Aanbeveling van de Raad betreffende stelsels voor kwaliteitsvolle voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang

Onze eerste levensjaren zijn van essentieel belang omdat ze sterk bepalend zijn voor onze latere kansen op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en integratie. Kinderopvang en kleuteronderwijs vormen de basis voor wat we daarna leren en zijn een doeltreffende investering in onderwijs en opleiding.

Onze eerste levensjaren zijn van essentieel belang omdat ze sterk bepalend zijn voor onze latere kansen op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en integratie. Kinderopvang en kleuteronderwijs vormen de basis voor wat we daarna leren en zijn een doeltreffende investering in onderwijs en opleiding. 

Als deze diensten van hoge kwaliteit zijn, hebben kinderen later op school en in het beroepsleven meer kans op succes, vooral als zij in een kansarme omgeving opgroeien. Daarom onderstreept de Europese pijler van sociale rechten dat ook jonge kinderen recht hebben op betaalbare en goede onderwijs- en opvangmogelijkheden.

De Commissie heeft een voorstel gedaan voor een aanbeveling van de Raad over stelsels voor onderwijs en opvang van hoge kwaliteit voor jonge kinderen. Daarmee wil zij:

  • zorgen voor een brede overeenstemming in de EU over wat goede kinderopvang en goed kleuteronderwijs eigenlijk zou moeten inhouden. Dit moet weer bijdragen tot nationale hervormingen en meer sociale inclusie dankzij de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken;
  • de EU-landen ondersteunen in hun inspanningen om de toegankelijkheid en kwaliteit van onderwijs en opvang voor jonge kinderen te verbeteren. Dit houdt ook in dat de EU zal meebetalen aan maatregelen op dat gebied en de benchmarks en doelstellingen zal herzien.

Na onderhandelingen tussen de Commissie en de EU-landen werd de aanbeveling van de Raad goedgekeurd door de ministers van Onderwijs op een bijeenkomst van de Raad in Brussel op 22 mei 2019.