×

Welkom op de nieuwe website over onderwijs en opleiding. De meeste pagina's van deze website bestaan momenteel alleen in het Engels. Zodra we klaar zijn met de vertaling van een pagina in de overige officiële EU-talen, zetten we die online.

Over onderwijs en opleiding in de EU

Hoewel de bevoegdheid voor de onderwijs- en opleidingsstelsels bij de lidstaten ligt, is het de rol van de EU hun beleid te ondersteunen en aan te vullen.

De EU acht permanente bevordering van onderwijs en opleiding van eminent belang. De algemene toegang tot onderwijs en opleidingen van hoge kwaliteit is een motor van economische groei, sociale cohesie, onderzoek en innovatie, en verbetert aanzienlijk de vooruitzichten van de bevolking op persoonlijke ontwikkeling.

In de EU worden de onderwijs- en opleidingsstelsels georganiseerd en toegepast door de lidstaten. Een gedetailleerd overzicht van de nationale onderwijsstelsels staat op de Eurydice-website. Hoewel de bevoegdheid voor de onderwijs- en opleidingsstelsels bij de lidstaten afzonderlijk ligt, is het de rol van de EU hun capaciteit te ondersteunen en aan te vullen. De EU steunt derhalve de lidstaten via beleidssamenwerking (via het ET 2020-kader) en financieringsinstrumenten. Deze laatste omvatten het programma Erasmus+ en de Europese structuur- en investeringsfondsen.

De EU draagt ook bij aan de opbouw van een Europese onderwijsruimte om de onderwijsresultaten en leermobiliteit te bevorderen, gemeenschappelijke waarden te promoten en de wederzijdse erkenning van diploma’s in het buitenland mogelijk te maken. Onderwijs en opleiding zijn een essentieel aspect van de bredere sociaal-economische agenda van de EU. Deze agenda omvat ook de Europa 2020-strategie en het Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid van de lidstaten.

Bezoek de website van het Publicatiebureau van de EU voor andere EU-publicaties.