Eiropas pieeja mikroapliecinājumiem

Mikroapliecinājumi piedāvā elastīgākas un modulārākas mācību iespējas. Eiropas pieeja palīdzēs paplašināt mācību iespējas un stiprinās augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības iestāžu lomu mūžizglītībā.

Kas ir mikroapliecinājums

Mikroapliecinājums ir pierādījums par mācību rezultātiem, ko izglītojamais ir ieguvis pēc īsas, caurskatāmi novērtētas mācību pieredzes. To piešķir pēc īsu, atsevišķu kursu (vai moduļu) pabeigšanas klātienē vai tiešsaistē (vai jaukta tipa formātā). 

Elastīga mācīšanās

Pateicoties mācību elastīgajam un īstermiņa raksturam, mikroapliecinājumi paver izglītības iespējas lielākam skaitam cilvēku. Tie ir pieejami visiem izglītojamajiem. Tie var būt īpaši noderīgi cilvēkiem, kuri

 • vēlas nostiprināt savas esošās zināšanas, nevis iegūt jaunu grādu,
 • vēlas aizpildīt robus starp savu akadēmisko grādu vai sākotnējo formālo izglītību un jaunajām darba tirgū pieprasītajām prasmēm,
 • vēlas uzlabot savas prasmes vai pārkvalificēties.

Būtiski ieguvumi

Mikroapliecinājumi padara izglītību iekļaujošāku, jo tie ir pieejami visu veidu izglītības ieguvējiem, pateicoties elastīgajai pieejai un tam, ka tos var iegūt īsā laikā. Plašāka mikroapliecinājumu izmantošana varētu veicināt izglītības un ekonomikas inovāciju un sekmēt ilgtspējīgu atveseļošanos pēc pandēmijas.

Lai ātri reaģētu uz darba tirgus pieprasījumu pēc īpašām prasmēm, īsos kursus var sniegt augstākās un profesionālās izglītības un apmācības iestādes, kā arī dažādas privātas struktūras. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā problēmas saistībā ar Covid-19 pandēmijas izraisīto ekonomikas krīzi.

Kāpēc ir vajadzīga Eiropas pieeja

Mikroapliecinājumi tika ierosināti 2020. gada 1. jūlijā publicētajā Eiropas Prasmju programmā kā viena no 12 pamatdarbībām, lai atbalstītu mikroapliecinājumu kvalitāti, pārredzamību un ieviešanu visā ES. Tie tika iekļauti 2020. gada septembra Paziņojumā par Eiropas Izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam, lai uzsvērtu augstākās izglītības būtisko nozīmi, lai atbalstītu mūžizglītību un aptvertu dažādākas izglītojamo grupas. Tie ir iekļauti arī 2020. gada septembra Digitālās izglītības rīcības plānā.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, uzsverot mūžizglītības nozīmi, paziņoja par savu nodomu “likvidēt šķēršļus mācībām un uzlabot piekļuvi kvalitatīvai izglītībai”.

Eiropas pieeja ir vajadzīga šādu iemeslu dēļ:

 • Eiropas darba tirgus strauji mainās, un to jo īpaši ietekmē Covid-19 pandēmija un zaļā un digitālā pārkārtošanās. Visos dzīves posmos un dažādās disciplīnās un nozarēs ir vajadzīgas elastīgākas mācību iespējas;
 • tā palīdzēs būtiski paplašināt mācību iespējas un nostiprināt mūžizglītības dimensiju augstākajā izglītībā, jo piedāvās elastīgākus, uz izglītojamajiem vērstus izglītības un apmācības veidus;
 • plašāka mikroapliecinājumu izmantošana veicinās sociālo, ekonomisko un pedagoģisko inovāciju;
 • tā izvērsīs elastīgas, modulāras mācības salīdzināmā veidā visā Eiropā, vienlaikus nodrošinot saskaņotus kvalitātes standartus. Tā rezultātā izglītojamajiem būs vieglāk panākt šāda veida kursu atzīšanu.

