O abordare europeană privind microacreditările

Microacreditările oferă oportunități de învățare modulare și mai flexibile. O abordare europeană va contribui la extinderea oportunităților de învățare și la consolidarea rolului învățământului superior și al instituțiilor de educație și formare profesională în procesul de învățare pe tot parcursul vieții.

Ce sunt microacreditările?

O microacreditare este dovada rezultatelor învățării pe care un cursant le-a dobândit în urma unei scurte experiențe de învățare, evaluată în mod transparent. Microacreditările sunt acordate la finalizarea unor cursuri (sau module) de scurtă durată, desfășurate într-un cadru formal sau online (ori într-un format mixt). 

Învățare flexibilă

Datorită microacreditărilor, educația devine accesibilă unui număr mai mare de persoane, deoarece ele sunt flexibile și de scurtă durată. Se adresează tuturor tipurilor de cursanți. Pot fi deosebit de utile pentru persoanele care

 • încearcă să se bazeze mai degrabă pe cunoștințele lor actuale decât să obțină o diplomă completă
 • doresc să reducă decalajul dintre diplome sau educația lor formală inițială și noile competențe emergente pe piața forței de muncă
 • vor să își perfecționeze competențele sau să se reorienteze profesional.

Beneficii ample

Microacreditările fac ca educația să devină mai favorabilă incluziunii, deoarece este accesibilă tuturor tipurilor de cursanți (propune o abordare flexibilă și pe termen scurt). O utilizare pe scară mai largă a microacreditărilor ar putea stimula inovarea pe plan educațional și economic și ar putea contribui la o redresare sustenabilă după pandemie.

Cursurile de scurtă durată pot fi oferite de instituții de învățământ superior și profesional, de instituții de formare, precum și de diferite tipuri de entități private, ca răspuns rapid la nevoile pieței forței de muncă în materie de competențe specifice. Acest lucru este deosebit de relevant având în vedere provocările generate de criza economică provocată de pandemia de COVID-19.

De ce este necesară o abordare europeană

Microacreditările figurează în Agenda europeană pentru competențe, publicată la 1 iulie 2020. Aceasta este una din cele 12 acțiuni emblematice menite să sprijine calitatea, transparența și utilizarea microacreditărilor în UE. Ele au fost incluse în comunicarea din septembrie 2020 privind crearea Spațiului european al educației până în 2025 pentru a sublinia rolul-cheie al învățământului superior în sprijinirea învățării pe tot parcursul vieții și în stabilirea de contacte cu un grup mai divers de cursanți. De asemenea, au fost incluse în planul de acțiune pentru educația digitală din septembrie 2020.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și-a declarat intenția „de a elimina barierele din calea învățării și de a îmbunătăți accesul la o educație de calitate”, subliniind relevanța învățării pe tot parcursul vieții.

De ce este nevoie de o abordare europeană?

 • Piețele europene ale forței de muncă se transformă rapid, mai ales pe fondul pandemiei de COVID-19 și al dublei tranziții (digitală și de mediu). Sunt necesare oportunități de învățare mai flexibile în toate etapele vieții, precum și la nivel de discipline și sectoare.
 • Aceasta va contribui la extinderea substanțială a oportunităților de învățare și la conturarea dimensiunii învățării pe tot parcursul vieții în învățământul superior, deoarece oferă forme mai flexibile de educație și formare axate pe cursant.
 • O utilizare pe scară mai largă a microacreditărilor va avea efecte pozitive în ceea ce privește inovarea pe plan social, economic și pedagogic.
 • Aceasta ar facilita învățarea flexibilă și modulară, într-un mod comparabil în întreaga Europă, asigurând, în același timp, standardele de calitate convenite. Prin urmare, va fi mai ușor pentru cursanți să obțină recunoașterea acestor tipuri de cursuri.

Care sunt etapele următoare?

În primăvara anului 2020, Comisia Europeană a înființat un grup de consultare ad-hoc cu experți din învățământul superior din diferite țări europene, pentru a propune o definiție comună și recomandări pentru o abordare europeană asupra dezvoltării și integrării microacreditărilor în Europa. Acest grup era format din practicieni care lucrau în cadrul autorităților naționale, al agențiilor de asigurare a calității, al instituțiilor de învățământ superior și altor părți interesate relevante din învățământul superior. Diverși vorbitori au fost invitați să participe la reuniuni pentru a-și împărtăși experiența și pentru a-și aduce contribuția. În perioada 26 mai-17 septembrie 2020, acest grup a organizat trei reuniuni online și a propus o definiție europeană, caracteristici comune și o foaie de parcurs a acțiunilor.

Această foaie de parcurs prezintă sugestii cu privire la acțiunile și calendarul necesar la nivel european și național pentru elaborarea și punerea în aplicare a unei abordări europene asupra microacreditărilor.

Acțiunile propuse se axează în principal pe învățământul superior, conform mandatului grupului, dar abordează și aspecte cu un domeniu de aplicare mai larg pentru a acoperi și celelalte sectoare din domeniul educației și formării.

Această foaie de parcurs se concentrează pe următoarele acțiuni legate de microacreditări:

 • elaborarea unor standarde europene comune de calitate și transparență, împreună cu toate părțile interesate (comunitatea educației și formării și actorii de pe piața forței de muncă, partenerii sociali, organizațiile de tineret, societatea civilă, camerele de comerț și angajatorii, cu implicarea tuturor statelor membre și a țărilor din spațiul european al învățământului superior)
 • analizarea posibilității de a le include în cadrele naționale ale calificărilor, cu o posibilă trimitere la cadrul european al calificărilor
 • întocmirea unei liste de furnizori de încredere și promovarea proceselor de asigurare a calității
 • analizarea modului în care Sistemul european de credite transferabile (ECTS) poate fi utilizat în sectoarele educației, altele decât învățământul superior
 • elaborarea de orientări pentru un proces de recunoaștere mai rapid, prin adaptarea instrumentelor de validare și recunoaștere existente sau prin dezvoltarea altora noi
 • utilizarea Europass, a infrastructurii de acreditări digitale aferente și a inițiativei privind legitimația europeană de student pentru a facilita stocarea și prezentarea microacreditărilor către angajatori
 • utilizarea acestora pentru a îmbunătăți accesul la oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții prin asigurarea unei permeabilități mai mari între sectoarele educației și formării și prin facilitarea unei alegeri informate de către cursanți, prin extinderea serviciilor de orientare bazate pe date privind piața forței de muncă în timp real
 • furnizarea de sprijin din partea UE prin intermediul programului Erasmus+ și al fondurilor structurale alocate învățământului superior, instituțiilor VET și altor furnizori de formare pentru a promova utilizarea microacreditărilor

Aceste rezultate vor fi integrate în consultări mai ample care acoperă toate sectoarele educației și formării, în vederea pregătirii, până la sfârșitul anului 2021, a unei recomandări a Consiliului privind microacreditările pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională.