Priekšlikums Padomes ieteikumam par augstas kvalitātes agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmām

Dzīves pirmie gadi ir izšķiroši nozīmīgi, jo tie lielā mērā ietekmē perspektīvas attiecībā uz izglītību, nodarbinātību un sociālo integrāciju vēlāk dzīvē. Agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe veido pamatu turpmākām mācībām un ir efektīvs ieguldījums izglītībā un apmācībā.

Dzīves pirmie gadi ir izšķiroši nozīmīgi, jo tie lielā mērā ietekmē perspektīvas attiecībā uz izglītību, nodarbinātību un sociālo integrāciju vēlāk dzīvē. Agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe veido pamatu turpmākām mācībām un ir efektīvs ieguldījums izglītībā un apmācībā. 

Augstas kvalitātes pakalpojumi ir ārkārtīgi svarīgi, lai uzlabotu izglītības rezultātus un gādātu par labu iesākumu visiem skolēniem, īpaši tiem, kas nāk no nelabvēlīgas vides. Tāpēc Eiropas sociālo tiesību pīlārs uzsver, ka bērniem ir tiesības uz kvalitatīvu agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi par pieņemamu cenu.

Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu Padomes ieteikumam par kvalitatīvām agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmām, kura mērķi ir šādi:

  • panākt kopēju izpratni visā ES par to, kas ir labas kvalitātes pakalpojumu sniegšana attiecībā uz agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi. Šī iniciatīva ļaus atbalstīt nacionālās reformas un veicināt sociālo iekļautību, sekmējot pieredzes un labas prakses apmaiņu;
  • palīdzēt ES valstīm to centienos uzlabot piekļuvi pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmām, kā arī to kvalitāti. Tas ietver ES finansējuma nodrošināšanu, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti un pārskatītu atsauces kritērijus un mērķus.

Pēc sarunām starp Komisiju un ES dalībvalstīm Izglītības ministri 2019. gada 22. maija Padomes sanāksmē Briselē pieņēma Padomes ieteikumu.