Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027)

Adaptarea educației și formării la era digitală

Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) prezintă viziunea Comisiei Europene pentru o educație digitală de înaltă calitate, incluzivă și accesibilă în Europa. Este un apel la acțiune pentru o cooperare mai strânsă la nivel european pentru

 • a trage concluzii în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19, pe parcursul căreia tehnologia este utilizată la un nivel nemaiatins vreodată în domeniul educației și formării
 • a adapta sistemele de educație și formare la era digitală

În perioada iunie-septembrie 2020, s-a derulat o consultare publică cu privire la noul plan de acțiune.

Noul plan de acțiune are două priorități strategice

1. Încurajarea dezvoltării unui ecosistem de educație digitală de înaltă performanță

Acest lucru implică:

 • infrastructură, conectivitate și echipamente digitale
 • o planificare și o dezvoltare eficientă a capacităților digitale, inclusiv capacități organizaționale actualizate
 • profesori și formatori motivați și competenți în domeniul digital
 • un conținut educațional de înaltă calitate, instrumente accesibile și platforme securizate care respectă standardele de confidențialitate și de etică.

Ce măsuri va lua Comisia

 • Va lansa un dialog strategic cu statele membre ale Uniunii Europene (UE) în vederea elaborării unei propuneri de recomandare a Consiliului privind factorii favorizanți pentru o educație digitală reușită până în 2022.
 • Va propune o recomandare a Consiliului privind educația online și la distanță pentru învățământul primar și secundar. Ar trebui să se pună accentul pe o înțelegere comună la nivelul UE pentru a crea, până la sfârșitul anului 2021, condițiile necesare pentru ca formele de educație la distanță, online și mixtă să fie eficace, incluzive și motivante.
 • Va elabora un cadru european privind conținutul de educație digitală care se va baza pe diversitatea culturală și creativă europeană și va lansa un studiu de fezabilitate privind o posibilă platformă europeană de schimb pentru partajarea resurselor online certificate și conectarea la platformele de educație existente.
 • Va sprijini conectivitatea gigabit a școlilor, precum și conectivitatea în școli, va derula acțiuni de sensibilizare cu privire la oportunitățile de finanțare oferite în cadrul inițiativei Connectivity4Schools și va încuraja statele membre să valorifice la maximum sprijinul UE în ceea ce privește accesul la internet, achiziționarea de echipamente digitale, și accesul la aplicații și platforme de învățare online.
 • Va sprijini planurile de transformare digitală la toate nivelurile de educație și formare prin intermediul proiectelor de cooperare Erasmus. Va încuraja cadrele didactice să facă apel la pedagogia digitală și la cunoștințele în domeniu atunci când utilizează instrumentele digitale prin platforma Erasmus Teacher Academies și va lansa un instrument online de autoevaluare pentru profesori - SELFIE ((Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies) pentru profesori).
 • Va elabora orientări în materie de etică privind inteligența artificială (IA) și utilizarea datelor în domeniul predării și învățării pentru cadrele didactice și va sprijini cercetarea și inovarea în acest domeniu în cadrul programului Orizont Europa.

2. Dezvoltarea aptitudinilor și competențelor digitale relevante pentru transformarea digitală

Pentru aceasta, este nevoie de:

 • aptitudini și competențe digitale de bază de la o vârstă fragedă
  • abilități digitale, inclusiv combaterea dezinformării
  • formare în informatică
  • o bună cunoaștere și înțelegere a tehnologiilor care necesită o utilizare intensivă a datelor, cum ar fi inteligența artificială
 • competențe digitale avansate care pot favoriza creșterea numărului de specialiști în domeniul digital și care garantează o reprezentare echilibrată a fetelor și femeilor tinere în studiile și profesiile din sectorul digital.

