет призова страните членки, Съвета и Комисията да предприемат редица инициативи, включително:

„...задълбочаване на стратегическите партньорства между висшите училища в целия ЕС и насърчаване на създаването до 2024 г. на двадесетина „европейски университета“, състоящи се от изградени „отдолу нагоре“ мрежи от университети в целия ЕС, които ще дават възможност на студентите да придобият степен чрез комбиниране на обучение в различни държави от Съюза и ще допринасят за международната конкурентоспособност на европейските университети.“

Инициативата за мрежи от европейски университети, разработена съвместно от висши учебни заведения, студентски организации, страни от ЕС и Комисията, е отговор на този призив. В момента това е една от водещите инициативи с оглед на амбициите на ЕС да изгради европейско пространство за образование.

Какво представлява европейският университет?

Европейските университети са транснационални алианси, които ще бъдат университетите на бъдещето, като ще популяризират европейските ценности и идентичност и ще променят из основи качеството и конкурентоспособността на европейското висше образование. За постигане на тази важна стъпка напред Комисията в момента изпробва различни модели за сътрудничество между европейските университети, като са публикувани две покани за представяне на предложения в рамките на програмата „Еразъм+“. Алиансите ще:

  • включват партньори от всички видове висши учебни заведения и ще имат широк географски обхват в цяла Европа
  • бъдат основани на дългосрочна стратегия, основана на общи виждания и насочена към устойчивост, високи постижения и европейски ценности
  • предлагат насочени към студентите програми, предоставяни съвместно в рамките на междууниверситетски центрове, където многообразна студентска общност може да създава свои собствени програми и да се възползва от възможности за мобилност на всички равнища на обучение
  • възприемат основан на предизвикателства подход, при който студенти, преподаватели и външни партньори могат да си сътрудничат в рамките на междудисциплинарни екипи за намиране на решения на най-сериозните проблеми, пред които е изправена в момента Европа.

Резултати от първата покана за представяне на предложения

Резултатите от поканата за 2019 г. вече са публикувани. От получените 54 кандидатури бяха избрани 17 европейски университета, включващи 114 висши учебни заведения от 24 страни от ЕС. 

В контекста на тази първа покана — и на втората, която предстои да бъде отправена тази есен — ще бъдат изпробвани различни модели на концепцията за европейски университети и ще бъде разгледан нейният потенциал за трансформиране на висшето образование. За повече информация вижте информационния документ на Комисията за инициативата и за 17-те обединения на европейски университети, както и съобщението за медиите

Инициативата за мрежи от европейски университети ще бъде внедрена изцяло и ще разгърне пълния си потенциал в рамките на следващата програма „Еразъм“ за периода 2021—2027 г.