×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

O iniciatívach v oblasti vzdelávania

Prostredníctvom týchto iniciatív ponúkame študentom a pracovníkom v oblasti vzdelávania možnosť nájsť si kurz, získať finančné prostriedky a lepšie pochopiť vzdelávacie systémy v celej EÚ.

EÚ ponúka budúcim študentom, učňom a stážistom možnosť autentického zážitku v niektorých z najprogresívnejších vzdelávacích inštitúcií na svete. V rámci iniciatívy Štúdium v Európe ponúkame tým, ktorí sa chcú dostať vo vzdelávaní o krok ďalej, nástroje potrebné na lepšie zmapovanie existujúcich možností. Študenti a pracovníci v oblasti vzdelávania môžu takisto získať prístup k nástroju SELFIE a prostredníctvom neho si rozšíriť poznatky o tom, ako strediská vzdelávania budujú svoje zdroje, aby mohli súťažiť na čoraz viac digitálnom a globálnom trhu. 

Rast príležitostí v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy má pre EÚ a jej členské štáty stále mimoriadny význam. Vďaka týmto iniciatívam možno lepšie pochopiť, ako sa dá najlepšie dosiahnuť plný potenciál. To platí tak pre študentov, ktorých métou je získať vysokoškolský titul v EÚ, ako aj pre pracovníkov vzdelávacích inštitúcií, ktorí chcú zvýšiť kapacitu príslušného zariadenia. Získajte základné informácie o tom, čo ponúka EÚ v oblasti vzdelávania.