Handlingsplan for digital uddannelse 2021-2027

Omstilling af uddannelsessystemerne med henblik på den digitale tidsalder

Handlingsplanen for digital uddannelse (2021-2027) beskriver Europa-Kommissionens vision for inkluderende og tilgængelig digital uddannelse af høj kvalitet i Europa. Her opfordres der ti, at man gør en indsats for et stærkere samarbejde på europæisk plan med det formål at

 • lære af covid-19-krisen, hvor teknologi anvendes i et hidtil uset omfang inden for uddannelse
 • gøre uddannelsessystemerne klar til den digitale tidsalder

En åben offentlig høring om den nye handlingsplan blev gennemført fra juni til september 2020.

Den nye handlingsplan har to strategiske prioriteter

1. Vi skal udvikle et velfungerende økosystem for digital uddannelse

Det kræver

 • infrastruktur, konnektivitet og digitalt udstyr
 • effektiv planlægning og udvikling af digital kapacitet, herunder relevant organisationsmæssig kapacitet
 • undervisere, der er kompetente og fortrolige med de digitale redskaber
 • undervisningsmateriale af høj kvalitet, brugervenlige værktøjer og sikre platforme, der lever op til kravene til fortrolighed og etiske standarder

Det vil Kommissionen gøre

 • lancere en strategisk dialog med EU-landene for at forberede et forslag til en henstilling fra Rådet henstilling i 2022 om de vigtigste faktorer for succesfuld digitaluddannelse
 • stille forslag til en henstilling fra Rådet om online- og fjernlæring i primær og sekundæruddannelsen. Kommissionen vil koncentrere indsatsen om frem til udgangen af 2021 at skabe en fælles forståelse på EU-plan for de nødvendige tiltag til effektiv, inkluderende og inddragende fjern- og onlineundervisning og blandet undervisning
 • udvikle rammer for europæisk digitalt uddannelsesindhold, som bygger på europæisk kulturel og kreativ mangfoldighed, og lancere en gennemførlighedsundersøgelse vedrørende en europæisk udvekslingsplatform til udveksling af certificerede onlineressourcer og desuden forbinde eksisterendeuddannelsesplatforme
 • støtte skolernes gigabitkonnektivitet og konnektiviteten på skoler, udføre Connectivity4Schools-oplysningsaktiviteter om finansieringsmuligheder og opfordre medlemslandene til at udnytte EU-støtten bedst muligt, hvad angår internetadgang, køb af digitalt udstyr og e-læringsapplikationer og -platforme
 • bruge Erasmus-samarbejdsprojekter til at støtte digitaliseringsplaner på alle niveauer inden for uddannelse støtte digital pædagogik og ekspertise i forbindelse med undervisernes brug af digitale værktøjer gennem Erasmus Teacher Academies og lancere et internetbaseret selvevalueringsværktøj til lærere - SELFIE for undervisere
 • udvikle etiske retningslinjer for kunstig intelligens og anvendelsen af data i undervisning og læring til undervisere og støtte forsknings- og innovationsaktiviteter gennem Horisont Europa

2. Vi skal forbedre de digitale kompetencer som led i den digitale omstilling

Det kræver

 • grundlæggende digitale færdigheder og kompetencer fra en tidlig alder
  • digitale færdigheder, herunder afdækning af misinformation
  • uddannelse i datalære
  • godt kendskab til og forståelse af dataintensive teknologier, f.eks. kunstig intelligens
 • avancerede digitale færdigheder, der resulterer i digitale eksperter og sikrer, at piger og unge kvinder er ligeligt repræsenteret i de digitale uddannelser og erhverv

