Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2018 (2018 - 2020)

Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση αποσκοπεί στην υποστήριξη της χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ευρώπης εξακολουθεί να επιταχύνεται μέσω της ανάπτυξης αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το υπολογιστικό νέφος.

Η ψηφιοποίηση συνεπάγεται πολλές νέες ευκαιρίες, αλλά και σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις. Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν την ευελιξία και τη δημιουργικότητα, να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, φαινόμενα όπως η παραπληροφόρηση απειλούν επίσης να υπονομεύσουν τις ανοικτές, δημοκρατικές κοινωνίες και να περιθωριοποιήσουν ακόμη περισσότερο τις ευάλωτες ομάδες.

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις εκπαιδευτικές μεθόδους δεν είναι η ίδια στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την παροχή ψηφιακών υποδομών και εξοπλισμού, καθώς και τις ψηφιακές ικανότητες.

Η κατάλληλη προετοιμασία των πολιτών για ένα όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένο και παγκοσμιοποιημένο μέλλον έχει καθοριστική σημασία. Απαιτούνται συνεπώς επενδύσεις για την απόκτηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που θα εξασφαλίσουν την πρόοδο και τη συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία στην ψηφιακή εποχή. 

Προς μια ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς

Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση παρουσιάζει μέτρα που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη και τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. 

Το σχέδιο περιλαμβάνει 11 δράσεις στο πλαίσιο τριών προτεραιοτήτων:

Προτεραιότητα 1: Καλύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση:

 • Δράση 1 - Συνδεσιμότητα στα σχολεία
 • Δράση 2 - Εργαλείο αυτοαξιολόγησης SELFIE και πρόγραμμα καθοδήγησης για τα σχολεία
 • Δράση 3 - Ψηφιακά πιστοποιημένοι τίτλοι σπουδών

Προτεραιότητα 2: Ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων:

 • Δράση 4 - Κόμβος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Δράση 5 - Δεξιότητες ανοικτής επιστήμης
 • Δράση 6 - Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού στα σχολεία
 • Δράση 7 - Κυβερνοασφάλεια στην εκπαίδευση
 • Δράση 8 - Κατάρτιση των κοριτσιών σε ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες

Προτεραιότητα 3: Βελτίωση της εκπαίδευσης μέσω της βελτίωσης της ανάλυσης δεδομένων και των προβλέψεων

 • Δράση 9 - Σπουδές τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση
 • Δράση 10 - Τεχνητή νοημοσύνη και αναλύσεις
 • Δράση 11 - Στρατηγικές προβλέψεις

Το σχέδιο δράσης συμβάλλει στην ευρύτερη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025. 

Νέο Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση 

Digital Education Action Plan: open public consultation #EUDigitalEducation

Το σχέδιο δράσης του 2018 για την ψηφιακή εκπαίδευση θα τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος του 2020. Η Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης τον Σεπτέμβριο του 2020. 

Στις 18 Ιουνίου 2020 ξεκίνησε ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης, που θα συνεχιστεί μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2020. 

Η διαβούλευση επιδιώκει να συγκεντρώσει τις απόψεις των πολιτών, των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών σχετικά με τις εμπειρίες και τις προσδοκίες τους κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 (έως σήμερα και κατά την περίοδο ανάκαμψης), καθώς και σχετικά με τα οράματά τους για το μέλλον της ψηφιακής εκπαίδευσης. 

Για να ενημερώνεστε τακτικά σχετικά με το ανανεωμένο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, ακολουθήστε μας στο Twitter: @EUDigitalEducation.


Εικόνα: © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2020.