Izglītība un apmācība ES

Par izglītības un apmācības sistēmām atbild dalībvalstis, taču ES uzdevums ir atbalstīt un papildināt dalībvalstu darbību.

Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi nodrošināt turpmāku attīstību izglītības un apmācības jomā. Plaši pieejamas kvalitatīvas izglītības un apmācības iespējas ir ekonomiskās izaugsmes, sociālās kohēzijas, pētniecības un inovācijas virzītājspēks, turklāt tās ievērojami palielina personīgās izaugsmes izredzes.

Eiropas Savienībā izglītības un apmācības sistēmu organizācija un ieviešana ir dalībvalstu pārziņā. Detalizēts pārskats par valstu izglītības sistēmām ir pieejams Eurydice tīmekļa vietnē. Par izglītības un apmācības sistēmām atbild dalībvalstis, taču ES uzdevums ir atbalstīt un papildināt dalībvalstu centienus. Sniedzot šo atbalstu, ES īsteno sadarbību politikas jomā (“ET 2020” ietvaros) un piedāvā finansēšanas instrumentus. Tie cita starpā ietver programmu “Erasmus+” un Eiropas strukturālos un investīciju fondus.

Lai uzlabotu izglītības rezultātus un sekmētu mācību mobilitāti, popularizētu kopīgās vērtības un atvieglotu pārrobežu diplomu savstarpēju atzīšanu, ES arī palīdz veidot Eiropas izglītības telpu. Izglītība un apmācība ir būtisks plašākas ES sociālekonomiskās programmas aspekts. Šajā programmā ietilpst stratēģija “Eiropa 2020” un dalībvalstu ekonomikas politikas koordinēšanai izveidotais “Eiropas pusgads”.

Apmeklējiet ES Publikāciju biroja tīmekļa vietni, kur atradīsit dažādus lietderīgus ES resursus.