Vzdelávanie a odborná príprava v EÚ
Zodpovednosť za systémy vzdelávania a odbornej prípravy nesú členské štáty a úlohou EÚ je podporovať a dopĺňať ich opatrenia.

Pre EÚ má neustále napredovanie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zásadný význam. Rozsiahly prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a kvalitnej odbornej príprave je hnacou silou hospodárskeho rastu, sociálnej súdržnosti, výskumu a inovácií a výrazne zvyšuje vyhliadky občanov na osobný rozvoj.

V EÚ sú systémy vzdelávania a odbornej prípravy organizované členskými štátmi a tie ich aj zavádzajú do praxe. Podrobný prehľad vnútroštátnych vzdelávacích systémov je uvedený na webovom sídle siete Eurydice. Zodpovednosť za systémy vzdelávania a odbornej prípravy nesú jednotlivé štáty a úlohou EÚ je podporovať a dopĺňať ich kapacity. EÚ preto podporuje členské štáty prostredníctvom politickej spolupráce (prostredníctvom rámca ET 2020) a nástrojov financovania. Patrí medzi ne program Erasmus + a európske štrukturálne a investičné fondy.

EÚ pomáha aj pri budovaní európskeho vzdelávacieho priestoru s cieľom posilniť výsledky vzdelávania a vzdelávaciu mobilitu, presadzovať spoločné hodnoty a uľahčovať cezhraničné vzájomné uznávanie diplomov. Vzdelávanie a odborná príprava sú kľúčovým aspektom širšieho sociálno-ekonomického programu EÚ. Tento program zahŕňa stratégiu Európa 2020 a európsky semester na účely koordinácie hospodárskych politík členských štátov.

Ďalšie užitočné zdroje informácií o EÚ nájdete na webovom sídle Úradu pre publikácie EÚ.