An Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach (2021-2027)

An t-oideachas agus an oiliúint a athshocrú don aois dhigiteach

#DEAP #EUDigitalEducation

Sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach (2021-2027) leagtar amach fís an Choimisiúin Eorpaigh maidir le hoideachas digiteach ardcháilíochta, cuimsitheach agus inrochtana san Eoraip. Is glao chun gnímh é le haghaidh comhar níos láidre ar an leibhéal Eorpach chun:

 • foghlaim ó ghéarchéim COVID-19 a bhfuil an teicneolaíocht á húsáid ar scála nach bhfacthas riamh roimhe seo lena linn san oideachas agus san oiliúint
 • córais oideachais agus oiliúna a chur in oiriúint don aois dhigiteach

Bhí comhairliúchán poiblí oscailte maidir leis an bplean gníomhaíochta nua ar siúl ó Mheitheamh go Meán Fómhair 2020.

Tá dhá thosaíocht straitéiseacha ag an bPlean Gníomhaíochta nua

1. Forbairt éiceachórais oideachais dhigitigh ardfheidhmíochta a chothú

Chuige sin, tá an méid seo a leanas ag teastáil:

 • bonneagar, nascacht agus trealamh digiteach
 • pleanáil agus forbairt éifeachtach maidir le toilleadh digiteach, cumais eagrúcháin cothrom le dáta san áireamh
 • múinteoirí agus baill foirne oideachais agus oiliúna a bhfuil inniúlachtaí digiteacha acu agus a bhfuil muinín acu as na hinniúlachtaí sin
 • ábhar foghlama ardcháilíochta, uirlisí atá áisiúil don úsáideoir agus ardáin shlána lena n-urramaítear an príobháideachas agus caighdeáin eiticiúla

Déanfaidh an Coimisiún an méid seo a leanas

 • idirphlé straitéiseach le Ballstáit den Aontas a sheoladh chun go n-ullmhófar togra le haghaidh Moladh ón gComhairle maidir leis na tosca cumasúcháin chun oideachas digiteach rathúil a bhaint amach faoi 2022
 • Moladh ón gComhairle a mholadh maidir le foghlaim ar líne agus cianfhoghlaim don oideachas bunscoile agus meánscoile. Ba cheart díriú ar thuiscint choiteann ar fud an Aontais maidir leis an gcaoi a bhféadfadh an chianfhoghlaim, an fhoghlaim ar líne agus an fhoghlaim chumaisc a bheith éifeachtach, cuimsitheach agus suimiúil faoi dheireadh 2021
 • Creat na hEorpa um Ábhar Oideachais Dhigitigh a fhorbairt a chuirfidh leis an éagsúlacht chultúrtha agus chruthaitheach san Eoraip agus staidéir féidearthachta maidir le hardán malartaithe Eorpach a sheoladh chun acmhainní deimhnithe ar líne a roinnt agus iad a nascadh le hardáin oideachais atá ann cheana féin
 • tacú le nascacht ghigighiotáin na scoileanna, agus nascacht i scoileanna, feasacht a ardú maidir le deiseanna maoiniúcháin Connectivity4Schools agus na Ballstáit a spreagadh chun an leas is fearr a bhaint as tacaíocht ón Aontas maidir le rochtain idirlín, trealamh digiteach a cheannach agus ardáin agus feidhmchláir ríomhfhoghlama
 • tacú le pleananna maidir leis an gclaochlú digiteach ar gach leibhéal oideachais agus oiliúna trí thionscadail chomhair Erasmus. Tacú le hoideolaíocht dhigiteach agus saineolas ar úsáid uirlisí digiteacha le haghaidh múinteoirí trí Acadaimh Múinteoirí Erasmus, agus uirlis féinmheastóireachta ar líne do mhúinteoirí a sheoladh – SELFIE(Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies – Féinmhachnamh ar an bhfoghlaim éifeachtach tríd an nuálaíocht a chur chun cinn trí bhíthin teicneolaíochtaí oideachais) do Mhúinteoirí
 • forbairt a dhéanamh ar threoirlínte eiticiúla d’oideoirí maidir leis an intleacht shaorga agus úsáid sonraí sa teagasc agus san fhoghlaim, agus tacú le taighde agus nuálaíocht Fís Eorpach sa réimse sin

