Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma 2021–2027

Koulutuksen mukauttaminen digiaikaan soveltuvaksi

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmassa (2021–2027) hahmotellaan Euroopan komission visio laadukkaasta, osallistavasta ja helposti saatavilla olevasta digitaalisesta koulutuksesta Euroopassa. Se on kehotus tehostaa yhteistyötä Euroopan tasolla, jotta voimme

 • oppia covid-19-kriisistä, jonka aikana teknologiaa on käytetty opetuksessa ja koulutuksessa ennennäkemättömässä mittakaavassa
 • mukauttaa koulutusjärjestelmät digiaikaan.

Uudesta toimintasuunnitelmasta järjestettiin avoin julkinen kuuleminen kesä-syyskuussa 2020.

Uudella toimintasuunnitelmalla on kaksi strategista painopistettä

1. Tehokkaan digitaalisen koulutusekosysteemin kehittäminen

Se edellyttää

 • infrastruktuuria, yhteenliitettävyyttä ja digitaalisia laitteita
 • tuloksellista digitaalisten valmiuksien suunnittelua ja kehittämistä, ajantasaiset organisatoriset valmiudet mukaan luettuina
 • digitaalisesti päteviä ja osaavia opettajia ja opetushenkilöstöä
 • laadukkaita oppimissisältöjä, käyttäjäystävällisiä välineitä sekä yksityisyyttä ja eettisiä normeja kunnioittavia turvallisia alustoja.

Komissio aikoo

 • käynnistää strategisen vuoropuhelun Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa valmistellakseen ehdotuksen neuvoston suositukseksi digitaalisen koulutuksen onnistumisen mahdollistavista tekijöistä vuoteen 2022 mennessä
 • ehdottaa neuvoston suositusta verkko- ja etäopetuksesta alemman perusasteen sekä ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksessa. Suosituksella olisi pyrittävä EU:n laajuiseen yhteisymmärrykseen siitä, miten etäoppimisesta, verkko-oppimisesta ja sulautuvasta oppimisesta saadaan tehokasta, osallistavaa ja innostavaa vuoden 2021 loppuun mennessä
 • laatia Euroopan kulttuuriseen ja luovaan monimuotoisuuteen perustuvan eurooppalaisen digitaalisen koulutuksen sisältökehyksen ja käynnistää toteutettavuustutkimuksen mahdollisesta eurooppalaisesta tiedonvaihtofoorumista sertifioitujen verkkoresurssien jakamiseksi ja yhteyksien luomiseksi olemassa oleviin koulutusalustoihin
 • tukea koulujen gigabittiyhteyksiä ja koulujen yhteenliitettävyyttä, toteuttaa Connectivity4Schools-tiedotustoimia rahoitusmahdollisuuksista ja rohkaista jäsenvaltioita hyödyntämään mahdollisimman hyvin EU:n tukea, jota on saatavilla internetyhteyksiin, digitaalisten laitteiden hankintaan, verkko-opiskelusovelluksiin ja alustoihin
 • tukea digitalisaatiosuunnitelmia kaikilla opetuksen ja koulutuksen tasoilla Erasmus-yhteistyöhankkeiden avulla tukea digitaalista pedagogiikkaa ja asiantuntemusta digitaalisten välineiden käytössä opettajien keskuudessa Erasmus Teacher Academies -ohjelman kautta ja ottaa käyttöön opettajille tarkoitetun verkkopohjaisen SELFIE for Teachers -itsearviointivälineen
 • laatia eettisiä ohjeita tekoälyn ja datan käytöstä opetuksessa ja oppimisessa ja tukea Horisontti Eurooppa -ohjelmaan kuuluvaa tutkimusta ja innovointia tällä alalla.

2. Digitaaliseen muutokseen tarvittavien digitaitojen ja -osaamisen parantaminen

Tätä varten tarvitaan

 • digitaaliset perustaidot ja -osaaminen varhaisesta iästä alkaen
  • digilukutaito, disinformaation torjunta mukaan luettuna
  • tietotekniikkakoulutus
  • hyvät tiedot ja ymmärrys tekoälyn kaltaisista dataintensiivisistä teknologioista
 • pitkälle vietyä digitaalista osaamista, jonka avulla saadaan enemmän digiasiantuntijoita ja varmistetaan myös, että tytöt ja nuoret naiset ovat tasapuolisesti edustettuina digiopinnoissa ja -työurilla.

