Koalicija „Švietimas klimato labui“

Koalicija yra Europos švietimo erdvės pavyzdinė iniciatyva, kuria siekiama paremti teisingą perėjimą prie žaliosios ir skaitmeninės visuomenės pertvarkos, kuri yra skirta visiems.

""

Koalicija švietimo ir mokymo srities bendruomenę telks veiklai, kuria siekiama kurti neutralaus poveikio klimatui ir tvarią Europos Sąjungą (ES).

Ji to sieks centralizuodama principu „iš apačios į viršų“ grįstus ir bendrai kuriamus veiksmus, kuriuose dalyvauja moksleiviai, studentai, mokytojai, švietimo institucijos ir suinteresuotieji subjektai, taip pat plėsdama jų mastą, juos remdama ir skatindama.

Koalicijos veiklą valdys ES sekretoriatas, bendradarbiaudamas su nacionalinėmis koalicijoms, mokyklomis, universitetais ir kitais švietimo srities subjektais.

Siekiant centralizuoti koalicijos pastangas dėl įsipareigojimų konkretiems veiksmams, kuriuos prisiima paskiri asmenys ir grupės vietos, regionų ir nacionaliniu lygmenimis, bus sukurta atitinkama internetinė platforma.

Koalicijos „Švietimas klimato labui“ įsipareigojimai bus grindžiami atsižvelgiant į penkis prioritetus:

  • žaliųjų įgūdžių ugdymą;
  • mokytojų rengimą;
  • elgesio pokyčių skatinimą;
  • švietimo ir mokslo sąsajas;
  • kolektyvinio informuotumo didinimą.

Internetinė platforma paskatins dalijimąsi žiniomis ir patirtimi, susies švietimo srities suinteresuotuosius subjektus ir suteiks paskatą inovacijoms.

Iniciatyva papildys kitus su Europos žaliuoju kursu susijusius pertvarkos veiksmus, pvz. Europos klimato paktą.https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_lt

Naujausia informacija

2020 m. gruodžio 10 d.–2021 m. sausio 31 d. Europos Komisija visos ES švietimo bendruomenės narius kvietė užpildyti apklausos klausimyną ir taip išreikšti susidomėjimą paremti koalicijos veiklą, kuriame siekiama neutralaus poveikio klimatui ir tvarios ES.

Per tą laiką klausimynas užpildytas iš viso 576 kartus – labai jums ačiū!

Šis atsakas aiškiai išreiškia visų valstybių narių švietimo bendruomenių įsipareigojimą įgyvendinti teisingą perėjimą prie žaliosios ekonomikos, vadovaujantis vizija, išdėstyta Komunikate dėl Europos žaliojo kurso ir pasiūlyme iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę.

Apklausa labai prisidėjo prie koalicijos darbo, nes padėjo nustatyti, kokios egzistuoja iniciatyvos ir tinklai vietos, regionų ir nacionaliniu lygmenimis.

Ši informacija bus ypač svarbi siekiant paremti nacionalinių koalicijų kūrimą 2021 m. ir vėliau.

Daugiau šia tema

Naujienos – „576 atsakymai į pirmosios internetinės koalicijos „Švietimas klimato labui“ apklausos klausimus! (2021 m. sausio mėn.)

Europos švietimo erdvė

Europos žaliasis kursas

Europos klimato paktas


Nuotrauka: © Europos Sąjunga, 2020.