Ce măsuri va lua Comisia

 • Va elabora orientări comune pentru profesori și personalul din instituțiile de învățământ pentru a încuraja alfabetizarea digitală și pentru a combate dezinformarea prin educație și formare. Va colabora cu societatea civilă, cu întreprinderile și operatorii tehnologici europeni, cu organismele de radiodifuziune, cu jurnaliști, cu grupul de experți privind educația în domeniul mass-mediei, cu Observatorul european al mass-mediei digitale, cu autoritățile naționale, precum și cu părinții, studenții și tinerii.
 • Va actualiza Cadrul european al competențelor digitale pentru a include competențele în domeniul IA și al datelor și va sprijini dezvoltarea resurselor pedagogice în domeniul IA pentru școli, organismele de educație și formare profesională (EFP) și alți furnizori de formare.
 • Va crea un certificat european de competențe digitale (EDSC), care să fie recunoscut și acceptat de autoritățile naționale, angajatori și alte sectoare în întreaga Europă.
 • Va propune o recomandare a Consiliului privind îmbunătățirea ofertei de competențe digitale în cadrul educației și formării. Aceasta ar include utilizarea instrumentelor UE pentru a investi în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, schimbul de bune practici privind metodele pedagogice în cadrul unei formări IT de înaltă calitate și colaborarea cu industria pentru a identifica și actualiza necesitățile în materie de competențe pe măsură ce apar.
 • Va încuraja o participare mai largă la studiul internațional privind competențele în domeniul IT (ICILS), care reunește datele transnaționale cu privire la competențele digitale ale cursanților și introduce un obiectiv UE privind competențele digitale pentru elevi, pentru a reduce, până în 2030, la sub 15 % numărul de elevi în vârstă de 13-14 ani care obțin rezultate insuficiente în domeniul competențelor de IT.
 • Va viza dezvoltarea de competențe digitale avansate prin măsuri precum extinderea programului Digital Opportunity traineeships la cursanții și ucenicii din domeniul educației și formării profesionale și va oferi oportunități de dezvoltare profesională pentru profesori, formatori și alte categorii de personal educațional.
 • Va încuraja participarea femeilor la STIM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) alături de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) și va sprijini coaliția STIM a UE pentru a elabora programe de învățământ superior care să atragă femeile în inginerie și TIC, după modelul STIAM (știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică).

De ce este nevoie de aceste acțiuni

 • Multe familii cu venituri mici nu au acces la calculatoare, iar accesul la internet în bandă largă variază foarte mult de la un stat membru la altul, în funcție de mijloacele financiare (Eurostat 2019).
 • Mai mult de 1 din 5 tineri din UE nu reușește să atingă un nivel minim de competențe digitale.
 • Într-un studiu realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în 2018 se arată că mai puțin de 40 % din cadrele didactice se consideră pregătite să utilizeze tehnologiile digitale în procesul de predare, cu diferențe mari de la un stat membru al UE la altul.
 • Criza provocată de pandemia de COVID-19 are drept efect o trecere fără precedent la învățarea online și la utilizarea tehnologiilor digitale.

Rezultatele consultării publice din 2020

 • Aproximativ 60 % din respondenți nu folosiseră instrumente de învățare la distanță și online înainte de criză.
 • 95 % consideră că această criză de COVID-19 reprezintă un punct de la care nu se mai poate reveni la situația anterioară în ceea ce privește modalitățile de utilizare a tehnologiei în domeniul educației și formării.
 • Respondenții declară că resursele pedagogice și conținutul online trebuie să fie mai relevant, mai interactiv și mai ușor de utilizat.
 • Peste 60 % din respondenți sunt de părere că și-au îmbunătățit competențele digitale în timpul crizei și peste 50 % din aceștia doresc să și le aprofundeze.

Consolidarea cooperării și a schimbului de informații în domeniul educației digitale la nivelul UE

UE poate juca un rol mai activ în ceea ce privește:

 • identificarea, partajarea și consolidarea bunelor practici
 • sprijinirea statelor membre și a sectorului educației și formării prin instrumente, cadre, orientări, expertiză tehnică și cercetare
 • promovarea cooperării între toate părțile interesate

prin instituirea unei noi platforme europene de educație digitală pentru

 • a crea o legătură între inițiativele și actorii din domeniul educației digitale de la nivel național și regional
 • a sprijini colaborarea intersectorială și noi modele pentru a facilita schimbul de conținut pedagogic digital, abordând aspecte precum standardele comune, interoperabilitatea, accesibilitatea și asigurarea calității.

Platforma va avea rolul de grup de reflecție, pentru a sprijini elaborarea de politici și practici și va monitoriza dezvoltarea educației digitale în Europa, inclusiv punerea în aplicare a noului plan de acțiune pentru educația digitală. Aceasta va sprijini, de asemenea, inovarea și angajamentul axat pe utilizator prin intermediul hackathonului de educație digitală.

Inițiativele anterioare privind educația digitală

Planul de acțiune pentru educație digitală (2021-2027) se bazează pe planul pentru perioada 2018-2020, care avea următoarele domenii prioritare:

 1. o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale în procesul de predare și învățare
 2. dezvoltarea competențelor și aptitudinilor digitale
 3. îmbunătățirea educației printr-o mai bună analiză a datelor și o viziune prospectivă