An Chomhghuaillíocht ‘Oideachas ar mhaithe leis an Aeráid’

Tá an Chomhghuaillíocht ina tionscnamh suaitheanta de chuid an Limistéir Eorpaigh Oideachais, arb é is aidhm dó aistriú glas digiteach cóir a chur i bhfeidhm sa tsochaí ar mhaithe le cách.

""

Leis an gComhghuaillíocht, spreagfar an pobal oideachais agus oiliúna chun oibriú i dtreo Aontas Eorpach atá aeráidneodrach inbhuanaithe a bhaint amach.

Féachfaidh sí leis an méid sin a bhaint amach trí thacú le gníomhaíochtaí atá comhchruthaithe ón mbun aníos agus trí na gníomhaíochtaí sin, a bhfuil baint acu le daltaí, mic léinn, múinteoirí, institiúidí oideachais agus páirtithe leasmhara in earnáil an oideachais, a lárú, a mhéadú agus a chur chun cinn.

Déanfaidh Rúnaíocht de chuid an Aontais Eorpaigh obair na Comhghuaillíochta a stiúradh i gcomhar le comhghuaillíochtaí náisiúnta, scoileanna, ollscoileanna agus páirtithe leasmhara eile in earnáil an oideachais.

Cruthófar ardán tiomnaithe ar líne chun iarrachtaí na Comhghuaillíochta a lárú i bhfoirm gealltanas maidir le gníomhaíochtaí nithiúla ó dhaoine aonair agus páirtithe comhchoiteanna ar an leibhéal áitiúil, ar an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal náisiúnta.

Beidh na cúig thosaíocht seo a leanas mar threoir ag gealltanais na Comhghuaillíochta ‘Oideachas ar mhaithe leis an Aeráid’:

  • scileanna glasa a fhorbairt
  • oiliúint a chur ar mhúinteoirí
  • athrú iompair a chur chun cinn
  • an t-oideachas agus an eolaíocht a nascadh le chéile
  • feasacht chomhchoiteann a mhúscailt

Leis an ardán ar líne, cothófar comhroinnt eolais agus taithí, cuirfear páirtithe leasmhara in earnáil an oideachais i dteagmháil le chéile agus spreagfar an nuálaíocht.

Cuirfidh an tionscnamh seo le gníomhaíochtaí aistrithe eile de chuid an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, mar shampla an Comhshocrú Aeráide Eorpach.

Na nuashonruithe is déanaí

Ón 10 Nollaig 2020 go dtí an 31 Eanáir 2021, thug an Coimisiún Eorpach cuireadh do phobail an oideachais ar fud an Aontais suirbhé a líonadh isteach chun spéis a léiriú i dtacaíocht a thabhairt d’obair na Comhghuaillíochta i dtreo Aontas aeráidneodrach inbhuanaithe a bhaint amach.

Fuarthas 576 aighneacht san iomlán le linn an ama sin – go raibh maith agaibh!

Léiríonn an t-aisfhreagra sin a thiomanta atá pobal an oideachais ar fud na mBallstát aistriú cothrom glas a bhaint amach i gcomhréir leis an bhfís a leagadh amach sa Chomhaontú Glas don Eoraip agus sa togra maidir leis an Limistéar Eorpach Oideachais a chur ar bun faoi 2025.

Chuidigh an suirbhé go mór le hobair na Comhghuaillíochta trí thionscnaimh agus líonraí a shainaithint atá ann cheana ar an leibhéal áitiúil, ar an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal náisiúnta.

Beidh an t-eolas sin riachtanach chun tacú le forbairt comhghuaillíochtaí náisiúnta i rith 2021 agus ina dhiaidh sin.

Ábhar gaolmhar

Nuacht – 576 fhreagra faighte ag an gcéad suirbhé ar líne de chuid na Comhghuaillíochta ‘Oideachas ar mhaithe leis an Aeráid’! (Eanáir 2021)

An Limistéar Eorpach Oideachais

Comhaontú Glas don Eoraip

An Comhshocrú Aeráide Eorpach


Íomhá: © An tAontas Eorpach, 2020.