Συμμαχία «Εκπαίδευση για το Κλίμα»

Η Συμμαχία αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, με στόχο την υποστήριξη μιας δίκαιης, πράσινης και ψηφιακής, κοινωνικής μετάβασης για όλους.

""

Η Συμμαχία θα κινητοποιήσει την κοινότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να εργαστεί για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης και βιώσιμης Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Θα επιδιώξει να το πράξει με τη συγκέντρωση, την αναβάθμιση, την υποστήριξη και την προώθηση συνδημιουργούμενων δράσεων από τη βάση προς την κορυφή, με τη συμμετοχή μαθητών, σπουδαστών, καθηγητών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ενδιαφερόμενων μερών.

Οι εργασίες της Συμμαχίας θα κατευθύνονται από μια Γραμματεία της ΕΕ σε συνεργασία με εθνικές συμμαχίες, σχολεία, πανεπιστήμια και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Θα δημιουργηθεί ειδική επιγραμμική πλατφόρμα στην οποία θα συγκεντρώνονται οι προσπάθειες της Συμμαχίας υπό τη μορφή δεσμεύσεων για συγκεκριμένες δράσεις που αναλαμβάνονται από ιδιώτες και συλλογικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Οι δεσμεύσεις της Συμμαχίας «Εκπαίδευση για το Κλίμα» θα καθοδηγούνται από πέντε προτεραιότητες:

  • ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων
  • κατάρτιση εκπαιδευτικών
  • προώθηση της αλλαγή συμπεριφοράς
  • σύνδεση εκπαίδευσης και επιστήμης
  • συλλογική ευαισθητοποίηση

Η επιγραμμική πλατφόρμα θα προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, θα συνδέσει τους ενδιαφερόμενους φορείς του τομέα της εκπαίδευσης και θα τονώσει την καινοτομία.

Η πρωτοβουλία θα συμπληρώσει άλλες μεταβατικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως το ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα.

Τελευταίες ενημερώσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την εκπαιδευτική κοινότητα σε ολόκληρη την ΕΕ να συμμετάσχει, από τις 10 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, σε έρευνα για να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της να υποστηρίξει τις εργασίας της Συμμαχίας για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης και βιώσιμης ΕΕ.

Μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα λάβαμε συνολικά 576 απαντήσεις –σας ευχαριστούμε!

Η ανταπόκριση αυτή αναδεικνύει τη δέσμευση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε όλα τα κράτη μέλη υπέρ της επίτευξης μιας δίκαιης πράσινης μετάβασης σύμφωνα με το όραμα που περιγράφεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την πρόταση για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025.

Η έρευνα συνέβαλε σημαντικά στις εργασίας της Συμμαχίας προσδιορίζοντας τις πρωτοβουλίες και τα δίκτυα που υπάρχουν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Οι πληροφορίες αυτές θα αποδειχθούν καθοριστικές για την υποστήριξη της ανάπτυξης εθνικών συμμαχιών μέσα στο 2021 και τα επόμενα χρόνια.

Σχετικό περιεχόμενο

Είδηση – 576 απαντήσεις στην πρώτη επιγραμμική έρευνα σχετικά με τη Συμμαχία «Εκπαίδευση για το κλίμα»! (Ιανουάριος 2021)

Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα


Εικόνα: © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2020.