Klimatizglītības koalīcija

Koalīcija ir viena no Eiropas izglītības telpas pamatiniciatīvām. Tās mērķis ir veicināt taisnīgu, zaļu digitālo pārkārtošanos visas sabiedrības interesēs.

""

Koalīcija mobilizēs izglītības un apmācības kopienu un aicinās to rīkoties, lai Eiropas Savienības (ES) ietekme uz klimatu būtu neitrāla un ilgtspējīga.

Tālab tā pieliks pūles, lai centralizētu, paplašinātu, atbalstītu un veicinātu tādas kolektīvas augšupējas darbības, kurās ir iesaistīti skolēni, studenti, skolotāji, izglītības iestādes un ieinteresētās personas.

Koalīcijas darbu vadīs ES sekretariāts sadarbībā ar nacionālajām koalīcijām, skolām, augstskolām un citām izglītības jomā ieinteresētajām personām.

Tiks izveidota īpaša tiešsaistes platforma, lai vienuviet sakopotu koalīcijas centienus, kas izpaužas kā solījumi veikt konkrētas darbības, ko izteikušas privātpersonas un kolektīvi autori vietējā, reģionālā un valsts līmenī.

Klimatizglītības koalīcijas solījumu pamatā būs piecas prioritātes:

  • “zaļo” prasmju attīstīšana,
  • skolotāju apmācība,
  • veicināt pārmaiņas uzvedībā,
  • izglītības un zinātnes sasaiste,
  • kolektīvās informētības veicināšana.

Tiešsaistes platforma veicinās zināšanu un pieredzes apmaiņu, apvienos izglītībā ieinteresētās personas un stimulēs inovāciju.

Šī iniciatīva papildinās citas darbības par labu pārejai, kas īstenotas Eiropas zaļā kursa ietvaros, tādas ka Eiropas klimata pakts.

Jaunākā informācija

Eiropas Komisija aicināja izglītības kopienu no visas ES no 2020. gada 10. decembra līdz 2021. gada 31. janvārim piedalīties aptaujā, lai paustu interesi atbalstīt koalīcijas darbu, kura mērķis ir klimata ziņā neitrāla, ilgtspējīga ES.

Minētajā periodā saņemtas kopumā 576 aizpildītas aptaujas anketas. Liels paldies!

Šī reakcija atspoguļo visu dalībvalstu izglītības kopienas apņēmību panākt taisnīgu, zaļu pārkārtošanos atbilstīgi redzējumam, kas izklāstīts Eiropas zaļajā kursā un priekšlikumam par Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam.

Šī aptauja ir svarīgs ieguldījums koalīcijas darbā, jo tika apzinātas jau esošās iniciatīvas un tīkli vietējā, reģionālā un valstu līmenī.

Šī informācija ļoti noderēs, atbalstot valsts līmeņa koalīciju veidošanos 2021. gadā un vēlāk.

Līdzīgs saturs

Jaunumi – “576 atbildes uz pirmo tiešsaistes aptauju par klimatizglītību!” (2021. g. janvāris)

Eiropas izglītības telpa

Eiropas zaļais kurss

Eiropas klimata pakts


Attēls: © Eiropas Savienība, 2020