Kliimaalast haridust edendav koalitsioon

Koalitsioon on Euroopa haridusruumi juhtalgatus, mille eesmärk on toetada õiglast, rohelist ja digitaalset ühiskondlikku üleminekut kõigi jaoks.

""

Koalitsioon ühendab haridus- ja koolituskogukondi, et teha koostööd kliimaneutraalse ja kestliku Euroopa Liidu saavutamiseks.

Koalitsioon püüab seda saavutada tsentraliseerides, täiustades, toetades ja edendades alt-üles lähenemisviisi abil ühiselt loodud meetmeid, milles osalevad õpilased, üliõpilased, õpetajad, haridusasutused ja sidusrühmad.

Koalitsiooni tööd juhib ELi sekretariaat, mis on loodud koostöös riiklike koalitsioonide, koolide, ülikoolide ja muude haridusvaldkonna sidusrühmadega.

Luuakse spetsiaalne veebiplatvorm, et koondada koalitsiooni jõupingutused kohustusteks, mille tulemusel võtavad eraisikud ja kollektiivsed osalejad kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil konkreetseid meetmeid.

Kliimaalast haridust edendava koalitsiooni tegevus juhindub viiest prioriteedist:

  • roheliste kutseoskuste arendamine;
  • õpetajakoolitus;
  • käitumise muutmise edendamine;
  • hariduse ja teaduse ühendamine;
  • kollektiivne teadlikkuse suurendamine.

Veebiplatvorm edendab teadmiste ja kogemuste jagamist, ühendab haridusvaldkonna sidusrühmi ja soodustab innovatsiooni.

See algatus täiendab muid Euroopa rohelise kokkuleppe üleminekumeetmeid, sealhulgas ka Euroopa kliimapakti.

Viimased uudised

Alates 10. detsembrist 2020 kuni 31. jaanuarini 2021 kutsus Euroopa Komisjon kogu ELi hariduskogukonda üles täitma küsitlust, et väljendada huvi toetada koalitsiooni tööd kliimaneutraalse ja kestliku ELi saavutamiseks.

Selle aja jooksul saadi kokku 576 vastust – täname teid!

Vastustes rõhutatakse liikmesriikide hariduskogukonna kohustust viia ellu õiglane ja keskkonnahoidlik üleminek kooskõlas Euroopa rohelises kokkuleppes esitatud visiooniga ja ettepanekuga saavutada Euroopa haridusruum 2025. aastaks.

Uuring andis olulise panuse koalitsiooni töösse, selgitades välja olemasolevad algatused ja võrgustikud kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil.

See teave kujuneb oluliseks riiklike koalitsioonide arengu toetamisel 2021. aastal ja pärast seda.

Seotud teemad

Uudised – „576 vastust kliimaalast haridust edendava koalitsiooni esimesele veebiküsitlusele!“ (2021 jaanuar)

Euroopa haridusruum

Euroopa roheline kokkulepe

Euroopa kliimapakt


Pilt: © Euroopa Liit, 2020.