Akčný plán digitálneho vzdelávania (2021 – 2027)

Prispôsobenie vzdelávania a odbornej prípravy digitálnemu veku.

Akčný plán digitálneho vzdelávania (2021 – 2027) načrtáva víziu Európskej komisie v oblasti vysokokvalitného, inkluzívneho a dostupného digitálneho vzdelávania v Európe. Ide o výzvu k akcii na silnejšiu spoluprácu na európskej úrovni s cieľom:

 • poučiť sa z krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, počas ktorej sa technológie používajú vo vzdelávaní a odbornej príprave v doposiaľ nevídanom rozsahu
 • zabezpečiť, aby vzdelávanie a odborná príprava boli pripravené na digitálny vek

Otvorená verejná konzultácia o novom akčnom pláne prebiehala od júna do septembra 2020.

Nový akčný plán má dve strategické priority

1. Podpora rozvoja vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania

To si vyžaduje:

 • infraštruktúru, konektivitu a digitálne vybavenie
 • účinné plánovanie a rozvoj digitálnej kapacity vrátane aktuálnych organizačných spôsobilostí
 • digitálne spôsobilých a sebavedomých učiteľov a pracovníkov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
 • vysokokvalitný obsah vzdelávania, používateľsky ústretové nástroje a zabezpečené platformy, ktoré rešpektujú súkromie a etické normy

Aké kroky podnikne Komisia?

 • otvorí strategický dialóg s členskými štátmi Európskej únie (EÚ) s cieľom pripraviť návrh odporúčania Rady o faktoroch umožňujúcich úspešné digitálne vzdelávanie do roku 2022
 • navrhne odporúčanie Rady o online a diaľkovom vzdelávaní pre základné a stredoškolské vzdelávanie. Malo by sa zamerať na celoeurópske spoločné chápanie toho, ako zabezpečiť účinné, inkluzívne a angažované online a kombinované vzdelávanie do roku 2021
 • vyvinie európsky rámec pre obsah digitálneho vzdelávania ktorý sa bude opierať o európsku kultúrnu a kreatívnu rozmanitosť a začne štúdiu uskutočniteľnosti o možnej európskej platforme na zdieľanie overených online zdrojov a prepojenie s existujúcimi vzdelávacími platformami
 • bude podporovať gigabitové pripojenie v školách, ako aj pripojiteľnosť v školách, zvyšovať informovanosť o možnostiach financovania v rámci siete Connectivity4Schools a podporovať členské štáty, aby čo najviac využívali podporu EÚ, pokiaľ ide o prístup na internet, nákup digitálneho vybavenia, ako aj aplikácie a platformy elektronického vzdelávania
 • bude podporovať plány digitálnej transformácie na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom projektov spolupráce v rámci programu Erasmus bude podporovať digitálnu pedagogiku a odborné znalosti pri používaní digitálnych nástrojov pre učiteľov prostredníctvom akadémií pre učiteľov v rámci programu Erasmus a spustí online nástroj sebahodnotenia učiteľov – SELFIE (sebareflexia týkajúca sa účinného vzdelávania presadzovaním inovácií prostredníctvom vzdelávacích technológií) pre učiteľov
 • vypracuje etické usmernenia o umelej inteligencii a využívaní údajov pri výučbe a vzdelávaní pedagógov a bude podporovať výskum a inovácie v rámci programu Horizont Európa v tejto oblasti

2. Zlepšovanie digitálnych zručností a kompetencií pre digitálnu transformáciu

To si vyžaduje:

 • základné digitálne zručnosti a kompetencie od útleho veku
  • digitálnu gramotnosť vrátane boja proti dezinformáciám
  • vzdelávanie v oblasti výpočtovej techniky
  • dobré znalosti a porozumenie technológiám náročným na údaje, napríklad umelá inteligencia
 • pokročilé digitálne zručnosti, ktoré umožňujú zvýšiť počet odborníkov na digitálne technológie, ako aj zabezpečujú rovnaké zastúpenie dievčat a mladých žien v študijných smeroch a povolaniach v digitálnej oblasti

Aké kroky podnikne Komisia?

