Akcijski plan za digitalno obrazovanje (2021. – 2027.)

Prilagodba obrazovanja i osposobljavanja digitalnom dobu

Akcijski plan za digitalno obrazovanje (2021. – 2027.) donosi viziju Europske komisije za visokokvalitetno, uključivo i pristupačno digitalno obrazovanje u Europi. To je i poziv na više suradnje na europskoj razini kako bi se

 • objedinila iskustva stečena tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19, za vrijeme koje se tehnologija u obrazovanju i osposobljavanju upotrebljava više nego ikad prije
 • sustavi obrazovanja i osposobljavanja prilagodili digitalnom dobu.

Otvoreno javno savjetovanje o novom akcijskom planu trajalo je od lipnja do rujna 2020.

Dva strateška prioriteta novog Akcijskog plana

1. Poticanje razvoja uspješnog ekosustava digitalnog obrazovanja

Za to su potrebni:

 • infrastruktura, povezivost i digitalna oprema
 • djelotvorno planiranje i razvoj digitalnih kapaciteta, uključujući odgovarajuće organizacijske sposobnosti
 • digitalno kompetentno i samopouzdano nastavno osoblje i odgojno-obrazovni djelatnici
 • visokokvalitetan obrazovni sadržaj, alati prilagođeni korisnicima i sigurne platforme u skladu sa standardima privatnosti i etičkim standardima.

Što će Komisija učiniti

 • pokrenuti strateški dijalog s državama članicama Europske unije kako bi se do 2022. pripremio prijedlog preporuke Vijeća o čimbenicima koji omogućuju uspješno digitalno obrazovanje
 • predložiti preporuku Vijeća o učenju na internetu i na daljinu za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje s težištem na zajedničkom poimanju pristupa koji su potrebni da bi do 2021. učenje na daljinu, na internetu i kombinirano učenje bilo učinkovito, uključivo i poticajno
 • izraditi europski okvir za digitalne obrazovne sadržaje, koji će se temeljiti na europskoj kulturnoj i kreativnoj raznolikosti, te provesti studiju izvedivosti za otvaranje europske platforme za razmjenu certificiranih internetskih resursa i njezino povezivanje s postojećim obrazovnim platformama
 • podupirati gigabitnu povezivost škola te povezivost u školama, provesti informativnu kampanju o mogućnostima financiranja u okviru inicijative Connectivity4Schools i poticati države članice da što bolje iskoriste potporu EU-a u pogledu pristupa internetu, nabave digitalne opreme i aplikacija i platformi za e-učenje
 • podupirati planove digitalne transformacije na svim razinama obrazovanja i osposobljavanja u projektima suradnje u okviru programa Erasmus te podupirati digitalnu pedagogiju i stručnost u korištenju digitalnih alata za nastavno osoblje u okviru Akademija za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus i uvesti internetski alat SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies) za učitelje i nastavnike
 • izraditi etičke smjernice o umjetnoj inteligenciji i upotrebi podataka u poučavanju i učenju te poduprijeti istraživačke i inovacijske aktivnosti programa Obzor Europa u tom području.

2. Razvoj digitalnih vještina i kompetencija za digitalnu transformaciju

Za to su potrebni:

 • osnovne digitalne vještine i kompetencije od rane dobi
  • digitalna pismenost, među ostalim radi suzbijanja dezinformacija
  • informatičko obrazovanje
  • dobro poznavanje i razumijevanje tehnologija za koje se upotrebljavaju velike količine podataka, kao što je umjetna inteligencija
 • napredne digitalne vještine, a tako i više digitalnih stručnjaka, i jednaka zastupljenost djevojčica i mladih žena u studijima i karijerama u području digitalnih tehnologija.

