An Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach (2018-2020)

Féachann an Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach le tacú le húsáid na teicneolaíochta san oideachas agus le forbairt inniúlachtaí digiteacha.

An t-oideachas sa ré dhigiteach

Tá dlús le claochlú digiteach na hEorpa i gcónaí a bhuí le forbairt na dteicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn, cuir i gcás an intleacht shaorga (IS) agus an néalríomhaireacht.

Bíonn neart deiseanna nua ag gabháil leis an digitiú, ach bíonn dúshláin shochaíocha nach beag i gceist leis freisin. Is féidir le teicneolaíochtaí digiteacha an tsolúbthacht agus an chruthaitheacht a fheabhsú agus cuidiú le feabhas a chur ar an éifeachtúlacht agus ar thorthaí foghlama. Tá feiniméin nua ann áfach, cuir i gcás an mhífhaisnéis, feiniméin a d'fhéadfadh an bonn a bhaint ó shochaithe oscailte daonlathacha agus tuilleadh imeallaithe a dhéanamh ar ghrúpaí leochaileacha.

Tá comhtháthú na teicneolaíochta chun críocha oideachais tite chun deiridh ar fud Bhallstáit an Aontais Eorpaigh. Tá neamhréireachtaí ann i gcónaí maidir leis an soláthar bonneagair agus trealaimh dhigitigh agus maidir leis na hinniúlachtaí digiteacha atá ag na Ballstáit.

Tá sé ríthábhachtach saoránaigh a ullmhú ar bhealach leormhaith le haghaidh todhchaí atá ag éirí níos idirnasctha agus níos domhandaithe trí infheistíocht a dhéanamh sna scileanna agus sna hinniúlachtaí a bhfuil gá leo chun rath a bhaint amach agus chun a bheith rannpháirteach sa tsochaí sa ré dhigiteach. 

I dtreo oideachas agus oiliúint dhigiteach chuimsitheach ar ardchaighdeán

Sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach, cuirtear bearta i láthair chun cuidiú le Ballstáit agus le hinstitiúidí oideachais agus oiliúna deiseanna na ré digití a thapú agus dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann léi. 

Tá 11 ghníomhaíocht sa Phlean Gníomhaíochta atá roinnte i dtrí thosaíocht:

Tosaíocht 1: Úsáid níos fearr a bhaint as an teicneolaíocht dhigiteach maidir le teagasc agus foghlaim:

 • Gníomhaíocht 1 – Nascacht i scoileanna
 • Gníomhaíocht 2 – An uirlis féinmhachnaimh SELFIE agus an scéim meantóireachta le haghaidh scoileanna
 • Gníomhaíocht 3 – Cáilíochtaí a shínítear go digiteach

Tosaíocht 2: Inniúlachtaí agus scileanna digiteacha a fhorbairt:

 • Gníomhaíocht 4 – An Mol Ardoideachais
 • Gníomhaíocht 5 – Scileanna eolaíochta oscailte
 • Gníomhaíocht 6 – Seachtain Chóid an Aontais i scoileanna
 • Gníomhaíocht 7 – An Chibearshlándáil san oideachas
 • Gníomhaíocht 8 – Oiliúint i scileanna digiteacha agus fiontraíochta do chailíní

Tosaíocht 3: An t-oideachas a fheabhsú le hanailís sonraí níos fearr agus le fadbhreathnaitheacht níos fearr i leith sonraí:

 • Gníomhaíocht 9 – Staidéir ar TFC san oideachas
 • Gníomhaíocht 10 – An Intleacht Shaorga (IS) agus anailísíocht
 • Gníomhaíocht 11 – Fadbhreathnaitheacht straitéiseach

Cuireann an Plean Gníomhaíochta le huaillmhian níos leithne an Choimisiúin Eorpaigh Limistéar Eorpach Oideachais a chruthú faoi 2025. 

An Plean Gníomhaíochta nua don Oideachas Digiteach 

An Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach: comhairliúchán poiblí #EUDigitalEducation

Cuirfear Plean Gníomhaíochta 2018 don Oideachas Digiteach chun feidhme faoi dheireadh 2020. Meastar go nglacfaidh an Coimisiún Plean Gníomhaíochta nuashonraithe i mí Mheán Fómhair 2020. 

Seoladh comhairliúchán poiblí ar an bPlean Gníomhaíochta nua an 18 Meitheamh 2020, comhairliúchán a leanfaidh ar aghaidh go dtí an 4 Meán Fómhair 2020. 

Is é is aidhm don chomhairliúchán tuairimí a bhailiú ó shaoránaigh, institiúidí agus eagraíochtaí maidir lena gcuid taithí agus a gcuid ionchas le linn ghéarchéim COVID-19 (go dtí seo agus le linn na tréimhse téarnaimh), chomh maith leis an bhfís atá acu i dtaobh thodhchaí an oideachais dhigitigh. 

Chun nuashonruithe rialta a fháil ar an bPlean Gníomhaíochta athnuaite don Oideachas Digiteach, lean muid ar Twitter: @EUDigitalEducation.


Íomhá: © An tAontas Eorpach, 2020.