Det vil Kommissionen gøre

 • udvikle fælles retningslinjer til undervisere og uddannelsespersonale for at fremme digitale kompetencer og bekæmpe misinformation gennem uddannelse. Det gøres i samarbejde med civilsamfundet, europæiske teknologivirksomheder og -medarbejdere, medier og radio- og TV-stationer, journalister, Ekspertgruppen om Mediekendskab, Det Europæiske Observationscenter for digitale medier, nationale myndigheder, forældre, studerende og unge
 • opdatere den europæiske digitale kompetenceramme, så den omfatter kunstig intelligens og IT-relaterede færdigheder, og støtte udvikling af undervisningsmateriale baseret på kunstig intelligens til skoler, erhvervsuddannelsesinstitutioner og andre undervisningsudbydere
 • udvikle et europæisk certifikat for digitale færdigheder, som regeringer, arbejdsgivere og andre interesserede parter i hele Europa kan anerkende og godkende
 • fremsætte forslag til en henstilling fra Rådet om et bedre udbud af undervisning i digitale færdigheder på uddannelserne. Det vil omfatte brug af EU-værktøjer til investering i undervisernes faglige udvikling, udveksling af den bedste praksis inden for undervisningsmetoder, med fokus på undervisning af høj kvalitet, og fremme af dialogen med erhvervslivet om at identificere og opdatere nye og fremspirende behov for færdigheder
 • opfordre til øget deltagelse i ICILS (International Computer and Information Literacy Study), der indsamler tværnationale data om de studerendes digitale færdigheder, og indføre et EU-mål for studerendes digitale kompetencer for at reducere den gruppe af 13-14-årige elever, som underpræsterer, når det kommer til IT-forståelse, til under 15 % inden 2030
 • arbejde målrettet med udviklingen af avancerede digitale færdigheder gennem tiltag såsom at udvide Digital Opportunity traineeships (praktikophold inden for digitale færdigheder) til også at omfatte elever og praktikanter på erhvervsuddannelserne og ved at tilbyde lærere, undervisere og andet uddannelsespersonale muligheder for faglig udvikling
 • tilskynde kvinder til at deltage i STEM-fagene i samarbejde med det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi og støtte EU-STEM-Koalitionen i udviklingen af læseplaner til de videregående uddannelser, så de tiltrækker kvinder til IT- og ingeniørfagene baseret på "STEAM"-tilgangen

Derfor er der behov for handling

 • Mange husstande med lav indkomst har ikke adgang til computer, og adgangen til bredbånd varierer meget i EU afhængigt af husstandsindkomsten Eurostat 2019)
 • Mere end 1 ud af 5 unge i EU har ikke et grundlæggende niveau af digitale færdigheder
 • En undersøgelse fra OECD i 2018 viste, at under 40 % af underviserne følte sig i stand til at anvende digitale teknologier i undervisningen, og afdækkede store forskelle i EU
 • Covid-19-krisen har medført en hidtil uset omlægning til onlinelæring og brug af digitale teknologier

Resultater af den offentlige høring 2020

 • Næsten 60 % af respondenterne havde ikke brugt fjernundervisning og onlineundervisning før krisen
 • 95 % mener, at covid-19-krisen udgør et vendepunkt for, hvordan teknologien anvendes inden for uddannelse
 • Respondenterne siger, at onlineundervisningsmateriale og -indhold skal være mere relevant, interaktivt og brugervenligt
 • Over 60 % mener, at de har forbedret deres digitale færdigheder under krisen, og over 50 % af respondenterne ønsker at udbygge deres færdigheder yderligere

Styrket samarbejde og udveksling inden for digital uddannelse på EU-niveau

EU kan spille en mere aktiv rolle i at

 • udpege, udveksle og udbygge god praksis
 • støtte medlemslandene og uddannelsessektoren med værktøjer, rammer, vejledning, teknisk ekspertise og forskning
 • fremme samarbejdet mellem alle interessenter

ved at oprette et nyt europæisk digitalt uddannelsescentrum

 • forbinde nationale og regionale uddannelsesinitiativer og aktører
 • støtte tværsektorielt samarbejde og nye modeller for udveksling af digitalt læringsindhold, der tager fat på emner som fælles standarder, interoperabilitet, tilgængelighed og kvalitetssikring.

Det nye digitale uddannelsescentrum skal fungere som en tænketank, der understøtter udvikling af politik og praksis og overvåger udviklingen af digital uddannelse i Europa, herunder gennemførelsen af den nye handlingsplan for digital uddannelse. Det digitale uddannelsescentrum skal støtte brugerdreven innovation og engagement gennem Digital Education Hackathon.

Tidligere arbejde vedrørende digital uddannelse

Handlingsplanen for digital uddannelse 2021-2027 er en videreførelse af planen for 2018-2020, som havde følgende prioriterede områder

 1. bedre udnyttelse af digital teknologi til undervisning og læring
 2. udvikling af digitale kompetencer og færdigheder
 3. bedre uddannelse gennem bedre dataanalyser og prognoser

Juridiske dokumenter

Handlingsplanen for digital uddannelse 2018

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene 2018 om Handlingsplanen for digital uddannelse