×

Paldies, ka apmeklējāt jauno Izglītības un apmācības tīmekļa vietni.  Lielākā daļa lappušu pašlaik ir pieejamas tikai angļu valodā. Tomēr notiek tīmekļa vietnes tulkošana pārējās 23 ES oficiālajās valodās, un tiklīdz būs pieejami tulkojumi, lapas atjaunināsim.

Komisijas priekšlikums Padomes ieteikumam par augstas kvalitātes agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmām

Dzīves pirmie gadi ir cilvēka dzīvē vissvarīgākie un stipri ietekmē tā izglītību, profesionālo attīstību un integrācijas perspektīvas. Agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe veido pamatu turpmākām mācībām un ir efektīvs ieguldījums izglītībā un apmācībā.

Dzīves pirmie gadi ir cilvēka dzīvē vissvarīgākie un stipri ietekmē tā izglītību, profesionālo attīstību un integrācijas perspektīvas. Agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe veido pamatu turpmākām mācībām un ir efektīvs ieguldījums izglītībā un apmācībā. Lai uzlabotu izglītības rezultātus un nodrošinātu labu sākumu visiem skolēniem, ir svarīgi nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus, it īpaši tiem, kas nāk no nelabvēlīgas vides. Tāpēc Eiropas sociālo tiesību pīlārs uzsver, ka bērniem ir tiesības uz kvalitatīvu agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi par pieņemamu cenu.

Ar ierosināto Padomes ieteikumu par kvalitatīvu agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi Komisija iecerējusi:

  • attīstīt viseiropas izpratni par to, kas ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana. Šī iniciatīva ļaus atbalstīt valstu reformas un veicināt sociālo iekļautību, sekmējot pieredzes un labas prakses apmaiņu;
  • palīdzēt ES valstīm to centienos uzlabot piekļuvi pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmām, kā arī to kvalitāti. Mērķis ir darīt pieejamu ES finansējumu, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, un pārskatīt atsauces kritērijus un mērķus.