Što će Komisija učiniti

 • izraditi zajedničke smjernice za nastavno osoblje i odgojno-obrazovne djelatnike radi poticanja digitalne pismenosti i suzbijanja dezinformacija u okviru obrazovanja i osposobljavanja surađivati s civilnim društvom, europskim tehnološkim poduzećima i operaterima, novinarima, medijima, Stručnom skupinom za medijsku pismenost, Europskim opservatorijem za digitalne medije, nacionalnim tijelima, roditeljima, studentima, učenicima i mladima
 • ažurirati Europski okvir digitalnih kompetencija radi uključivanja umjetne inteligencije i vještina povezanih s podacima te podupirati izradu materijala za učenje o umjetnoj inteligenciji za škole, organizacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) i druge pružatelje osposobljavanja
 • izraditi europsku potvrdu za digitalne vještine koju će priznati i prihvaćati vlade, poslodavci i drugi dionici u Europi
 • predložiti preporuku Vijeća o poboljšanju prenošenja digitalnih vještina u obrazovanju i osposobljavanju, što bi uključivalo upotrebu instrumenata EU-a za ulaganje u stručno usavršavanje nastavnog osoblja, razmjenu iskustava u vezi s nastavnim metodama u visokokvalitetnom informatičkom obrazovanju i suradnju s industrijom na utvrđivanju i ažuriranju potreba za novim vještinama
 • podupirati sudjelovanje u Međunarodnom istraživanju računalne i informacijske pismenosti (ICILS), u kojem se prikupljaju transnacionalni podaci o digitalnim vještinama učenika i uvodi cilj EU-a za digitalne kompetencije, da udio učenika u dobi od 13 i 14 godina koji postižu slabije rezultate u području računale i informacijske pismenosti do 2030. bude manji od 15 %.
 • usmjeravati razvoj naprednih digitalnih vještina mjerama kao što su proširivanje inicijative „Digitalna prilika” na učenike i naučnike u SOO-u i ponuditi mogućnosti za stručno usavršavanje nastavnog osoblja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika
 • podržati sudjelovanje žena u prirodnim znanostima, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (STEM) u suradnji s Europskim institutom za inovacije i tehnologiju (EIT) i podržati Koaliciju EU STE(A)M u razvoju novih kurikuluma visokog obrazovanja na temelju pristupa STEAM (prirodne znanosti, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika) kako bi inženjerstvo i IKT ženama postali privlačniji.

Zašto je potrebno djelovati

 • Mnoga kućanstva s niskim dohotkom nemaju pristup računalima, a širokopojasni pristup u EU-u se znatno razlikuje ovisno o dohotku kućanstva (Eurostat 2019.).
 • Više od 20 % mladih u EU-u ne uspijeva steći osnovu razinu digitalnih vještina.
 • Studija Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) iz 2018. pokazala je da je manje od 40 % nastavnog osoblja spremno upotrebljavati digitalne tehnologije u poučavanju, a velike su razlike i između država članica.
 • Kriza uzrokovana bolešću COVID-19 dovela je do masovnog prelaska na učenje putem interneta i upotrebe digitalnih tehnologija.

Rezultati javnog savjetovanja iz 2020.

 • Gotovo 60 % ispitanika prije krize nije sudjelovalo u nastavi na daljinu i putem interneta.
 • Čak 95 % ispitanika smatra da je kriza uzrokovana bolešću COVID-19 prekretnica u primjeni tehnologije u obrazovanju i osposobljavanju.
 • Ispitanici smatraju da internetski resursi i sadržaji za učenje moraju biti relevantniji, interaktivniji i jednostavniji za upotrebu.
 • Više od 60 % ispitanika smatra da su tijekom krize poboljšali svoje digitalne vještine, a više od 50 % ispitanika želi ih još poboljšati.

Jačanje suradnje i razmjene u digitalnom obrazovanju na razini EU-a

EU može imati aktivniju ulogu u:

 • utvrđivanju, dijeljenju i širenju dobre prakse
 • potpori državama članicama i sektoru obrazovanja i osposobljavanja stavljanjem na raspolaganje instrumenata, okvira, smjernica, tehničkog stručnog znanja i istraživanja
 • poticanju suradnje među svim dionicima

stvaranjem nove europske platforme za digitalno obrazovanje kako bi se:

 • povezale nacionalne i regionalne inicijative i dionici u području digitalnog obrazovanja
 • podržala međusektorska suradnja i novi modeli za razmjenu digitalnih obrazovnih sadržaja, pri čemu se uzimaju u obzir aspekti kao što su zajednički standardi, interoperabilnost, pristupačnost i osiguravanje kvalitete.

Ta će platforma za strateško promišljanje podupirati razvoj politike i prakse i pratiti razvoj digitalnog obrazovanja u Europi, uključujući provedbu novog Akcijskog plana za digitalno obrazovanje. Platforma će podupirati i angažman i inovacije korisnika putem digitalnog obrazovnog hakatona.

Dosadašnji rad u području digitalnog obrazovanja

Akcijski plan za digitalno obrazovanje 2021. – 2027. temelji se na planu za razdoblje 2018. – 2020., čija su prioritetna područja bila:

 1. bolje iskorištavanje digitalne tehnologije za poučavanje i učenje
 2. razvoj digitalnih kompetencija i vještina
 3. poboljšanje obrazovanja boljom analizom podataka i predviđanjem.