Priporočilo Sveta o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja

Visokokakovostno in vključujoče izobraževanje in usposabljanje na vseh ravneh ter evropska razsežnost poučevanja so nujni za oblikovanje in ohranjanje povezane evropske družbe.

Človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnic in pripadnikov manjšin – vse to so vrednote, skupne državam članicam EU. Te vrednote so niti, ki povezujejo države, skupnosti in narode naše Unije, kot določa člen 2 Lizbonske pogodbe

Visokokakovostno in vključujoče izobraževanje in usposabljanje na vseh ravneh ter evropska razsežnost poučevanja so nujni za oblikovanje in ohranjanje povezane evropske družbe. Učenje o skupni evropski kulturni dediščini in raznolikosti ter dobro razumevanje nastanka in delovanja Evropske unije so bistvenega pomena za vsakega državljana in državljanko EU. 

Komisija je pripravila predlog za Priporočilo Sveta o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja, ki ga je Svet sprejel po rednem zakonodajnem postopku. Namen priporočila je spodbujati občutek pripadnosti s posredovanjem skupnih vrednot, izvajanjem vključujočega izobraževanja ter poučevanjem o Evropi in njenih državah članicah za okrepitev občutka pripadnosti šoli, kraju, državi in evropski družini.

Priporočilo naj bi poleg tega prispevalo k socialni koheziji ter boju proti ksenofobiji, radikalizaciji, razdiralnemu nacionalizmu in širjenju lažnih novic. Za uresničitev teh ciljev bi bilo treba:

  • spodbujati skupne vrednote na vseh ravneh izobraževanja
  • razvijati bolj vključujoče izobraževanje
  • spodbujati evropsko razsežnost poučevanja ter hkrati krepiti nacionalne pristojnosti na tem področju
  • nuditi različne oblike podpore učiteljskemu osebju in izobraževalnim institucijam

Ti cilji dopolnjujejo delo, ki na ravni EU poteka za uresničevanje evropskega stebra socialnih pravic. Evropska unija bo s svojimi orodji in instrumenti financiranja, zlasti v okviru programa Erasmus+ ter evropskih strukturnih in investicijskih skladov, še naprej podpirala izvajanje tega priporočila.