Approċċ Ewropew għall-mikrokredenzjali

Il-mikrokredenzjali joffru opportunitajiet ta’ tagħlim aktar flessibbli u modulari. Approċċ Ewropew se jgħin biex jitwessgħu l-opportunitajiet ta’ tagħlim u jissaħħaħ ir-rwol tal-edukazzjoni għolja u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali fit-tagħlim tul il-ħajja.

X’inhuma l-mikrokredenzjali?

Mikrokredenzjali huma prova tal-eżiti tat-tagħlim li student ikun kiseb wara esperjenza ta’ tagħlim qasira u vvalutata b’mod trasparenti. Dawn jingħataw mat-tlestija ta’ korsijiet (jew moduli) awtonomi qosra li jsiru fuq il-post jew online (jew f’format imħallat). 

Tagħlim flessibbli

Il-mikrokredenzjali jiftħu l-edukazzjoni għal aktar nies minħabba n-natura flessibbli u t-terminu qasir tagħhom. Huma miftuħa għat-tipi kollha ta’ studenti. Dawn jistgħu jkunu partikolarment ta’ għajnuna għan-nies li

 • qed ifittxu li jibnu fuq l-għarfien attwali tagħhom aktar milli jiksbu lawrja sħiħa
 • iridu jnaqqsu d-distakk bejn il-lawrji jew l-edukazzjoni formali inizjali tagħhom u l-ħiliet emerġenti fis-suq tax-xogħol
 • iridu jtejbu l-ħiliet tagħhom jew jitħarrġu mill-ġdid

Benefiċċji b’firxa wiesgħa

Il-mikrokredenzjali jagħmlu l-edukazzjoni aktar inklużiva, peress li huma aċċessibbli għat-tipi kollha ta’ studenti permezz tal-approċċ flessibbli u t-terminu qasir tagħhom. Użu akbar tal-mikrokredenzjali jista’ jrawwem l-innovazzjoni edukattiva u ekonomika u jikkontribwixxi għal irkupru sostenibbli wara l-pandemija.

Il-korsijiet qosra jistgħu jiġu pprovduti minn istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u vokazzjonali u t-taħriġ, kif ukoll minn tipi differenti ta’ entitajiet privati, bħala rispons rapidu għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol għal ħiliet speċifiċi. Dan hu partikolarment rilevanti minħabba l-isfidi ppreżentati mill-kriżi ekonomika kkawżata mill-pandemija tal-COVID-19.

Għaliex huwa meħtieġ approċċ Ewropew

Il-mikrokredenzjali tħabbru fl-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet, ippubblikata fl-1 ta’ Lulju 2020, bħala waħda mit-12-il azzjoni ewlenija tagħha biex tappoġġja l-kwalità, it-trasparenza u l-użu tal-mikrokredenzjali fl-UE kollha. Dawn ġew inklużi fil-Komunikazzjoni ta’ Settembru 2020 dwar il-kisba taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni sal-2025 biex jiġi enfasizzat ir-rwol ewlieni tal-edukazzjoni għolja fl-appoġġ tat-tagħlim tul il-ħajja u biex jintlaħaq grupp aktar varjat ta’ studenti. Dawn ġew inklużi wkoll fil-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali ta’ Settembru 2020.

Il-President tal-Kummissjoni von der Leyen iddikjarat l-intenzjoni tagħha “li negħlbu l-ostakoli għat-tagħlim u ntejbu l-aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità”, li hi l-bażi tar-rilevanza tat-tagħlim tul il-ħajja.

Hu meħtieġ approċċ Ewropew għax:

 • Is-swieq tax-xogħol Ewropej qed jittrasformaw ruħhom b’mod rapidu, speċjalment influwenzati mill-pandemija tal-COVID-19 u t-tranżizzjonijiet diġitali u ambjentali doppji. Huma meħtieġa opportunitajiet ta’ tagħlim aktar flessibbli fl-istadji kollha tal-ħajja u fid-dixxiplini u s-setturi kollha.
 • Dan se jgħin biex jitwessgħu sostanzjalment l-opportunitajiet ta’ tagħlim u jkompli jsawwar id-dimensjoni tat-tagħlim tul il-ħajja fl-edukazzjoni għolja, peress li joffri forom ta’ edukazzjoni u taħriġ aktar flessibbli u ċċentrati fuq l-istudent.
 • L-użu akbar tal-mikrokredenzjali se jservi l-innovazzjoni soċjali, ekonomika u pedagoġika.
 • Dan se jżid it-tagħlim flessibbli u modulari b’mod komparabbli fl-Ewropa kollha, filwaqt li jiżgura standards ta’ kwalità miftiehma. B’riżultat ta’ dan, se jkun aktar faċli għall-istudenti li jiksbu rikonoxximent ta’ dawn it-tipi ta’ korsijiet.

