Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας.

Τα προσχολικά χρόνια των παιδιών είναι καθοριστικής σημασίας, δεδομένου ότι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές των ατόμων όσον αφορά την εκπαίδευση, την απασχόληση και την ένταξη στη μετέπειτα ζωή τους. Η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα δημιουργεί τις βάσεις της μελλοντικής μάθησης και είναι αποτελεσματική επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Τα προσχολικά χρόνια είναι καθοριστικής σημασίας, δεδομένου ότι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές των ατόμων όσον αφορά την εκπαίδευση, την απασχόληση και την ένταξη στη μετέπειτα ζωή τους. Η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα δημιουργεί τις βάσεις της μελλοντικής μάθησης και είναι αποτελεσματική επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

Οι υπηρεσίες υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και για να έχουν ένα δίκαιο ξεκίνημα όλοι οι μαθητές, ειδικά όσοι προέρχονται από λιγότερο ευνοημένα περιβάλλοντα. Για τον λόγο αυτό, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων τονίζει ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε οικονομικά προσιτή προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα καλής ποιότητας.

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας, με στόχο:

  • να αναπτυχθεί κοινή αντίληψη σε ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με το τι συνιστά παροχή υπηρεσιών καλής ποιότητας όσον αφορά την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Αυτό με τη σειρά του θα ενισχύσει τις εθνικές μεταρρυθμίσεις και θα προωθήσει την κοινωνική ένταξη καθώς θα διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.
  • να στηρίξει τα κράτη μέλη της ΕΕ στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν την προσβασιμότητα και την ποιότητα των συστημάτων προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας των χωρών τους. Αυτό περιλαμβάνει τη διάθεση χρηματοδότησης της ΕΕ για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών και την αναθεώρηση των κριτηρίων αναφοράς και των στόχων.

Μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ, η σύσταση του Συμβουλίου εγκρίθηκε από τους υπουργούς Παιδείας κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στις 22 Μαΐου 2019.