Kādi ir nākamie posmi

Eiropas Komisija 2020. gada pavasarī izveidoja ad hoc konsultatīvo grupu, kurā darbojās augstākās izglītības eksperti no dažādām Eiropas valstīm; šīs grupas mērķis bija izstrādāt kopīgu definīciju un ieteikumus, lai īstenotu Eiropas pieeju mikroapliecinājumu izstrādē un izmantojumā Eiropā. Grupas sastāvā bija praktiķi, kas strādā valsts iestādēs, kvalitātes nodrošināšanas struktūrās, augstākās izglītības iestādēs un citas ieinteresētās personas augstākās izglītības jomā. Speciālisti tika aicināti piedalīties dažādās sanāksmēs, lai dalītos ar savu pieredzi un ieguldījumu. Laikā no 2020. gada 26. maija līdz 17. septembrim grupa aizvadīja trīs virtuālas sanāksmes un ierosināja kopīgu Eiropas definīciju, kopīgus elementus un rīcības plānu.

Rīcības plānā izklāstīti ekspertu grupas ierosinājumi par darbībām un termiņiem Eiropas un valstu līmenī, kas nepieciešami, lai izstrādātu un īstenotu Eiropas pieeju mikroapliecinājumiem.

Atbilstīgi grupas uzdevumam ierosinātās darbības ir vērstas galvenokārt uz augstākās izglītības jomu, taču tās attiecas arī uz elementiem ar plašāku tvērumu, tādējādi aptverot arī citas izglītības un apmācības jomas.

Rīcības plānā galvenā uzmanība pievērsta šādām darbībām saistībā ar mikroapliecinājumiem:

 • izstrādāt Eiropai kopīgus kvalitātes un pārredzamības standartus sadarbībā ar visām ieinteresētajām personām (izglītības un apmācības kopienu un darba tirgus dalībniekiem, sociālajiem partneriem, jaunatnes organizācijām, pilsonisko sabiedrību, tirdzniecības palātām un darba devējiem, iesaistot visas dalībvalstis un Eiropas augstākās izglītības telpas valstis);
 • izpētīt iespējas iekļaut mikroapliecinājumus nacionālajās kvalifikāciju ietvarstruktūrās, iespējams, atsaucoties uz Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru;
 • izstrādāt uzticamu pakalpojumu sniedzēju sarakstu un uzlabot kvalitātes nodrošināšanas procesu;
 • izpētīt, kā Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu (ECTS) varētu izmantot mikroapliecinājumu kontekstā izglītības nozarēs ārpus augstākās izglītības;
 • izstrādāt pamatnostādnes ātrākam atzīšanas procesam, pielāgojot pastāvošos validēšanas un atzīšanas instrumentus vai izstrādājot jaunus;
 • atvieglināt mikroapliecinājumu glabāšanu un iesniegšanu darba devējiem ar Europass un tā digitālo apliecinājuma dokumentu infrastruktūras, kā arī Eiropas studenta kartes iniciatīvas palīdzību;
 • izmantot mikroapliecinājumus, lai uzlabotu piekļuvi mūžizglītības iespējām, nodrošinot labāku pieejamību starp izglītības un apmācības nozarēm un ļaujot izglītojamiem veikt informētu izvēli, pateicoties uzlabotiem profesionālās orientācijas pakalpojumiem, kuru pamatā ir reāllaika darba tirgus dati;
 • ar programmas “Erasmus+” un struktūrfondu palīdzību sniegt ES līmeņa atbalstu augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības un citas izglītības un apmācības iestādēm un apmācības sniedzējiem, lai veicinātu mikroapliecinājumu izmantošanu.

Šo darbību rezultāti tiks izmantoti plašākās konsultācijās, kas aptvers visas izglītības un apmācības nozares, lai līdz 2021. gada beigām sagatavotu Padomes ieteikumu par mikroapliecinājumiem mūžizglītībā un nodarbināmībā.