Zalecenie Rady dotyczące wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem

Pierwsze lata w rozwoju dziecka mają duże znaczenie, ponieważ wyraźnie wpływają na perspektywy na późniejszym etapie życia, jeśli chodzi o wykształcenie, zatrudnienie i integrację społeczną. Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem są fundamentem dla dalszego uczenia się i stanowią inwestycję w późniejsze kształcenie i szkolenie.

Pierwsze lata w życiu dziecka mają duże znaczenie, ponieważ wyraźnie wpływają na perspektywy na późniejszym etapie życia, jeśli chodzi o wykształcenie, zatrudnienie i integrację. Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem są fundamentem dla dalszego uczenia się i stanowią inwestycję w późniejsze kształcenie i szkolenie. 

Wysokiej jakości usługi w tym zakresie mają zasadnicze znaczenie dla poprawy wyników nauczania i zapewnienia równego startu wszystkim uczniom, zwłaszcza tym pochodzącym ze środowisk defaworyzowanych. Dlatego zgodnie z Europejskim filarem praw socjalnych dzieci powinny mieć prawo do wczesnej edukacji i opieki, które charakteryzują się dobrą jakością i przystępną ceną.

Komisja przedłożyła wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, który zakłada następujące cele:

  • sformułowanie wspólnej dla całej UE definicji tego, czym jest świadczenie wysokiej jakości usług, jeśli chodzi o wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem. Ma to wspierać krajowe reformy i promować integrację społeczną poprzez ułatwienie wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk
  • wspieranie państw członkowskich w ich wysiłkach na rzecz poprawy jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem i dostępu do nich. Środki unijne powinny być przeznaczane na poprawę dostępności i jakości usług oraz przeglądy poziomów odniesienia i celów.

Po negocjacjach między Komisją a państwami członkowskimi UE Rada Ministrów Edukacji przyjęła zalecenie Rady na posiedzeniu 22 maja 2019 r. w Brukseli.