Európsky prístup k mikroosvedčeniam

Mikroosvedčenia ponúkajú flexibilnejšie a modulárne možnosti vzdelávania. Európsky prístup pomôže rozšíriť možnosti vzdelávania a posilniť úlohu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy v celoživotnom vzdelávaní.

Čo sú mikroosvedčenia?

Mikroosvedčenie je potvrdenie vzdelávacích výstupov, ktoré študent získal po krátkej, transparentne posúdenej vzdelávacej skúsenosti. Udeľujú sa po ukončení krátkych samostatných kurzov (alebo modulov) uskutočnených prezenčne alebo online (alebo v zmiešanom formáte). 

Flexibilné vzdelávanie

Mikroosvedčenia vďaka svojej flexibilnej a krátkodobej povahe sprístupňujú vzdelávanie väčšiemu počtu ľudí. Sú otvorené pre všetky typy študentov. Osobitne užitočné môžu byť pre tých, ktorí

 • chcú stavať na svojich súčasných poznatkoch, a nie získať plnohodnotný titul;
 • chcú preklenúť rozdiely medzi svojim počiatočným formálnym vzdelaním a novými zručnosťami, ktoré sa v súčasnosti požadujú na trhu práce;
 • chcú zvýšiť úroveň svojich zručností alebo získať nové zručnosti.

Ďalekosiahle výhody

Mikroosvedčenia zvyšujú inkluzívnosť vzdelávania, keďže je vďaka svojej flexibilite a krátkodobosti dostupné pre všetky typy študentov. Väčším využívaním mikroosvedčení by sa mohli podporiť inovácie vo vzdelávaní i v hospodárstve a prispieť k udržateľnej obnove po pandémii.

Krátke kurzy môžu poskytovať inštitúcie vysokoškolského a odborného vzdelávania a prípravy, ako aj rôzne typy súkromných subjektov ako rýchlu reakciu na potreby trhu práce v súvislosti s konkrétnymi zručnosťami. Je to osobitne dôležité aj vzhľadom na výzvy, ktoré predstavuje hospodárska kríza spôsobená pandémiou COVID-19.

Prečo je potrebný európsky prístup

Mikroosvedčenia boli oznámené v európskom programe v oblasti zručností, ktorý bol zverejnený 1. júla 2020, ako jedno z 12 hlavných opatrení tohto programu na podporu kvality, transparentnosti a využívania mikroosvedčení v celej EÚ. Boli súčasťou oznámenia zo septembra 2020 o dobudovaní európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 s cieľom zdôrazniť kľúčovú úlohu vysokoškolského vzdelávania pri podpore celoživotného vzdelávania a oslovovaní rozmanitejšej skupiny študentov. Boli zahrnuté aj do akčného plánu digitálneho vzdelávania zo septembra 2020.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová oznámila svoj zámer „odstrániť prekážky, ktoré bránia učeniu sa, a zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu“, čím zdôraznila význam celoživotného vzdelávania.

Európsky prístup je potrebný preto, lebo

 • európske trhy práce sa rýchlo menia, najmä v dôsledku pandémie COVID-19 a súbežnej digitálnej a environmentálnej transformácie. Vo všetkých fázach života, vo všetkých disciplínach i odvetviach sú potrebné flexibilnejšie možnosti vzdelávania;
 • pomôže podstatne rozšíriť možnosti vzdelávania a ďalej formovať rozmer celoživotného vzdelávania vo vysokoškolskom vzdelávaní, keďže ponúka pružnejšie formy vzdelávania a odbornej prípravy viac orientované na študentov;
 • väčšie využívanie mikroosvedčení poslúži inováciám v sociálnej, hospodárskej i pedagogickej oblasti;
 • sa tým zintenzívni flexibilné, modulárne vzdelávanie porovnateľným spôsobom v celej Európe, pričom sa zabezpečia dohodnuté normy kvality. Vďaka tomu bude pre študentov jednoduchšie získať uznanie týchto typov kurzov.

Aké sú ďalšie kroky?

Na jar 2020 zriadila Európska komisia ad hoc konzultačnú skupinu s odborníkmi na vysokoškolské vzdelávanie z rôznych európskych krajín, ktorá mala navrhnúť spoločnú definíciu a odporúčania pre európsky prístup k rozvoju a zavádzaniu mikroosvedčení v Európe. Uvedená skupina pozostávala z odborníkov pracujúcich vo vnútroštátnych orgánoch, v agentúrach na zabezpečenie kvality, inštitúciách vysokoškolského vzdelávania či iných relevantných inštitúciách súvisiacich s vysokoškolským vzdelávaním. Pozvaní hostia sa zúčastnili na rôznych zasadnutiach, aby sa podelili o svoje konkrétne skúsenosti a príspevky. Táto skupina usporiadala v období od 26. mája do 17. septembra 2020 tri virtuálne zasadnutia a navrhla spoločnú európsku definíciu, spoločnú charakteristiku a plán opatrení.

V tomto pláne predkladá expertná skupina návrhy na opatrenia, ktoré sú na európskej a vnútroštátnej úrovni potrebné na to, aby sa vypracoval a uplatnil európsky prístup k mikroosvedčeniam, ako aj časový harmonogram týchto opatrení.

Navrhované opatrenia sa zameriavajú najmä na oblasť vysokoškolského vzdelávania, čo bolo mandátom uvedenej skupiny, ale zameriavajú sa aj na prvky širšieho rozsahu s cieľom zohľadniť ostatné oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Plán sa zameriava na tieto opatrenia týkajúce sa mikroosvedčení:

 • vypracovanie spoločných európskych noriem kvality a transparentnosti v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami (komunita v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a aktéri na trhu práce, sociálni partneri, mládežnícke organizácie, občianska spoločnosť, obchodné komory a zamestnávatelia, pričom sa zapoja všetky členské štáty a krajiny európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania);
 • preskúmanie ich začlenenia do národných kvalifikačných rámcov s možným odkazom na európsky kvalifikačný rámec;
 • vypracovanie zoznamu dôveryhodných poskytovateľov a podpora procesov zabezpečovania kvality;
 • preskúmanie možností využitia Európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS) v sektoroch vzdelávania nad rámec vysokoškolského vzdelávania;
 • vypracovanie usmernení pre rýchlejší proces uznávania, a to prispôsobením už existujúcich nástrojov na validáciu a uznávanie alebo vypracovaním nových nástrojov;
 • uľahčenie možnosti pre jednotlivcov ukladať a prezentovať mikroosvedčenia zamestnávateľom prostredníctvom Europassu a jeho infraštruktúry digitálnych kreditov, ako aj iniciatíva európskej študentskej karty;
 • využitie mikroosvedčení na zlepšenie prístupu k príležitostiam celoživotného vzdelávania, a to zabezpečením lepšej priepustnosti medzi odvetviami vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj zabezpečenie informovaného výberu študentov rozšírením poradenských služieb, ktoré budú vychádzať z údajov o trhu práce v reálnom čase;
 • poskytovanie podpory EÚ prostredníctvom programu Erasmus+ a štrukturálnych fondov pre vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu a iné inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy a poskytovateľov odbornej prípravy s cieľom podporiť využívanie mikroosvedčení.

Z týchto výstupov budú vychádzať širšie konzultácie týkajúce sa všetkých odvetví vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom pripraviť do konca roka 2021 odporúčanie Rady o mikroosvedčeniach pre celoživotné vzdelávanie a zamestnateľnosť.