Digitālās izglītības rīcības plāns (2018–2020)

Digitālās izglītības rīcības plāna mērķis ir atbalstīt tehnoloģiju izmantošanu izglītībā un digitālo prasmju attīstību.

Izglītība digitālajā laikmetā

Attīstoties tādām jaunām tehnoloģijām kā mākslīgais intelekts un mākoņdatošana, Eiropas digitālā pārveide turpina paātrināties.

Digitalizācija paver daudzas jaunas iespējas, taču tā arī rada būtiskas sociālas problēmas. Digitālās tehnoloģijas var palielināt elastīgumu un radošumu, palīdzēt uzlabot efektivitāti un mācību rezultātus. Tomēr tādas parādības kā maldinoša informācija apdraud atvērtu, demokrātisku sabiedrību un vēl vairāk atstumj neaizsargātās grupas.

Tehnoloģiju integrācija izglītības vajadzībām kavējas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Joprojām pastāv atšķirības attiecībā uz digitālās infrastruktūras un aprīkojuma pieejamību, kā arī digitālo prasmju esību.

Ir svarīgi pienācīgi sagatavot iedzīvotājus arvien vairāk savstarpēji saistītai un globalizētai nākotnei, ieguldot prasmēs un kompetencēs, kas vajadzīgas, lai veiksmīgi iekļautos sabiedrības dzīvē digitālajā laikmetā. 

Virzība uz kvalitatīvu un iekļaujošu digitālo izglītību un apmācību

Digitālās izglītības rīcības plānā ir izklāstīti pasākumi, kuru nolūks ir palīdzēt dalībvalstīm un izglītības un apmācības iestādēm izmantot iespējas un pārvarēt digitālā laikmeta radītās grūtības. 

Rīcības plānā ir iekļautas 11 darbības, kas aptver trīs prioritātes.

1. prioritāte: labāk izmantot digitālās tehnoloģijas mācīšanas un mācīšanās mērķiem

 • 1. darbība. Savienojamība skolās
 • 2. darbība. Pašnovērtējuma rīks SELFIE un mentorēšanas shēma skolām
 • 3. darbība. Digitāli parakstīti diplomi

2. prioritāte: attīstīt digitālās kompetences un prasmes

 • 4. darbība. Augstākās izglītības centrs
 • 5. darbība. Prasmes atvērtās zinātnes jomā
 • 6. darbība. ES programmēšanas nedēļa skolās
 • 7. darbība. Kiberdrošība izglītībā
 • 8. darbība. Digitālās un uzņēmējdarbības prasmes meitenēm

3. prioritāte: uzlabot izglītību, nodrošinot labāku datu analīzi un prognozēšanu

 • 9. darbība. IKT pētījumi izglītības jomā
 • 10. darbība. Mākslīgais intelekts un analīze
 • 11. darbība. Stratēģiskā prognozēšana

Rīcības plāns palīdz Eiropas Komisijai sasniegt plašāku mērķi – līdz 2025. gadam izveidot Eiropas izglītības telpu

Jauns Digitālās izglītības rīcības plāns 

Digital Education Action Plan: open public consultation #EUDigitalEducation

2018. gada Digitālās izglītības rīcības plāns tiks īstenots līdz 2020. gada beigām. Gaidāms, ka atjauninātu rīcības plānu Komisija pieņems 2020. gada septembrī. 

Atklāta sabiedriskā apspriešana par jauno rīcības plānu tika uzsākta 2020. gada 18. jūnijā, un tā turpinās līdz 2020. gada 4. septembrim. 

Apspriešanas mērķis ir apkopot iedzīvotāju, iestāžu un organizāciju viedokļus par viņu pieredzi un gaidām Covid-19 krīzes laikā (gan līdz šim, gan atgūšanās periodā), kā arī viņu redzējumu par digitālās izglītības nākotni. 

Lai regulāri saņemtu jaunāko informāciju par atjaunināto Digitālās izglītības rīcības plānu, sekojiet mums tviterī: @EUDigitalEducation.


Attēls: © Eiropas Savienība, 2020.