X’inhuma l-passi li jmiss?

Fir-rebbiegħa tal-2020, il-Kummissjoni Ewropea stabbilixxiet grupp ta’ konsultazzjoni ad hoc b’esperti dwar l-edukazzjoni għolja minn diversi pajjiżi Ewropej biex tipproponi definizzjoni u rakkomandazzjonijiet komuni għal approċċ Ewropew għall-iżvilupp u l-użu tal-mikrokredenzjali fl-Ewropa. Il-grupp kien magħmul minn prattikanti li jaħdmu mal-awtoritajiet nazzjonali, fl-aġenziji tal-assigurazzjoni tal-kwalità, fl-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u f’partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn mill-edukazzjoni għolja. Kelliema mistednin ġew mistiedna għal-laqgħat differenti biex jaqsmu l-esperjenza u l-kontribut partikolari tagħhom. Dan il-grupp kellu tliet laqgħat virtwali bejn is-26 ta’ Mejju u s-17 ta’ Settembru 2020 u ppropona definizzjoni Ewropea komuni, karatteristiċi komuni u pjan direzzjonali ta’ azzjonijiet.

Dan il-pjan direzzjonali jressaq suġġerimenti minn dan il-grupp ta’ esperti għall-azzjonijiet u ż-żmien meħtieġa fil-livell Ewropew u nazzjonali biex jiġi żviluppat u implimentat approċċ Ewropew għall-mikrokredenzjali.

L-azzjonijiet issuġġeriti jiffokaw prinċipalment fuq il-qasam tal-edukazzjoni għolja, skont il-mandat tal-grupp, iżda jindirizzaw ukoll elementi ta’ ambitu usa’ biex ikopru l-oqsma l-oħrajn tal-edukazzjoni u t-taħriġ.

Dan il-pjan direzzjonali jiffoka fuq l-azzjonijiet li ġejjin madwar il-mikrokredenzjali:

 • l-iżvilupp ta’ standards komuni Ewropej għall-kwalità u t-trasparenza, flimkien mal-partijiet interessati kollha (il-komunità tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-atturi tas-suq tax-xogħol, is-sħab soċjali, l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, is-soċjetà ċivili, il-kmamar tal-kummerċ, u l-impjegaturi, bl-involviment tal-Istati Membri kollha u l-pajjiżi taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni Għolja)
 • l-esplorazzjoni tal-inklużjoni tagħhom fl-oqfsa nazzjonali tal-kwalifiki, b’referenza possibbli għall-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki
 • l-iżvilupp ta’ lista ta’ fornituri fdati u t-trawwim ta’ proċessi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità
 • L-esplorazzjoni ta’ kif is-Sistema Ewropea għall-Akkumulazzjoni u t-Trasferiment ta’ Krediti (ECTS) tista’ tintuża fil-kuntest tagħhom fis-setturi tal-edukazzjoni lil hinn mill-edukazzjoni għolja
 • ħidma fuq linji gwida għal proċess ta’ rikonoxximent aktar rapidu billi jiġu adattati l-istrumenti eżistenti ta’ validazzjoni u rikonoxximent, jew jiġu żviluppati oħrajn ġodda
 • Nagħmluha eħfef għall-individwi biex jaħżnu u juru l-mikrokredenzjali tagħhom lil min iħaddem permezz tal-Europass u l-infrastruttura tal-Kredenzjali Diġitali tagħha, u l-inizjattiva tal-Kard Ewropea tal-Istudenti
 • L-użu tagħhom biex jitjieb l-aċċess għal opportunitajiet ta’ tagħlim tul il-ħajja billi tiġi żgurata permeabbiltà aħjar bejn is-setturi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, u tiġi żgurata għażla infurmata tal-istudenti billi jiġu estiżi s-servizzi ta’ gwida bbażati fuq data tas-suq tax-xogħol f’ħin reali
 • l-għoti ta’ appoġġ tal-UE permezz tal-Programm Erasmus+ u l-Fondi Strutturali għall-edukazzjoni għolja, l-ETV u istituzzjonijiet oħrajn tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-fornituri tat-taħriġ sabiex jiġi promoss l-użu tal-mikrokredenzjali.

Dawn ir-riżultati se jikkontribwixxu għal konsultazzjonijiet usa’ li jkopru s-setturi kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex titħejja Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-mikrokredenzjali għat-tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabbiltà, sa tmiem l-2021.