2. Scileanna agus inniúlachtaí digiteacha a fheabhsú ar mhaithe leis an gclaochlú digiteach

Chuige sin, tá an méid seo a leanas ag teastáil:

 • bunscileanna agus inniúlachtaí digiteacha ó aois óg
  • litearthacht dhigiteach, comhrac i gcoinne na bréagaisnéise san áireamh
  • oideachas ríomhaireachta
  • eolas agus tuiscint mhaith ar theicneolaíochtaí atá dian ar shonraí, an intleacht shaorga mar shampla
 • ardscileanna digiteacha a spreagann níos mó daoine chun bheith ina saineolaithe digiteacha agus a chinntíonn freisin go ndéantar ionadaíocht chothrom ar chailíní agus mná óga sa staidéar digiteach agus i ngairmeacha beatha digiteacha

An méid a dhéanfaidh an Coimisiún

 • forbróidh sé treoirlínte comhchoiteanna do mhúinteoirí agus baill foirne oideachais chun an litearthacht dhigiteach a chothú agus rachaidh sé i ngleic leis an mbréagaisnéis tríd an oideachas agus oiliúint. Oibreoidh sé i gcomhar leis an tsochaí shibhialta, cuideachtaí teicneolaíochta Eorpacha agus iompróirí teicneolaíochta Eorpacha, craoltóirí, iriseoirí, an Grúpa Saineolaithe maidir le Litearthacht Meán, an Fhaireachlann Eorpach um na Meáin Dhigiteacha, údaráis náisiúnta, tuismitheoirí, daltaí agus daoine óga
 • tabharfaidh sé an Creat Eorpach maidir le hInniúlacht Dhigiteach cothrom le dáta chun an intleacht shaorga agus scileanna a bhaineann le sonraí a áireamh agus chun tacú le forbairt acmhainní foghlama maidir leis an intleacht shaorga do scoileanna, eagraíochtaí VET agus soláthraithe oideachais eile
 • cruthóidh sé Deimhniú Eorpach i ndáil le Scileanna Digiteacha (EDSC), deimhniú a aithneoidh agus a ghlacfaidh rialtais, fostóirí agus eile ar fud na hEorpa
 • molfaidh sé moladh ón gComhairle maidir le soláthar scileanna digiteacha san oideachas agus san oiliúint a fheabhsú. San áireamh leis sin bheadh úsáid uirlisí an Aontais chun infheistíocht a dhéanamh i bhforbairt ghairmiúil múinteoirí, dea-chleachtais a roinnt i dtaca le modhanna teagaisc san oideachas ríomhaireachta ardcháilíochta, agus obair le lucht tionsclaíochta chun riachtanais scileanna a aithint agus a nuashonrú de réir mar a thagann siad chun cinn
 • spreagfaidh sé níos mó rannpháirtíochta sa Staidéar Idirnáisiúnta ar Litearthacht Ríomhaireachta agus Faisnéise (ICILS) , ina mbailítear sonraí trasnáisiúnta maidir le scileanna digiteacha daltaí agus tabharfaidh sé isteach sprioc an Aontais maidir le hinniúlacht dhigiteach daltaí faoi 2030 gur faoi bhun 15% a bheidh líon na ndaltaí idir 13 agus 14 bliana d’aois nach bhfuil ag déanamh chomh maith agus ba cheart dóibh sa litearthacht ríomhaireachta agus faisnéise
 • díreoidh sé ar fhorbairt ardscileanna digiteacha trí chéimeanna ar nós Tréimhsí Oiliúna i nDeiseanna Digiteacha a leathnú chun foghlaimeoirí agus oiliúnaithe VET a chumhdach, agus cuirfidh sé deiseanna forbartha gairmiúla ar fáil do mhúinteoirí, oiliúnóirí agus baill foirne oideachais eile
 • spreagfaidh sé rannpháirtíocht na mban san ETIM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic) leis an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) agus tacóidh sé le Comhghuaillíocht ETIM an Aontais Eorpaigh chun curaclaim ardoideachais a fhorbairt a mheallfaidh mná i dtreo na hinnealtóireachta agus TFC bunaithe ar chur chuige ‘STEAM’ (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, na Dána agus Matamaitic)

