Коалиция за образование, посветено на климата
Коалицията е водеща инициатива в рамките на европейското пространство за образование и има за цел да се подкрепи извършването на справедлив, екологичен и цифров обществен преход в полза на всички.

""

Коалицията ще мобилизира общността в сферата на образованието и обучението да работи за постигане на неутрален по отношение на климата и устойчив Европейски съюз (ЕС).

Това ще става чрез централизиране, увеличаване на мащаба, подкрепа и популяризиране на създадени „отдолу нагоре“ съвместни действия с участието на ученици, студенти, учители, образователни институции и заинтересовани страни.

Работата на коалицията ще се ръководи от секретариат на ЕС, съвместно създаден с национални коалиции, училища, университети и други заинтересовани страни в областта на образованието.

Ще бъде създадена специална онлайн платформа, където да се централизират усилията на коалицията под формата на ангажименти законкретни действия от страна на индивидуални и колективни участници на местно, регионално и национално равнище.

Ангажиментите в рамките на Коалицията за образование, посветено на климата, ще се ръководят от пет приоритета:

  • развитие на „зелени“ умения
  • обучение на преподаватели
  • насърчаване на промяна в поведението
  • свързване на образованието и науката
  • повишаване на колективната осведоменост

Онлайн платформата ще подпомага обмена на знания и опит, ще свързва заинтересованите страни в областта на образованието и ще стимулира иновациите.

Инициативата ще допълни други действия за преход в рамките на Европейския зелен пакт, като например европейския пакт за климата.

Актуална информация

От 10 декември 2020 г. до 31 януари 2021 г. Европейската комисия прикани образователната общност в целия ЕС да участва в проучване, за да заяви своя интерес да подкрепи работата на коалицията за постигане на неутрален по отношение на климата и устойчив ЕС.

През този период бяха получени общо 576 отговора — благодарим ви!

Отговорите подчертават ангажимента на образователната общност в отделните държави членки да осъществи справедлив екологичен преход в съответствие с визията, представена в рамките на Европейския зелен пакт, и предложението за изграждане на европейско пространство за образование до 2025 г.

Проучването допринесе значително за работата на коалицията, тъй като позволи да бъдат идентифицирани съществуващите инициативи и мрежи на местно, регионално и национално равнище.

Предоставената информация ще бъде изключително важна за подпомагане на развитието на национални коалиции през 2021 г. и след това.

Съдържание по темата

Новини — 576 отговора в първото онлайн проучване на Коалицията за образование, посветено на климата! (януари 2021 г.)

Европейско пространство за образование

Европейски зелен пакт

Европейски пакт за климата


Изображение: © Европейски съюз, 2020 г.