Ympäristökestävyyttä koskeva koulutus

Koulutuspolitiikat ja investoinnit, joilla pyritään osallistavaan vihreään ja digitaaliseen siirtymään, ovat avain Euroopan tulevaan selviytymiskykyyn ja vaurauteen.

Euroopan komissio haluaa tiivistää EU-maiden välistä koulutuspoliittista yhteistyötä ja kanssakäymistä vihreän siirtymän edistämiseksi. Tämän toteuttamiseksi komissio aikoo vuonna 2021 

  • tehdä ehdotuksen neuvoston suositukseksi ympäristökestävyyttä koskevasta koulutuksesta 
  • laatia ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä koskevan eurooppalaisen osaamiskehyksen

Suosituksella ja osaamiskehyksellä halutaan tukea EU-maita niiden pyrkimyksissä

  • antaa oppijoille ja opettajille tiedot, taidot ja asenteet, joita tarvitaan ympäristökestävyyttä tukevaan elämiseen, työntekoon ja toimintaan
  • tukea oppilaitoksia kestävyyden sisällyttämisessä opetukseen, oppimiseen ja muuhun toimintaan 
  • integroida ympäristökestävyyttä koskeva koulutus koko koulutusjärjestelmään

Suositus, eurooppalaista koulutusaluetta koskeva aloite ja EU:n biodiversiteettistrategia voivat antaa EU-maille osviittaa siitä, miten koulutuksella voidaan myötävaikuttaa vihreämpään tulevaisuuteen. 

Komission toimet ovat linjassa YK:n kasvatus-,tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) kestävää kehitystä edistävän koulutuksen ja vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Alustavassa analyysissa on yksilöity muutamia keskeisiä aloja, joita suositus saattaisi koskea:

  • elinikäinen oppiminen on keskeisessä asemassa monitieteisessä ja nopeasti kehittyvässä ympäristökestävyyskoulutuksessa, jossa pyritään antamaan kaikille kansalaisille vaikutusmahdollisuuksia ja aktivoimaan heitä. Siksi on olennaista juurruttaa elinikäisen oppimisen periaate ympäristökestävyyttä edistävään koulutukseen ja edistää koulutusalojen välistä yhteistyötä. 
  • oppijoiden on saatava tarvittavat taidot kestävyyttä, tieteidenvälistä ja osallistavaa oppimista ja opetusta varten, ja tämän saavuttamisessa yhteistyö on avainasemassa
  • opetuksen ja oppimisen, fyysisen (oppimis-)ympäristön, kumppanuuksien ja yhteisöjen välisten yhteyksien luominen tukee ympäristökestävyyskoulutusta, jossa oppijat tosiasiallisesti soveltavat oppimaansa omassa elämässään. Joissakin EU-maissa on jo siirrytty pelkästä luokkaopetuksesta kohti kokonaisvaltaista koulustrategiaa, mutta tämä ei ole levinnyt vielä laajalti. 

Osaamiskehys

Ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä koskevan osaamiskehyksen tavoitteena on päästä yhteisymmärrykseen ja luoda yhteinen käsitemalli taidoista, joita oppijoiden olisi omaksuttava. 

Kullekin osaamisalueelle määritellään tasot, kuten tietoisuus, ymmärtäminen ja toiminta. 

Kehykseen liittyvillä yhteisillä määritelmillä ja ohjeilla voidaan auttaa EU-maissa olevia koulutuksen sidosryhmiä saamaan opiskelijoita ja muuta väestöä mukaan ajamaan muutoksia, joita onnistunut siirtyminen ilmastoneutraaliuteen ja kestävään kehitykseen edellyttää. 

Komission Yhteinen tutkimuskeskus on laatinut osaamiskehyksen suunnittelun tueksi kestävyysosaamista koskevan kirjallisuuskatsauksen

Aikataulu 

Komissio valmistelee parhaillaan ehdotusta neuvoston suositukseksi. Kesäkuussa 2021 alkaa julkinen kuuleminen, jossa kerätään palautetta ja mielipiteitä asiasta kiinnostuneilta yksityishenkilöiltä ja organisaatioilta. 

Lisäksi järjestetään erillisiä kuulemisia koulutus- ja ympäristöalalla toimivien organisaatioiden kanssa. 

Komissio hyväksyy ehdotuksen neuvoston suositukseksi vuoden 2021 jälkipuoliskolla, ja osaamiskehys julkistetaan loppuvuodesta 2021 tai alkuvuodesta 2022. 

Komission hyväksymä ehdotus toimitetaan jäsenmaille lausuntokierrokselle, ja EU:n koulutusministerit hyväksyvät sen lopullisesti kokouksessaan Euroopan unionin neuvostossa

Erasmus+ vihreän koulutuksen tukena 

Kestävyys-, ympäristö- ja ilmastotavoitteet ovat keskeisellä sijalla myös uudessa Erasmus+ -ohjelmassa. Sen kaikkiin hankkeisiin on sisällytetty vihreitä käytäntöjä, ja vihreän osaamisen kehittämiseen on panostettu entisestään.