Koalícia pre vzdelávanie v oblasti klímy

Koalícia je jednou z hlavných iniciatív európskeho vzdelávacieho priestoru, ktorého cieľom je podporovať spravodlivú ekologickú a digitálnu transformáciu spoločnosti pre všetkých občanov.

""

Účelom tejto koalície je zmobilizovať pracovníkov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, aby sa usilovali o dosiahnutie klimaticky neutrálnej a udržateľnej Európskej únie.

Dosiahnuť by sa to malo centralizáciou, rozširovaním, podporou a propagáciou spoločne vytvorených opatrení vychádzajúcich zdola nahor, do ktorých budú zapojení žiaci, študenti, učitelia, vzdelávacie inštitúcie a zainteresované strany.

Činnosť koalície bude riadiť sekretariát EÚ v spolupráci s národnými koalíciami, školami, univerzitami a inými zainteresovanými stranami v oblasti vzdelávania.

Vytvorí sa osobitná online platforma, ktorá umožní centralizáciu úsilia koalície. Bude obsahovať prísľuby konkrétnych opatrení jednotlivcov a kolektívnych aktérov na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni.

Záväzky koalície sa budú riadiť piatimi prioritami:

  • rozvoj ekologických zručností
  • vzdelávanie učiteľov
  • propagovanie zmeny správania
  • prepojenie vzdelávania a vedy
  • kolektívne zvyšovanie informovanosti

Online platforma umožní výmenu poznatkov a skúseností, prepojí zainteresované strany v oblasti vzdelávania a podnieti inovácie.

Táto iniciatíva bude dopĺňať ďalšie transformačné opatrenia v rámci Európskej zelenej dohody, napríklad Európsky klimatický pakt.

Aktualizácie

Od 10. decembra 2020 do 31. januára 2021 mohla vzdelávacia komunita v celej EÚ vyplniť anketu vypracovanú Európskou komisiou, v ktorej mohla vyjadriť záujem o podporu činnosti koalície zameranej na realizáciu klimaticky neutrálnej, udržateľnej EÚ.

Zaslaných bolo celkovo 576 príspevkov – ďakujeme!

V príspevkoch sa zdôrazňuje záväzok vzdelávacej komunity vo všetkých členských štátoch uskutočniť spravodlivú a ekologickú transformáciu v súlade s víziou načrtnutou v Európskej zelenej dohode a s návrhom vytvoriť do roku 2025 európsky vzdelávací priestor.

Anketa významne prispela k práci koalície tým, že identifikovala existujúce iniciatívy a siete na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni.

Tieto informácie budú mať zásadný význam pre podporu rozvoja národných koalícií v priebehu roka 2021 i po ňom.

Súvisiace informácie

Aktuality – 576 odpovedí na prvú online anketu koalície pre vzdelávanie v záujme klímy (január 2021)

Európsky vzdelávací priestor

Európska zelená dohoda

Európsky klimatický pakt


Obrázok: © Európska únia, 2020.