Препоръка на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия живот

Европейската комисия работи със страните членки на ЕС за насърчаване на ключови компетентности, знания и гледни точки, които улесняват ученето през целия живот.

Ключови компетентности

Европейската комисия работи със страните членки на ЕС, за да подпомага и укрепва развитието на ключови компетентности и основни умения за всички от ранна възраст и през целия живот. Ключовите компетентности включват знания, умения и нагласи, които са нужни на всеки човек за личностна реализация и развитие, пригодност за заетост, социално приобщаване и активно гражданско участие. 

Развитието на ключовите компетентности се насърчава чрез: 

  • осигуряване на висококачествено образование, обучение и учене през целия живот за всички;
  • подкрепа за преподавателите при прилагането на основани на компетентности подходи за преподаване и учене 
  • насърчаване на разнообразни подходи и условия за учене през целия живот
  • проучване на подходи за оценяване и валидиране на ключови компетентности

Какво е направено 

Съветът прие Препоръка относно ключовите компетентности за учене през целия живот въз основа на предложение на Комисията. В препоръката са посочени осем ключови компетентности, необходими за личностна реализация, здравословен и устойчив начин на живот, пригодност за заетост, активно гражданско участие и социално приобщаване: 

• Грамотност 
• Многоезичие
• Математическа, научна и инженерна компетентност 
• Цифрови и технологични умения
• Междуличностни умения и способност за усвояване на нови компетентности 
• Активно гражданско участие 
• Предприемачество 
• Културна осведоменост и изява 

Препоръката на Съвета предоставя обща европейска референтна рамка за ключовите компетентности, предназначена за лицата, изготвящи политики, за доставчиците на образование и обучение, за социалните партньори, както и за самите учащи. В нея също така са представени успешни начини за насърчаване на усвояването на компетентности чрез новаторски подходи за учене, методи за оценяване и подкрепа за преподавателите.