×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

Предложение за препоръка на Съвета за подобряване на преподаването и изучаването на езици

Езиковите компетентности са в основата на амбициозната визия за създаване на европейско пространство за образование. Владеенето на чужди езици е необходимо не само за учене в чужбина или за участие във все по-международните пазари на труда.

Езиковите компетентности са в основата на амбициозната визия за създаване на европейско пространство за образование. Владеенето на чужди езици е необходимо не само за учене в чужбина или за участие във все по-международните пазари на труда. То разширява кръгозора на хората и им позволява да откриват други култури. Проучванията показват, че като цяло в държавите от ЕС напредъкът към приетата общоевропейска цел всеки европеец да може да изучава два чужди езика от ранна възраст не е достатъчно бърз. В действителност равнището на владеене на чужди езици сред учениците в края на задължителното образование е доста ниско и между държавите членки съществуват големи разлики. Мобилността в рамките на Съюза се засилва, а броят на учениците, пристигащи от страни извън ЕС и говорещи други езици, е безпрецедентно висок. Ето защо трябва да преразгледаме предизвикателствата и възможностите, пред които сме изправени, за да превърнем многоезичието в истински актив на ЕС.

Предложението за препоръка има за цел да се:

  • насърчи изучаването на езици чрез съсредоточаване върху постигането на конкретни равнища на компетентност въз основа на Общата европейска референтна рамка за езиците на Съвета на Европа до края на задължителното образование;
  • въведе понятието за езикова осъзнатост в образованието и обучението, което предоставя приобщаваща рамка за езиково обучение, при която се взема предвид разнообразието от езикови компетентности на учащите;
  • гарантира, че повече преподаватели по езици се възползват от възможностите за учене в чужбина;
  • идентифицират и насърчават новаторски, приобщаващи и многоезични педагогически методи, при които се използват европейски инструменти и платформи, като например Портала за училищно образование (School Education Gateway) и мрежата eTwinning.