Komissio aikoo

 • laatia opettajille ja opetushenkilöstölle yhteiset ohjeet digilukutaidon edistämiseksi ja disinformaation torjumiseksi koulutuksen avulla tehdä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, eurooppalaisten teknologiayritysten ja operaattoreiden, lähetystoiminnan harjoittajien, toimittajien, medialukutaitoa käsittelevän asiantuntijaryhmän, Euroopan digitaalisen median seurantakeskuksen, kansallisten viranomaisten, vanhempien, opiskelijoiden ja nuorten kanssa
 • päivittää eurooppalaista digitaalisten taitojen puitekehystä niin, että siihen lisätään tekoälyyn ja dataan liittyvät taidot, sekä tukea tekoälyyn liittyvien oppimisresurssien kehittämistä kouluille, ammatillisen koulutuksen organisaatioille ja muille koulutuksen tarjoajille
 • ottaa käyttöön eurooppalaisen digitaalisten taitojen todistuksen (EDSC), jonka hallitukset, työnantajat ja muut tahot kaikkialla Euroopassa tunnustavat ja hyväksyvät
 • ehdottaa neuvoston suositusta digitaitojen koulutustarjonnan parantamiseksi. Tähän sisältyisi EU:n välineiden käyttö opettajien ammatilliseen kehittämiseen tehtäviin investointeihin sekä parhaiden käytäntöjen jakaminen opetusmenetelmistä korkealaatuisessa tietokoneopetuksessa ja yhteistyö teollisuuden kanssa osaamistarpeiden kartoittamiseksi ja päivittämiseksi sitä mukaa kun niitä ilmenee
 • kannustaa lisäämään osallistumista ICILS-tutkimukseen (International Computer and Information Literacy Study), jossa kerätään ylikansallista tietoa opiskelijoiden digitaidoista, ja ottaa käyttöön oppilaiden digitaitoja koskeva EU:n tavoite, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä 13–14-vuotiaita, joiden tietokone- ja informaatiolukutaidot eivät ole riittäviä, olisi alle 15 %
 • kohdentaa pitkälle vietyä digitaitojen kehittämistä esimerkiksi avaamalla Digital Opportunity -harjoittelupaikat koskemaan myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoita ja oppisopimuskoulutettavia, ja tarjota ammatillisia kehitysmahdollisuuksia opettajille, kouluttajille ja muulle opetushenkilöstölle
 • kannustaa naisia kiinnostumaan luonnontieteistä, teknologiasta, insinööritieteistä ja matematiikasta (ns. STEM-aineista) yhdessä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) kanssa ja tukea EU STEM Coalition -verkostoa sellaisten korkea-asteen opetussuunnitelmien kehittämisessä, jotka houkuttelevat naisia insinööritieteen ja tieto- ja viestintätekniikan (TVT) pariin STEM-lähestymistavan pohjalta.

Miksi toimia tarvitaan?

 • Monilla pienituloisilla kotitalouksilla ei ole mahdollisuutta hankkia tietokoneita, ja mahdollisuudet laajakaistayhteyden hankkimiseen vaihtelevat suuresti EU:ssa kotitalouksien tulojen mukaan (Eurostat 2019).
 • Useammalla kuin yhdellä viidestä nuoresta eri puolilla EU:ta ei ole digitaalisia perustaitoja.
 • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) vuonna 2018 tekemässä tutkimuksessa todettiin, että alle 40 % opettajista tunsi olevansa valmiita käyttämään digitaaliteknologiaa opetuksessa (erot olivat suuria eri puolilla EU:ta).
 • Covid-19-kriisin myötä verkko-oppimiseen ja digitaaliteknologian käyttöön ollaan siirtymässä ennennäkemättömässä mittakaavassa.

Vuoden 2020 julkisen kuulemisen tulokset

 • Lähes 60 % vastaajista ei ollut ollut etä- tai verkko-opetuksessa ennen covid-19-kriisiä.
 • Vastaajista 95 % piti covid-19-kriisiä käänteentekevänä kohtana teknologian opetuskäytössä.
 • Vastaajien mukaan verkko-oppimisresurssien ja -sisällön on oltava ajankohtaisempaa, interaktiivisempaa ja helppokäyttöisempää.
 • Yli 60 % vastaajista arveli digitaalisten taitojensa kohentuneen kriisin aikana, ja yli 50 % halusi edelleen parantaa taitojaan.

Yhteistyön ja vaihdon lisääminen digitaalisen koulutuksen alalla EU:n tasolla

EU voisi toimia aktiivisemmin

 • hyvien käytäntöjen kartoittamisessa, jakamisessa ja laajentamisessa
 • jäsenvaltioiden ja koulutusalan tukemisessa välineillä, puitteilla, ohjauksella, teknisellä asiantuntemuksella ja tutkimuksella
 • sidosryhmien välisen yhteistyön edistämisessä

perustamalla aivan uuden Euroopan digitaalisen koulutuksen keskuksen, joka

 • tuo yhteen kansalliset ja alueelliset digitaalisen koulutuksen aloitteet ja toimijat
 • tukee monialaista yhteistyötä ja uusia digitaalisen oppimissisällön vaihtomalleja, joissa aiheina ovat esimerkiksi yhteiset standardit, yhteentoimivuus, saavutettavuus ja laadunvarmistus.

Keskuksen on tarkoitus toimia ajatushautomona, joka tukee politiikan ja käytäntöjen kehittämistä ja seuraa digitaalisen koulutuksen kehitystä Euroopassa (mm. uuden digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa). Keskuksen on määrä tukea myös käyttäjälähtöistä innovointia ja osallistumista digitaaliseen koulutukseen Digital Education Hackathon -kilpailulla.

Aiemmat toimet digitaalisen koulutuksen alalla

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma vuosiksi 2021–2027 perustuu vuosien 2018–2020 suunnitelmaan, jossa painopisteiksi asetettiin seuraavat:

 1. digitaaliteknologian käytön tehostaminen opetuksessa ja oppimisessa
 2. digitaitojen ja -osaamisen kehittäminen
 3. koulutuksen kehittäminen parempien data-analyysien ja ennusteiden avulla.