Европейски подход към микроквалификациите

Микроквалификациите предлагат по-гъвкави и модулни възможности за обучение. Един европейски подход в тази област ще спомогне за разширяване на възможностите за учене и за засилване на ролята на висшите училища и институциите за професионално образование и обучение в ученето през целия живот.

Какво представляват микроквалификациите?

Микроквалификацията е доказателство за резултати от обучение, придобити след кратък, прозрачно оценен учебен курс. Микроквалификациите се присъждат след приключване на кратки отделни курсове (или модули), провеждани на място или онлайн (или в смесен формат). 

Гъвкаво обучение

Микроквалификациите предлагат възможности за образование на повече хора поради своя гъвкав и краткосрочен характер. Те са достъпни за всички видове учащи се и могат да бъдат особено полезни за хора, които

 • се стремят да допълнят настоящите си знания без непременно да получат пълна образователна степен;
 • желаят да адаптират образователната си степен или първоначалното си формално образование към нововъзникващи умения на пазара на труда;
 • желаят да се преквалифицират или да повишат квалификацията си.

Широкообхватни ползи

Микроквалификациите правят образованието по-приобщаващо, тъй като то става достъпно за всички видове учащи се благодарение на своя гъвкав и краткосрочен характер. По-широкото възприемане на микроквалификациите би могло да насърчи образователните и икономическите иновации и да допринесе за устойчиво възстановяване от кризата с пандемията.

Кратките курсове могат да бъдат предоставяни от висши училища или от институции за професионално образование и обучение, както и от различни видове частни организации, в отговор на нуждите на пазара на труда от специфични умения. Това е от особено значение днес предвид предизвикателствата, поставени от икономическата криза, породена от пандемията от COVID-19.

Защо е нужен европейски подход

Микроквалификациите бяха обявени в Европейската програма за умения, публикувана на 1 юли 2020 г., като едно от 12-те водещи действия в подкрепа на качеството, прозрачността и възприемането на микроквалификациите в ЕС. Те бяха включени в Съобщението на Комисията от септември 2020 г. относно изграждането на европейско пространство за образование до 2025 г., за да се подчертае ключовата роля на висшето образование за подпомагане на ученето през целия живот и за достигане до по-разнообразна група от учащи се. Те бяха включени също така в плана за действие в областта на цифровото образование от септември 2020 г.

Председателят на Комисията Фон дер Лайен заяви намерението си за „премахване на пречките пред ученето и подобряване на достъпа до качествено образование“, подчертавайки значението на ученето през целия живот.

Необходим е европейски подход, тъй като

 • европейските пазари на труда се променят бързо под влиянието на пандемията от COVID-19 и на двойния цифров и екологичен преход. Необходими са по-гъвкави учебни възможности на всички етапи от живота и във всички дисциплини и сектори;
 • той ще помогне за значително разширяване на възможностите за учене и за дооформяне на измерението на ученето през целия живот във висшето образование, тъй като предлага по-гъвкави, съсредоточени върху учащите се форми на образование и обучение;
 • по-широкото възприемане на микроквалификациите ще е в услуга на социалните, икономическите и педагогическите иновации;
 • той ще разшири гъвкавото, модулно учене по сравним начин в цяла Европа, като се гарантират съгласувани стандарти за качество. В резултат от това за учащите се ще бъде по-лесно да получат признаване на този вид курсове.

Какви са следващите стъпки?

През пролетта на 2020 г. Европейската комисия създаде ad hoc консултативна група с експерти по висше образование от различни европейски държави, за да бъдат предложени общо определение и препоръки за европейски подход към възприемането и развитието на микроквалификациите в Европа. Групата бе съставена от специалисти от национални органи, агенции за осигуряване на качеството, висши училища и други заинтересовани страни от областта на висшето образование. Бяха поканени гост-оратори, които да споделят своя конкретен опит и идеи. Тази група проведе три виртуални заседания между 26 май и 17 септември 2020 г. и предложи общо европейско определение, общи характеристики и пътна карта за действие.

В пътната карта са представени предложенията на експертната група за действия и срокове на европейско и национално равнище, необходими за разработване и прилагане на европейски подход към микроквалификациите.

Предложените действия са съсредоточени предимно в областта на висшето образование съгласно мандата на групата, но засягат и по-общи елементи от интерес за други области на образованието и обучението.

Тази пътна карта е съсредоточена върху следните действия, свързани с микроквалификациите:

 • разработване на общи европейски стандарти за качество и прозрачност с участието на всички заинтересовани страни (дейци в областта на образованието и обучението, действащи лица на пазара на труда, социални партньори, младежки организации, гражданско общество, търговски камари и работодатели от всички държави от ЕС и от държавите от европейското пространство за висше образование);
 • проучване на тяхното включване в националните квалификационни рамки с евентуално позоваване на Европейската квалификационна рамка;
 • изготвяне на списък на надеждните доставчици и стимулиране на процесите за осигуряване на качество;
 • проучване на начините, по които Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) може да се използва за микроквалификации в сектори, различни от висшето образование;
 • изготвяне на насоки за по-бързо признаване чрез адаптиране на съществуващите инструменти за валидиране и признаване или чрез разработване на нови такива;
 • улесняване на съхраняването и представянето на микроквалификациите пред работодатели чрез Европас и неговата инфраструктура за цифрови кредити и чрез инициативата за европейска студентска карта;
 • използване на микроквалификациите за подобряване на достъпа до възможности за учене през целия живот, като се гарантира пропускаемост между секторите на образованието и обучението и информиран избор на учащите се чрез разширяване на услугите за ориентиране въз основа на данни за пазара на труда в реално време;
 • предоставяне на подкрепа от страна на ЕС чрез програма „Еразъм+“ и структурните фондове за висше образование, институциите за професионално обучение и други учебни институции с цел насърчаване на възприемането на микроквалификациите.

Тези резултати ще послужат за основа на по-широки консултации, обхващащи всички сектори на образованието и обучението с цел изготвяне на препоръка на Съвета относно микроквалификациите за учене през целия живот и пригодност за заетост до края на 2021 г.