Moladh ón gComhairle maidir le cur chuige cuimsitheach i leith teangacha a theagasc agus a fhoghlaim

Mar gheall ar an méadú atá tagtha ar an tsoghluaisteacht isteach san Eoraip agus idir na Ballstáit, ní mór na córais oideachais agus oiliúna a chur in oiriúint do na dúshláin agus do na deiseanna a chuireann éagsúlacht teangacha na hEorpa amach romhainn.

Tá fís uaillmhianach ann Limistéar Eorpach Oideachais a chur ar bun, agus bunchloch den fhís sin is ea scileanna teanga. Scil riachtanach is ea a bheith in ann teangacha iasachta a labhairt chun dul i mbun staidéir thar lear agus chun bheith iomaíoch freisin ar mhargadh an tsaothair, margadh atá níos idirnáisiúnta ná riamh. Má bhíonn daoine ag foghlaim teangacha iasachta, cuireann siad eolas ar chultúir iasachta agus faigheann siad léargas níos fearr ar an saol.

Léirítear sna staidéir, áfach, nach bhfuil Ballstáit an Aontais ag déanamh dul chun cinn tapa go leor chun an cuspóir a bhaint amach go mbeadh gach Eorpach in ann dhá theanga iasachta a labhairt ó bhí siad óg, ar cuspóir é atá leagtha amach mar chuid den fhís sin chun Limistéar Eorpach Oideachais a chur ar bun.

I ndeireadh thréimhse an oideachais éigeantaigh, is beag an cumas teanga a bhíonn ag daltaí scoile, tríd is tríd, san Aontas Eorpach agus bíonn difir mhóra idir na leibhéil chumais teanga ó Bhallstát go Ballstát. 

Mar gheall ar an méadú atá tagtha ar an tsoghluaisteacht san Eoraip agus go bhfuil a lán daoine óga ag teacht isteach ó thríú tíortha chun staidéar a dhéanamh san Aontas Eorpach, tá sé bunriachtanach a chinntiú gur cuid thábhachtach den tionscadal Eorpach é an t-ilteangachas.

Tá togra molta ag an gCoimisiún maidir le cur chuige cuimsitheach i leith teangacha a theagasc agus a fhoghlaim. Tá sé de chuspóir aige:

  • dlús a chur le foghlaim teangacha trí bhéim a leagan ar leibhéil shonracha inniúlachtaí a bhaint amach, agus sin bunaithe ar Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha de chuid Chomhairle na hEorpa, faoi dheireadh thréimhse an oideachais éigeantaigh;
  • feasacht teanga mar choincheap a thabhairt isteach san oideachas agus san oiliúint, lena gcuimsítear creat ionchuimsitheach maidir le teangacha a fhoghlaim ina gcuirfear scileanna teanga daoine aonair san áireamh
  • a chinntiú go mbeidh an deis ag níos mó múinteoirí teanga foghlaim agus staidéar a dhéanamh thar lear
  • modhanna teagaisc ilteangacha cuimsitheacha nuálacha a shainaithint agus a chur chun cinn trí bhíthin uirlisí agus ardáin ar leibhéal an Aontais Eorpaigh a úsáid, amhail an tairseach oideachais dar teideal School Education Gateway agus an t-ardán eTwinning.

I ndiaidh caibidlíochtaí idir an Coimisiún agus Ballstáit an Aontais Eorpaigh, ghlac na hairí oideachais leis an Moladh ón gComhairle maidir le cur chuige cuimsitheach i leith teangacha a theagasc agus a fhoghlaim ag cruinniú na Comhairle sa Bhruiséil an 22 Bealtaine 2019.