Odporúčanie Rady týkajúce sa vysokokvalitných systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Prvé roky detstva sú rozhodujúce, pretože významne ovplyvňujú vyhliadky človeka na vzdelanie, zamestnanie a na integráciu v spoločnosti. Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve vytvárajú základy pre ďalšie učenie sa a sú účinnou investíciou do vzdelávania a odbornej prípravy.

Prvé roky života sú rozhodujúce, pretože významne ovplyvňujú vyhliadky človeka na vzdelanie, zamestnanie a na integráciu v spoločnosti. Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve vytvárajú základy pre ďalšie učenie sa a sú účinnou investíciou do vzdelávania a odbornej prípravy. 

Vysokokvalitné služby sú nevyhnutné na zlepšenie výsledkov vzdelávania a na poskytnutie príležitosti začať školskú dochádzku pre všetkých žiakov, najmä tých, ktorí pochádzajú zo znevýhodneného prostredia. V Európskom pilieri sociálnych práv sa preto zdôrazňuje, že deti majú právo na cenovo dostupné vzdelávanie a na kvalitnú starostlivosť v ranom detstve.

Komisia pripravila návrh odporúčania Rady týkajúceho sa vysokokvalitných systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ktorého cieľom je:

  • rozvíjať spoločné porozumenie v celej EÚ o tom, čo predstavuje kvalitné poskytovanie služieb so zreteľom na vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve. Tým sa podporia vnútroštátne reformy a sociálne začlenenie, keďže sa uľahčí výmena skúseností a najlepších postupov.
  • podporovať členské štáty EÚ v ich úsilí o zlepšenie dostupnosti a kvality systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. To predpokladá aj poskytnutie finančných prostriedkov EÚ na zlepšenie dostupnosti a kvality služieb a prehodnotenie referenčných hodnôt a cieľov.

Po rokovaniach medzi Komisiou a členskými štátmi EÚ bolo toto odporúčanie Rady prijaté ministrami školstva na zasadnutí Rady v Bruseli 22. mája 2019.