 • vypracuje spoločné usmernenia pre učiteľov a pedagogických pracovníkov s cieľom podporiť digitálnu gramotnosť a bojovať proti dezinformáciám prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy bude spolupracovať s občianskou spoločnosťou, európskymi technologickými spoločnosťami a prevádzkovateľmi, vysielateľmi, novinármi, skupinou odborníkov pre mediálnu gramotnosť, Európskym monitorovacím strediskom pre digitálne médiá, vnútroštátnymi orgánmi, rodičmi, študentmi a mladými ľuďmi
 • aktualizuje európsky rámec digitálnych kompetencií tak, aby zahŕňal zručnosti súvisiace s umelou inteligenciou a údajmi a bude podporovať rozvoj vzdelávacích zdrojov v oblasti umelej inteligencie pre školy, organizácie odborného vzdelávania a prípravy a iných poskytovateľov odbornej prípravy
 • vytvorí európske osvedčenie o digitálnych zručnostiach (EODZ), ktoré budú uznávať a akceptovať vlády, zamestnávatelia a ďalšie subjekty v celej Európe
 • predloží návrh odporúčania Rady o zlepšení poskytovania digitálnych zručností vo vzdelávaní a odbornej príprave. Zahŕňalo by využívanie nástrojov EÚ na investovanie do profesijného rozvoja učiteľov, zdieľanie najlepších postupov v oblasti inštruktážnych metód vo vysokokvalitnom výpočtovom vzdelávaní a spoluprácu s priemyslom s cieľom identifikovať a aktualizovať nové potreby v oblasti zručností
 • bude podnecovať väčšiu účasť na medzinárodnej štúdii v oblasti počítačovej a informačnej gramotnosti (ICILS), ktorá zhromažďuje nadnárodné údaje o digitálnych zručnostiach študentov a zavedie cieľ EÚ v oblasti digitálnej kompetencie študentov so zámerom zabezpečiť, aby do roku 2030 klesol podiel študentov vo veku 13 – 14 rokov, ktorí nedosahujú výsledky v oblasti počítačovej a informačnej gramotnosti, pod 15 %
 • zameria sa na rozvoj pokročilých digitálnych zručností prostredníctvom opatrení, akým je napríklad rozšírenie stáží v oblasti digitálnych zručností na študentov OVP a učňov a ponúkať príležitosti na profesijný rozvoj pre učiteľov, školiteľov a iných pedagogických pracovníkov
 • v spolupráci s európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT) bude podporovať zastúpenie žien v oblastiach STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) a koalíciu EÚ v oblastiach STEM pri vypracúvaní učebných plánov vysokoškolského vzdelávania, ktoré vzbudí záujem žien o štúdium inžinierstva a IKT na základe prístupu STEAM (veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika)

Prečo je potrebné konať

 • mnohé domácnosti s nízkymi príjmami nemajú prístup k počítačom a prístup k širokopásmovému pripojeniu sa v EÚ značne líši v závislosti od príjmu domácností (Eurostat 2019)
 • viac ako pätina mladých ľudí v celej EÚ nedosahuje základnú úroveň digitálnych zručností
 • podľa zistení štúdie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z roku 2018 sa menej ako 40 % pedagógov cítilo byť pripravených používať digitálne technológie pri výučbe, pričom v rámci EÚ existujú veľké rozdiely
 • kríza spôsobená pandémiou COVID-19 vedie k bezprecedentnému posunu k online vzdelávaniu a používaniu digitálnych technológií

Výsledky verejnej konzultácie z roku 2020

 • takmer 60 % respondentov nevyužilo pred krízou diaľkové či online vzdelávanie
 • podľa názoru 95 % respondentov kríza COVID-19 predstavuje prelom vo využívaní technológie vo vzdelávaní a odbornej príprave
 • podľa respondentov online vzdelávacie zdroje a obsah musia byť relevantnejšie, interaktívnejšie a ľahšie použiteľné
 • viac ako 60 % respondentov malo pocit že si počas krízy zlepšili digitálne zručnosti a viac ako 50 % respondentov pre to chce urobiť viac

Posilnenie spolupráce a výmeny v digitálnom vzdelávaní na úrovni EÚ

EÚ môže zohrávať aktívnejšiu úlohu v oblasti:

 • identifikácie, zdieľania a rozširovania osvedčených postupov
 • podpory členských štátov a sektora vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom nástrojov, rámcov, usmernení, technických odborných znalostí a výskumu
 • podpory spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami

vytvorením nového európskeho centra digitálneho vzdelávania s cieľom:

 • prepojiť vnútroštátne a regionálne iniciatívy a aktérov
 • podporiť medziodvetvovú spoluprácu a nové modely výmeny digitálneho vzdelávacieho obsahu pri riešení otázok, ako sú spoločné normy, interoperabilita, prístupnosť a kontrola kvality

Centrum bude slúžiť ako expertná skupina podporujúca rozvoj politiky a praxe a bude monitorovať vývoj digitálneho vzdelávania v Európe vrátane vykonávania nového akčného plánu digitálneho vzdelávania. Zároveň bude centrum podporovať aj inovácie a angažovanosť orientované na potreby používateľov prostredníctvom digitálneho programovacieho maratónu zameraného na vzdelávanie.

Doterajšia práca v oblasti digitálneho vzdelávania

Akčný plán digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027 vychádza z plánu na roky 2018 – 2020 s týmito prioritnými oblasťami:

 1. lepšie využívanie digitálnych technológií na výučbu a učenie sa
 2. rozvoj digitálnych kompetencií a zručností
 3. zdokonaľovanie vzdelávania lepšou analýzou a predikciou údajov