План за действие в областта на цифровото образование (2018—2020 г.)

Целта на плана за действие в областта на цифровото образование е да се подкрепи използването на технологиите в образованието и развитието на цифрови умения.

Образование в цифровата ера

Цифровата трансформация на Европа продължава да набира скорост чрез развитието на нововъзникващи технологии, като изкуствения интелект и изчисленията в облак.

Цифровизацията разкрива много възможности, но поражда и значителни обществени предизвикателства. Цифровите технологии могат да допринесат за повишаване на гъвкавостта и креативността и за подобряване на ефективността и резултатите от обучението. Явления като разпространението на невярна информация обаче допринасят за подкопаване на устоите на отворените, демократични общества и за още по-голямо маргинализиране на уязвимите групи.

Интегрирането на технологиите за образователни цели в държавите от Европейския съюз изостава. Продължават да съществуват различия по отношение на осигуряването на цифрова инфраструктура и оборудване, както и на наличието на цифрови компетенции.

Много важно е гражданите да бъдат добре подготвени за все по-взаимносвързаното и глобализирано бъдеще, като се инвестира в уменията и компетенциите, необходими за просперитет и конструктивно участие в обществото в цифровата ера. 

Към висококачествено и приобщаващо цифрово образование и обучение

Планът за действие в областта на цифровото образование съдържа мерки, целящи да се помогне на държавите от ЕС и институциите за образование и обучение да се възползват от възможностите и да посрещнат предизвикателствата на цифровата ера. 

В плана за действие са включени 11 действия в рамките на 3 приоритета:

Приоритет 1: По-добро използване на цифровите технологии за преподаване и учене:

 • Действие 1 — Свързаност в училищата
 • Действие 2 — Инструмент за самооценка SELFIE и схема за наставничество за училищата
 • Действие 3 — Квалификации с цифров подпис

Приоритет 2: Развиване на цифровите компетентности и умения:

 • Действие 4 — Център за висше образование
 • Действие 5 — Умения в областта на отворената наука
 • Действие 6 — Седмица на програмирането за училищата в ЕС
 • Действие 7 — Киберсигурност в образованието
 • Действие 8 — Преподаване на цифрови и предприемачески умения на момичета

Приоритет 3: Подобряване на образованието чрез по-добър анализ на данни и предвиждане:

 • Действие 9 — Обучение по ИКТ в системата за образование
 • Действие 10 — Изкуствен интелект и анализ
 • Действие 11 — Стратегическо прогнозиране

Планът за действие допринася за постигане на по-общата амбиция на Европейската комисия за създаване на европейско пространство за образование до 2025 г. 

Нов план за действие в областта на цифровото образование 

План за действие в областта на цифровото образование: открита обществена консултация #EUDigitalEducation

Планът за действие в областта на цифровото образование от 2018 г. ще започне да се прилага до края на 2020 г. Очаква се Комисията да приеме актуализиран план за действие през септември 2020 г. 

На 18 юни 2020 г. започна открита обществена консултация във връзка с новия план за действие, като тя ще продължи до 4 септември 2020 г. 

Целта на консултацията е да се съберат мнения от граждани, институции и организации за техния опит и очакванията им по време на кризата с COVID-19 (както към момента, така и в периода на възстановяване), както и вижданията им за бъдещето на цифровото образование. 

За актуална информация относно обновения план за действие в областта на цифровото образование, следвайте ни в Twitter: @EUDigitalEducation.


Изображение: © Европейски съюз, 2020 г.