En europeisk strategi för mikromeriter
Mikromeriter bidrar till mer flexibla och modulbaserade utbildningar. Med en europeisk strategi kan man bredda möjligheterna till lärande och stärka den högre utbildningens och yrkesutbildningens roll i livslångt lärande.

Vad är mikromeriter?

En mikromerit är ett bevis på de läranderesultat som du uppnått efter en kort utbildning som har utvärderats på ett transparent sätt. Mikromeriter tilldelas efter avslutade korta fristående kurser eller moduler som genomförs på plats eller på nätet (eller i ett blandat format). 

Flexibel utbildning

Mikromeriter gäller flexibla och korta utbildningar och ger därför fler människor möjlighet att utbilda sig. De är till för alla typer av studenter och kan vara särskilt användbara för dig som vill

 • bygga vidare på dina nuvarande kunskaper i stället för att ta en fullständig examen
 • överbrygga klyftan mellan två utbildningar eller mellan din grundläggande formella utbildning och nya kompetenskrav på arbetsmarknaden
 • fortbilda eller omskola dig.

Många olika fördelar

Med mikromeriter blir utbildningen mer inkluderande och öppen för alla typer av studenter som söker kortvariga och flexibla möjligheter. En mer utbredd användning av mikromeriter kan främja innovation inom utbildning och ekonomi och bidra till en hållbar återhämtning efter coronapandemin.

De korta kurserna kan ges av lärosäten, yrkesskolor och olika typer av organisationer för att snabbt tillgodose arbetsmarknadens behov av specifika färdigheter. Det är särskilt viktigt med tanke på den ekonomiska krisen till följd av coronapandemin.

Varför behövs en europeisk strategi?

Mikromeriter presenterades i den europeiska kompetensagendan från den 1 juli 2020 som en av de tolv huvudåtgärderna till stöd för bra och transparenta mikromeriter i hela EU. De ingick också i meddelandet från september 2020 om att förverkliga det europeiska området för utbildning senast 2025 i syfte att framhålla den högre utbildningens centrala roll för att stödja livslångt lärande och nå ut till bredare grupper av studerande. Mikromeriterna finns även med i handlingsplanen för digital utbildning.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill ”riva hindren för lärande och förbättra tillgången till utbildning av hög kvalitet”, vilket understryker vikten av livslångt lärande.

En gemensam strategi är nödvändig av följande skäl:

 • Arbetsmarknaderna i Europa förändras snabbt, särskilt på grund av coronapandemin och den digitala och gröna omställningen, och det behövs flexiblare inlärningsmöjligheter under hela livet inom alla områden och branscher.
 • Strategin kommer att bredda utbildningsutbudet betydligt och ytterligare forma det livslånga lärandet inom den högre utbildningen, eftersom den skapar förutsättningar för mer flexibla utbildningar som sätter eleven i centrum.
 • En mer utbredd användning av mikromeriter kommer att främja social, ekonomisk och pedagogisk innovation.
 • Strategin kommer att bidra till mer flexibla och modulbaserade utbildningar som är jämförbara i hela Europa, samtidigt som man garanterar överenskomna kvalitetsnormer. Det blir därför lättare för eleverna att få den här typen av kurser erkända.

Vad händer nu?

Våren 2020 inrättade EU-kommissionen en särskild samrådsgrupp med experter på högre utbildning från olika europeiska länder. Deras uppgift var att föreslå gemensamma definitioner och rekommendationer för en europeisk strategi för utveckling och användning av mikromeriter i Europa. Gruppen bestod av personer från nationella myndigheter, kvalitetssäkringsorgan och lärosäten samt andra relevanta aktörer från den högre utbildningen. Inbjudna talare deltog i de olika mötena för att dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter. Samrådsgruppen höll tre virtuella möten mellan den 26 maj och den 17 september 2020 och föreslog en gemensam europeisk definition, gemensamma kännetecken och en färdplan för åtgärder.

Färdplanen innehåller gruppens förslag om vilka åtgärder och tidsplaner som behövs på europeisk och nationell nivå för att ta fram och genomföra en gemensam strategi för mikromeriter.

De föreslagna åtgärderna är främst inriktade på högre utbildning i enlighet med gruppens mandat, men omfattar också inslag med ett bredare tillämpningsområde för att inkludera andra utbildningsområden.

Färdplanen inriktas framför allt på att

 • utveckla gemensamma europeiska standarder för kvalitet och öppenhet tillsammans med alla berörda parter (utbildningssektorn och aktörer på arbetsmarknaden, arbetsmarknadens parter, ungdomsorganisationer, civilsamhället, handelskamrar samt arbetsgivare från alla medlemsländer och länderna inom det europeiska området för högre utbildning)
 • undersöka hur standarderna kan tas med i nationella referensramar för kvalifikationer, eventuellt med hänvisning till den europeiska referensramen för kvalifikationer
 • utarbeta en lista över tillförlitliga utbildningsanordnare och främja kvalitetssäkring
 • undersöka hur det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS) kan användas i andra utbildningssektorer än den högre utbildningen
 • ta fram riktlinjer för ett snabbare erkännandeförfarande genom att anpassa befintliga instrument för validering och erkännande eller att utveckla nya
 • göra det lättare för folk att spara och visa upp sina mikromeriter för arbetsgivare genom Europass och dess infrastruktur för digitala examensbevis och genom det europeiska studentkortet
 • förbättra möjligheterna till livslångt lärande genom bättre övergångsmöjligheter mellan utbildningssektorerna och se till att eleverna kan göra välgrundade val genom att utvidga vägledningstjänster som bygger på aktuella uppgifter om arbetsmarknaden
 • ge EU-stöd genom Erasmus+ och strukturfonderna till lärosäten, yrkesskolor och andra utbildningsinstitutioner och utbildningsanordnare för att främja mikromeriter.

Resultaten kommer att ligga till grund för bredare samråd som omfattar alla utbildningssektorer. Syftet är att under 2021 utarbeta en rådsrekommendation om mikromeriter för livslångt lärande och anställbarhet.