An fáth a bhfuil gá le gníomhaíocht

 • níl rochtain ag cuid mhaith teaghlaigh ísealioncaim ar ríomhairí, agus tá éagsúlachtaí móra idir rochtain ar leathanbhanda ar fud an Aontais ag brath ar ioncam teaghlaigh (Eurostat 2019)
 • ní éiríonn le breis agus duine as gach cúigear den aos óg ar fud an Aontais bunleibhéal scileanna digiteacha a bhaint amach
 • fuarthas amach i staidéar 2018 ón Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) gur bhrath níos lú ná 40% d’oideoirí réidh chun teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid sa teagasc, agus bhí éagsúlachtaí móra ann ar fud an Aontais
 • tá aistriú i dtreo na foghlama ar líne agus úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha ag tarlú ar bhealach nach bhfacthas cheana de bharr ghéarchéim COVID-19

Torthaí an chomhairliúcháin phoiblí ó 2020

 • níor bhain beagnach 60% de na freagróirí úsáid as an gcianfhoghlaim ná an fhoghlaim ar líne roimh an ngéarchéim
 • ceapann 95% go bhfuilimid ag an bpointe nach mbeidh aon dul siar as maidir leis an gcaoi a mbaintear úsáid as an teicneolaíocht san oideachas agus san oiliúint de bharr ghéarchéim COVID-19
 • deir na freagróirí nach mór na hacmhainní agus ábhar foghlama ar líne a bheith níos ábhartha, níos idirghníomhaí agus níos éasca le húsáid
 • cheap níos mó ná 60% gur chuir siad feabhas ar a gcuid scileanna digiteacha le linn na géarchéime, agus ba mhaith le níos mó ná 50% de na freagróirí tuilleadh feabhais a chur ar a gcuid scileanna

Comhar agus malartú san oideachas digiteach a neartú ar leibhéal an Aontais

Féadfaidh an tAontas ról níos gníomhaí a ghlacadh maidir leis na nithe seo a leanas:

 • an dea-chleachtas a aithint, a roinnt agus a mhéadú
 • tacú leis na Ballstáit agus le hearnáil an oideachais agus na hoiliúna le huirlisí, creataí, treoir, saineolas teicniúil agus taighde
 • comhar idir na páirtithe leasmhara uile a chothú

trí Mhol Eorpach nua maidir leis an Oideachas Digiteach a chruthú chun:

 • tionscnaimh agus gníomhaithe náisiúnta agus réigiúnacha a bhaineann leis an oideachas digiteach a nascadh le chéile
 • tacú le comhar tras-earnálach agus samhlacha nua chun ábhar foghlama digiteach a mhalartú, aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna amhail caighdeáin choiteanna, idir-inoibritheacht, inrochtaineacht agus dearbhú cáilíochta.

Beidh an Mol ina mheitheal mhachnaimh, tacóidh sé le forbairt beartais agus cleachtais, agus déanfaidh sé faireachán ar fhorbairt an oideachais dhigitigh san Eoraip, cur chun feidhme an Phlean Gníomhaíochta nua don Oideachas Digiteach san áireamh. Tacóidh an Mol freisin le nuálaíocht agus rannpháirtíocht atá dírithe ar an úsáideoir trí Haiceatón an Oideachais Dhigitigh.

Obair a rinneadh cheana maidir leis an oideachas digiteach

Cuireann an Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach 2021-2027 leis an bplean 2018-2020 ina raibh na réimsí tosaíochta seo a leanas:

 1. úsáid níos fearr a bhaint as teicneolaíocht dhigiteach maidir le teagasc agus foghlaim
 2. inniúlachtaí digiteacha agus scileanna a fhorbairt
 3. feabhas a chur ar an oideachas le hanailísiú sonraí níos fearr agus le réamhamharc